Nieuw college GroenLinks, PvdA, D66: groen, open en sociaal

GroenLinks, PvdA en D66 vormen samen het nieuwe college van Utrecht. Dit college staat voor een groen, sociaal en financieel gezond Utrecht. Vandaag hebben de drie partijen hun collegeprogramma en de nieuwe wethouders gepresenteerd.
 
Het nieuwe college wil dat Utrecht een duurzame en financieel gezonde stad is. Een stad waarin iedereen zijn toekomst in eigen handen kan nemen en waar voor kwetsbare groepen een sociaal vangnet is. Om dat te realiseren krijgt Utrecht een open en transparant bestuur dat volop samenwerkt met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad.

Lerende en open stad

Onderwijs en werk vormen de basis voor alle bewoners van de stad om zich te ontwikkelen, te emanciperen en deel te nemen aan de samenleving. De school speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de kansen voor iedereen. Het college wil dat in 2014 iedere jongere zijn schoolcarrière afsluit met een startkwalificatie. Met scholen maakt het college afspraken om verzuim en schooluitval tot een minimum terug te dringen. Het college faciliteert Brede Scholen, multifunctionele accommodaties waar naadloos kan worden samengewerkt met culturele- en sportorganisaties voor de talentontwikkeling van kinderen. Het slechte binnenklimaat van scholen wordt met voorrang aangepakt.

Het college staat een open en transparant bestuur voor. Het bestuur gaat meer gebruik maken van de kracht, kennis, creativiteit en de verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en organisaties in de stad. Ook het gaat het college op open wijze verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

De gemeente moet een organisatie worden die uitblinkt in dienstverlening aan burgers en ondernemers – digitaal en wijkgericht. De digitale dienstverlening wordt geoptimaliseerd.

Duurzame en financieel gezonde stad

Utrecht is vooruitstrevend en een stad van kennis. Het nieuwe college wil hiervan optimaal gebruik maken bij zijn ambitie om Utrecht dé groene en duurzame stad van Nederland te maken. Dit college wil de komende vier jaar de beslissende impuls geven om in 2030 klimaatneutraal te worden. Ook gaat het college een financieel solide beleid voeren. Het college gaat uit van een bezuiniging van 50 miljoen per jaar, op te bouwen in de loop van acht jaar vanaf 2012. Voor deze bezuinigingen wil het college de pijn niet bij burgers leggen. Het college wil minder management- en beleidsfuncties, bundeling van loketten en minder externe inhuur. Ook kijkt het kritisch naar welke taken de gemeente moet uitvoeren. Een externe doorlichting moet duidelijkheid geven over de precieze invulling. Vooruitlopend op de doorlichting stelt het college een vacaturestop in voor functies vanaf schaal negen.

Aantrekkelijke en bereikbare stad

Dit college gaat van Utrecht dé openbaar-vervoer- en fietsstad van Nederland maken. Dit college neemt maximale maatregelen om OV en fiets te stimuleren en het gebruik van de auto af te remmen. Natuurlijk is ook de auto– mits gedoseerd – onlosmakelijk verbonden met bereikbaarheid van een vitale stad. De ambitie is de groei van de automobiliteit te halveren in 2030. Dit college kiest om gerichter gebruik te maken van de bestaande infrastructuur (Noordelijke Randweg, Papendorp), gecombineerd met maatregelen om autoverkeer te beperken. Ook wordt de parallelweg langs de A2 tussen de afslag Lage Weide en de Verlengde Vleutenseweg definitief ingepast voor de ontsluiting van Utrecht-West. Het Actieplan Luchtkwaliteit wordt aangepast op de bijgestelde ambities. Ook wil het college autogebruik beprijzen. Als dit niet landelijk wordt geregeld, wil het college samenwerken met de G4 om regionaal te gaan beprijzen. Daarnaast wil het bestuur de tram naar de Uithof voor 2015 realiseren. Ook wil het college dat in 2014 in Utrecht 5.000 elektrische voertuigen rijden. Om dit te realiseren komen in Utrecht 300 oplaadpunten. Verder wil het college een binnenstad die zoveel mogelijk autoluw is.

Het nieuwe college streeft naar een sociale, open en gastvrije stad. Een stad waar mensen zich kunnen ontwikkelen naar eigen vermogen, inzicht en interesses. In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij mensen zelf. Maar niet iedereen kan zich op eigen kracht staande houden in de samenleving. Dit college is er ook voor hen en is er op gericht om mensen zo snel mogelijk weer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leven. Het college gaat allianties sluiten met onderwijs en bedrijven om via scholing, praktijkgericht beroepsonderwijs en eventueel gesubsidieerd werk nieuwe kansen te creëeren voor werkloze Utrechters. Ook krijgen werkgevers een vergoeding voor de verminderde productiviteit van de werknemer en Utrecht gaat meedoen aan de landelijke pilot voor loondispensatie. Het college wil de komende vier jaar minimaal 1.200 tijdelijke arbeidsplaatsen realiseren. Met scholen maakt het college afspraken om verzuim en schooluitval tot een minimum terug te dringen. Ook wil het college zijn rol bij de zorg voor de jeugd de komende jaren flink versterken. Het jongerenwerk wordt stedelijk georganiseerd en biedt expliciet ruimte aan meiden.

In Utrecht willen veel mensen wonen en de druk op de woningmarkt is hoog. Het college wil in de periode tot en met 2014 11.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan 40% sociaal. Het bestuur zet hierbij extra in op studenten (500 eenheden op de Uithof) en starters (ruim 1.400 woningen). Om de wachttijden voor huurwoningen te verminderen wil het college scheve instroom beperken en andere vormen van woningtoewijzing onderzoeken. Het college wil met corporaties nieuwe afspraken over de herstructurering. De verwachting is dat het aandeel sloop-nieuwbouw lager zal zijn, terwijl het aandeel renovatie hoger zal uitkomen. Ook krijgen bewoners een gelijkwaardigere rol bij bouwprojecten om de kwaliteit en draagvlak van plannen te verhogen. De duurzaamheid van woningen op het gebied van energie en materialen moet verbeteren. In bouwprojecten worden hiervoor nieuwe duurzame technologieën ingepast. De aanpak van de krachtwijken gaat onverminderd door.

Het nieuwe college wil Utrechters gezond hebben en houden. Speciale aandacht is nodig voor ouderen, allochtonen en kinderen. Het college zorgt voor goede voorzieningen in de buurt, die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Eenzaamheid en depressiviteit onder ouderen worden aangepakt is samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen, sportclubs en huisartsen.
De gemeente en welzijnsorganisaties gaan komende jaren werken aan het ondersteunen van eigen initiatief van burgers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor anderen. Met deze organisaties maakt de gemeente resultaatafspraken. Daarnaast bestaat goede één-op-één hulpverlening voor wie het echt nodig heeft.

Een veilige leefomgeving is één van de belangrijkste zaken voor inwoners. Uitgangspunt is: preventief waar kan, repressief waar moet. Toezichthouders en straatcoaches blijven actief in gebieden waar de criminaliteit hoog is. Alleen waar cameratoezicht aantoonbaar kan helpen zet het college dit in. Er komen geen nieuwe vergunningen voor coffeeshops, prostitutieplekken of gokhallen bij. Als eerste G4-gemeente gaat Utrecht starten met een experiment voor het legaal bevoorraden van coffeeshops. Dit experiment moet aantoonbaar leiden tot afname van de (georganiseerde) criminaliteit en de overlast rondom coffeeshops. Tot slot geeft de gemeente actief invulling aan haar zorgplicht voor dak- en thuislozen, asielzoekers en vluchtelingen.

De onderhandelaars hebben vandaag ook de nieuwe wethouders gepresenteerd. Het college bezuinigt niet alleen op de ambtelijke organisatie, maar geeft zelf het goede voorbeeld. Deze collegeperiode zijn er zes in plaats van zeven wethouders. De nieuwe wethouders zijn:
 
1. Mirjam de Rijk (GroenLinks): Milieu en Duurzaamheid, Economische Zaken, Financiën, Openbare Ruimte en Groen.
2. Frits Lintmeijer (GroenLinks): Verkeer, Cultuur, Monumenten en Archeologie, Regiozaken, Internationale Zaken.
3. Rinda den Besten (PvdA): Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inburgering, Jeugd, Sport, loco-burgemeester.
4. Harrie Bosch (PvdA): Ruimtelijke Ordening, Wonen, Leidsche Rijn, Utrecht Vernieuwt, Krachtwijken, Grondzaken en Vastgoed.
5. Victor Everhardt (D66): Volksgezondheid, Welzijn/WMO, Stationsgebied.
6. Jeroen Kreijkamp (D66): Onderwijs, Bibliotheek, Personeel, Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening.
7. Aleid Wolfsen (burgemeester): Openbare Orde en Veiligheid (Politie, Brandweer), Ombudszaken, Juridische Zaken en Bestuursinformatie, Burgerzaken, Utrechts Archief, Veiligheidshuis.
 
Het volledige collegeprogramma vindt u hier:
Collegeprogramma 2010 – 2014