Een begroting voor een sociaal en zelfstandig Waalre

Beeld: Fractie D66 Waalre

Een begroting voor een sociaal en zelfstandig Waalre

Allereerst wil D66 Waalre de organisatie en het college bedanken voor het opstellen van deze begroting. Een begroting voor een sociaal en zelfstandig Waalre, waar we naar elkaar durven om te kijken, samenwerken met bestuur, organisatie en inwoners. Waar we keuzes durven te maken om Waalre een nog fijner dorp te maken. Wel een begroting die door het ontbreken van het definitieve uitvoeringsprogramma van het college nog wat open eindjes heeft.
Voorzitter, laat ik óók beginnen met een dankaan alle partijen en mijn collega’s van de griffie hier. Want, na flink wat roerige jaren heeft deze raad samen met wethouders, burgemeester, griffie en ambtenaren echt een andere, positievere koers ingezet. Hard op de inhoud maar zacht op de relatie. Samenwerken, elkaar de ruimte geven met één gezamenlijk doel, Waalre beter maken!
 
We staan met Waalre de komende jaren weer voor grote uitdagingen: ik noem de woningnood in het dorp maar ook in de regio, het milieu en de energietransitie. En daarbij de enorm gestegen energieprijzen, de sterke inflatie en stijgende armoede die steeds meer inwoners raakt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee moet kunnen blijven doen en we een betrouwbare overheid zijn. Daar moeten we moeilijke keuzes bij maken Voorzitter. Ook keuzes voor vluchtelingen die we opvangen. En keuzes waarbij je – en dan kijk ik mijn collega’s hier aan – durft uit te spreken wat daarvan het gevolg is.

Financieel gezond Waalre

We hebben een meerjarige sluitende begroting met ambitieuze keuzes om het voorzieningenniveau in Waalre nog beter te maken en om kwetsbare inwoners beter te beschermen. We zien met elkaar hierin de kracht van een kleine zelfstandige gemeente. Niet voor niets hebben we met elkaarafgesproken om te zorgen voor een financieel gezond Waalre met voldoende weerstand, om tegenslagen en noodsituaties op te kunnen vangen. 7,5% verhoging zoals dit college voorstelt lijkt fors. Maar als we de stijging in perspectief plaatsen, betekent dit voor een gemiddelde koopwoning in Waalre een bedrag per maand van € 3,00 tot € 4,00. Inwoners met een laag inkomen en huurwoning betalen deze extra belasting niet. D66 is van mening dat de voorgenomen OZB-verhoging onontkoombaar is voor verstandig financieel beleid en een vereiste! voor een zelfstandig Waalre.

Zorg voor iedereen beschikbaar

Voorzitter, iedereen moet de juiste nodige zorg kunnen krijgen, maar de Jeugdzorg en WMO en dan met name huishoudelijke hulp vormen wel een zorgwekkend groeiende kostenpost op onze begroting. Hoe mooi zou het zijn als inwoners die het makkelijk kunnen, deze huishoudelijke hulp op eigen initiatief gaan betalen? Hiervoor dienen wij een motie in samen met CDA, om deze inwoners hiervoor echt! op te roepen. Dit doen wij ook omdat D66 liever niet voor eigen rechter speelt. Wij hopen dat het wetvoorstel voor een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp snel komt.
D66 zoekt daarnaast vooral naar oplossingen die zorg kunnen voorkomen, zoals ons plan voor een jongerencentrum waar contact is met jeugdwerkers. Jongeren moeten we sowiesoeen grotere stem geven binnen Waalre, zeker nu er uit GGD onderzoek blijkt dat ze steeds ongelukkiger worden. Om meer input, gevraagd en ongevraagd, van jongeren te krijgen dienen wij samen met Groen Links een motie in om dit snel te gaan organiseren.

We willen ook beter rekening houden met ondernemers. Waalre is een ondernemend dorp. Ondernemers kunnen Waalre veel brengen. We moeten we er ook voor hen zijn als zij hulp nodig hebben. Vandaar onze motie ‘rekening houden met huishoudens ondernemers’. We vragen om bij regelingen te kijken naar de financiële bedrijfsvoering van ondernemers, zoals de nationale overheid dit ook adviseert.

We zien ook echt graag meer buitensport locaties zoals een urban-sports-plek, waar jong en oud kunnen sporten én elkaar kunnen ontmoeten. We wachten het uitvoeringsprogramma hiervoor nog af maar komen daar dan zeker op terug.

Een veilig Waalre

Voor een fijne en veilig woonplaats wilD66 ook echt meer aandacht voor verkeersveiligheid én moet er iets gebeuren aan de zichtbaarheid van onze Boa’s. We hebben de wethouder na onze vragen horen zeggen dat ze komend jaar verkeersonveilige situaties, met name op en rondom schoolroutes gaan aanpakken. We hebben de wethouder alleen niet horen zeggen dat we dit met! de inwoners gaan doen. Gaat u het komend jaar verbetertrajecten in samenspraak met inwoners en ondernemers opstarten? Al eerder hebben wij de zichtbaarheid van onze BOA’s in ons dorp aangekaart. Want dat heeft een preventieve werking. Echter zijn er nu signalen vanuit de inwoners dat de zichtbaarheid, ondanks investeringen in capaciteit en vervoersmiddelen, niet is toegenomen. Wij pleiten dus niet voor extra BOA’s maar willen graag meer zichtbaarheid. Wij dienen hiervoor een motie in met de vraag om dit te verbeteren met een plan van aanpak.

Energie(armoede) en duurzaamheid

Wij vinden het van belang om, daar waar we de mogelijkheden hebben, serieus werk te maken van de energietransitie. De huidige wereldwijde energiecrisis laat zien dat naast klimaatverandering de urgentie energie aan te pakken groot is. Gelukkig springt de overheid bij door hoge energiekosten te compenseren. Maar juist in Waalre zijn er huishoudens die deze compensatie niet nodig hebben en die deze misschien willen schenken aan anderen die het echt nodig hebben. Daarom wil D66 het college met een motie die wij samen met Groenlinks en CDA indienen mvragen om inwoners te bewegen de energiekorting te doneren aan inwoners die het echt nodig hebben. Samen met een motie, die wij indienen met PvdA en GroenLinks om de grens van het minimabeleid op te rekken tot 130%, willen we armoede concreet bestrijden.
Laten we met elkaar blijven investeren in de zelfstandigheid van Waalre en gezondheid van iedereen. Creatief blijven, kijken naar wat wél kan en keuzes maken!

D66 Waalre

Hieronder kijkt u naar de bijdrage van Floris Schoots
En kijk de hele vergadering terug via:
https://waalre.raadsinformatie.nl/vergadering/900794

Algemene Beschouwing D66 Waalre

Video Algemene beschouwing D66 Waalre – Floris Schoots - Beeld: D66 Waalre