Fractieupdate februari 2024

De eerste krokussen schieten alweer de grond uit en de fractie kijkt voorzichtig richting de voorjaarsnota waar de gemeente voor een financiële uitdaging komt te staan. Daarnaast staat het veelbesproken nieuwe parkeerbeleid op de commissieagenda. Lees snel meer!

Financiële uitdaging

Er komen financieel spannende tijden aan voor Utrecht. Op 5 februari werd bekend dat het verwachte gat in de begroting nog groter is dan eerder van werd uitgegaan. Er zijn fouten gemaakt bij eerdere berekeningen waardoor het tekort op de inkomsten vanuit het Rijk veel groter is. Hierover zal uiteraard verder gesproken worden in de Gemeenteraad, zowel om terug te kijken naar hoe dit kon gebeuren, maar uiteraard ook in het kader van de Voorjaarsnota naar een oplossing voor dit financiële tekort.

Vanaf 2026 is het onduidelijk hoeveel geld Nederlandse gemeenten gaan ontvangen van het Rijk. Zolang er geen nieuw Kabinet is dat daarover duidelijkheid biedt is het voor onze gemeente moeilijk om een lange termijn financiële planning te maken. Onze fractie buigt zich hier in de komende weken over, en maakt zich ervoor op dat er flink geschoven moet worden in de inkomsten en uitgaven om een sluitende voorjaarsnota te kunnen vaststellen. Door prijsstijgingen, landelijke bezuinigingen op jeugdzorg en WMO zullen er vaker en meer lastige beslissingen genomen moeten worden om financiële problemen te voorkomen.

Parkeren

Auto’s staan gemiddeld 23 uur per dag stil en nemen veel ruimte in beslag in onze gemeente. Steeds meer mensen komen in Utrecht wonen, waardoor er steeds meer behoefte aan ruimte voor groen, recreatie en activiteiten is. In sommige wijken waar nu nog geen betaald parkeren is ingevoerd wordt overlast door parkeerdrukte ervaren. Joost: “D66 vindt het eerlijk als iedereen bijdraagt aan de openbare ruimte die ze gebruiken. We steunen daarom het plan om het parkeerbeleid verder over de gemeente uit te rollen. Door de afname van autogebruik zal er meer ruimte ontstaan voor dingen die onze gemeente plezierig en leefbaar maken: speelruimte voor kinderen, bomen en ander groen.”
 
Donderdag 15 februari staat het nieuwe parkeerbeleid op de agenda. D66 zal tijdens het debat de gemeente vragen om de uitkomsten van dit beleid zorgvuldig te meten, zodat we kunnen zien of dit parkeerbeleid ook daadwerkelijk bijdraagt aan deze doelstellingen. Joost: “Dit geeft ons de kans om bij te sturen wanneer dat nodig is.”
 
Inwoners in Utrecht kunnen samen met hun buurt bepalen wat ze voor vrijgekomen parkeerplekken terugkrijgen. Op verzoek van D66 werkt de gemeente met een zogeheten menukaart zodat Utrechters makkelijk kunnen kiezen tussen groen, speelplekken, bankjes of fietsenstallingen.
 
Heb je nog meer vragen over het nieuwe parkeerbeleid? Kijk dan snel op de website voor de Q&A, of neem contact op met Joost via: [email protected]

Toekomst Overvechtse jongeren blijft prioriteit

In het programma Samen voor Overvecht blijft de toekomst van Overvechtse jongeren prioriteit dankzij een voorstel van D66. Utrecht gaat daardoor méér doen om de kansen van Overvechtse jongeren te vergroten. Hierover was eerder discussie ontstaan nadat de wethouder had aangegeven dat er al genoeg wordt gedaan voor deze jongeren binnen de huidige plannen. D66 vindt dat dit niet zo is en eiste daarom meer actie. Berdien: “Als je de cijfers kent en weet dat jongeren hun toekomst zo somber inzien, dan moet de conclusie toch zijn dat de gemeente alles op alles moet zetten dit tij te keren? En dat het de hoogste urgentie moet krijgen?”
 
In Overvecht zijn er veel verschillende onderwijsinstellingen, organisaties en sleutelpersonen die zich samen inzetten voor Overvecht, maar ze zouden nog meer samen kunnen werken. De gemeente gaat, dankzij een aangenomen motie van D66, een coördinerende rol oppakken om die samenwerking te versterken. Bedien: “Ik ben blij dat de gemeente het voortouw neemt, maar uiteindelijk kan de gemeente dit niet alleen. Juist de mensen uit de wijk en ook de ouders zijn nodig om onze gedeelde ambities waar de maken. Daarom ga ik de aankomende tijd met professionals uit de wijk én ouders in gesprek over hoe we dit samen kunnen doen.”
 
Wil je ook in gesprek met Berdien over dit onderwerp? Neem dan contact met haar op via: [email protected]