Anders besturen

We gaan werk maken van bestuurlijke vernieuwing: inwoners als gelijkwaardige gesprekspartner en alle partijen aan tafel.

De afstand tussen inwoners en stadsbestuur moet en kan echt kleiner. Betrokkenheid van inwoners is de sleutel tot beter onderling contact en begrip voor elkaar en respect voor elkaars standpunten. Met betrokken inwoners zorgen we voor gelijke kansen en nodigen we iedereen uit om mee te doen. D66 heeft daar ideeën voor. Besturen is door overheveling van taken vanuit het rijk naar gemeenten een stuk complexer geworden, daarom moeten we de ambtelijke organisatie goed faciliteren in de vele aanpassingen en nieuwe taken die zij voorgelegd krijgt.
Voor raadsleden geldt: stop met de commissies in de huidige vorm en organiseer bijeenkomsten waarbij alle partijen én inwoners hun inbreng kunnen hebben. Zo wordt politiek en besluitvorming veel meer een proces van iedereen.

Samen met je buren, je stad, wijk of dorp besturen… Het klinkt zo logisch, maar het blijkt nog knap lastig om inwoners de eigen woonomgeving te laten bepalen. Er worden al succesvolle eerste stappen gezet, zoals het beheer van de speeltuinen door buurtbewoners, sociale wijkteams en buurtpreventie, maar er gebeurt nog te weinig en het gaat te langzaam. D66 wil hier meer geld en meer mankracht voor inzetten.
D66 Tiel wil meer aandacht voor het stimuleren van betrokkenheid. De beleidsmiddelen hiervoor zijn al langer aanwezig, zo levert de Toekomstvisie en ook de invoering van de Omgevingswet goede mogelijkheden om inwoners actiever te betrekken bij beleidsvraagstukken.

Het college van burgemeester en wethouders, maar ook de raad en de ambtelijke organisatie, moet zich meer faciliterend en minder bestuurlijk durven op te stellen. D66 Tiel wil dit de komende jaren voor elkaar krijgen, door nog meer in gesprek te gaan met onze inwoners. Juist ook met de ‘stille meerderheid’, die we vaak niet zien of horen, maar die we wel graag willen spreken en aan tafel willen hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het actief benaderen van wijkcentra  en door regelmatig aanwezig te zijn bij activiteiten in de verschillende wijken in Tiel.

Het moet voor inwoners eenvoudiger worden om een activiteit te organiseren of een initiatief te nemen en dit uit te voeren met, indien nodig, een klein beetje hulp van de gemeente. Dit moet kunnen zonder ingewikkelde formulieren of procedures of een lange wachttijd. D66 denkt dan aan een simpel (online)loket met een oplossings-gerichte en enthousiaste medewerker van de gemeente.

Bij het besturen van de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen, zoals de AVRI, GGD en Werkzaak, zien we dat bestuurlijke processen de afgelopen jaren steeds moeilijker te beheersen zijn. Binnen deze organisaties nemen verschillende regiogemeenten gezamenlijke besluiten. Dit lijkt steeds verder weg van de betreffende gemeenteraden te gebeuren. Door kritisch te kijken naar de bestuursvorm van de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen en deze aan te passen aan de huidige tijd, verwacht D66 meer grip te krijgen op de behaalde resultaten van de betreffende organisaties.