Sociaal domein

We zorgen voor goed toegeruste wijkteams, laagdrempelig en met een groot aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden

Misschien wel de grootste uitdagingen voor onze gemeente liggen momenteel binnen het Sociaal Domein. Sinds 2015 geeft de gemeente uitvoering aan de Wet op de Jeugdhulp, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. We zien de afgelopen jaren de kosten van met name de Jeugdhulp sterk stijgen, waar het doel van de zogeheten transities juist was om de kosten te verlagen. Een landelijke trend, maar toch een opdracht voor onze gemeente. Door de wijkregisseurs een centralere rol te geven in onze wijken en buurten is het mogelijk om sneller zorg te kunnen bieden aan de inwoners die dat nodig hebben. Bovendien zijn de wijkregisseurs inmiddels bekende gezichten in onze wijken en kernen, daarmee zorgen zij voor onze inwoners voor een laagdrempelige manier van het stellen van hun hulpvraag. Wij willen fors inzetten op het signaleren van misstanden in de zorg binnen de gemeente. Mensen die zorg via PGB zelf inkopen, moeten ervan op aan kunnen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hier ligt een taak voor de gemeente.

Ook binnen het sociaal domein is kansengelijkheid een belangrijke waarde voor D66. Inzet op het digitaal vaardig maken van onze inwoners zien wij als preventieve taak van de gemeente. Ook een taalachterstand is een vorm van kansenongelijkheid. De wijkteams en wijkregisseurs zijn bij uitstek de personen om dit te signaleren. Vervolgens is op tijd ingrijpen met goede voor- en vroegschoolse educatie een volgende stap.

Wij zien dat er nog winst te behalen valt bij de inrichting van de Wijkteams; waar lopen zij tegenaan en wat zijn hun behoeften. Door goed overleg en tijdig aansluiten bij hulpvragen, kunnen we de zorg dichtbij de inwoners organiseren en kunnen we voorkomen dat mensen worden verwezen naar dure, ingewikkelde zorg die bovendien op grote reisafstand ligt. Meer inzet op preventie is onmisbaar. Eerder ondersteuning bieden in zorgelijke situaties helpt tegen het opstapelen van problemen.

Verder vindt D66 het van groot belang aan te sluiten bij de vraag van de inwoners in plaats van bij het aanbod van de zorgaanbieders. Niet allerlei tests en monitorings-lijsten, maar de gevraagde ondersteuning bieden, bestendigen en het huishouden weer op eigen kracht verder laten gaan.

De mantelzorg is hierbij van onschatbare waarde. Veel mantelzorgers bieden onder-steuning aan mensen die anders afhankelijk zouden zijn van externe hulp. Deze vrijwillige vorm van hulpverlening is een belangrijk smeermiddel in onze samenleving. Een stevig mantelzorgcompliment vinden wij dan ook op zijn plaats.
Armoede onder onze inwoners is vaak een voorspeller van meer problemen op verschillende gebieden. Daarom pleit D66 Tiel ook op dit gebied voor een preventieve en proactieve aanpak; er is veel ondersteuning al mogelijk op dit gebied in onze gemeente, maar te weinig mensen weten hoe je in aanmerking komt voor hulp. Ook hier zien wij een rol weggelegd voor de wijkregisseurs en de wijkteams. Zij krijgen vaak in een vroeg stadium al signalen van zorgen op dit gebied en kunnen dan meteen naar de juiste plek verwijzen om toename van de problemen te voorkomen. Verder heeft de gemeente Tiel het afgelopen jaar een Armoedepact ingesteld. De concrete uitwerking hiervan is een prioriteit in het vormgeven van het Armoedebeleid.