Sport

Sport moet, net als cultuur, voor iedereen toegankelijk zijn.

Sport moet, net als cultuur, voor iedereen toegankelijk zijn. Het draagt immers bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Sport heeft nog meer positieve effecten. Het draagt bij aan de sociale samenhang in de wijk en sport heeft een preventieve functie bij het voorkomen van gezondheidsproblemen. We zien in Tiel een dalende trend in het aantal inwoners dat voldoet aan de bewegingsrichtlijn. Wij zouden graag met onze inwoners in gesprek gaan om te onderzoeken hoe wij hen kunnen verleiden tot meer bewegen.

Het is bekend dat deelnemen aan sportieve activiteiten niet voor iedereen financieel haalbaar is. Aan financiële ondersteuning hebben wij binnen onze gemeente veel geregeld, maar dit is niet bij iedereen bekend en ook schaamte speelt een rol om van ondersteuning gebruik te maken. Samen met onze inwoners bekijken hoe we bewegen voor iedereen mogelijk kunnen maken, is dan ook een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Door meer sportieve activiteiten te organiseren in bijvoorbeeld wijkcentra en de Brede Scholen, hopen we meer mensen enthousiast te maken voor bewegen. Bovendien weten we dat veel verenigingen activiteiten organiseren voor mensen voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is. Door dergelijke activiteiten meer onder de aandacht te brengen, kunnen we meer mensen bereiken en enthousiast maken om meer te gaan bewegen.

Ook binnen alle amateur- en sportverenigingen zijn vrijwilligers erg belangrijk. We zien al jaren dat er steeds meer gevraagd wordt van steeds minder vrijwilligers. Verenigingen hebben net als cultuur en evenementen een verbindende functie in de samenleving. Naast het verbindend aspect van sportverenigingen is er natuurlijk het gezondheidsaspect. Daarom is ons er veel aan gelegen de sport op allerlei niveaus  binnen onze gemeente te behouden of uit te breiden. Het faciliteren van vrijwilligers kan hier zeker toe bijdragen. D66 denkt dan bijvoorbeeld aan de organisatie van cursussen voor vrijwilligers en ondersteuning bij vergunningsaanvragen voor een evenement.