Onderwijs en cultuur

We zien graag elke school als een Brede School

We willen multifunctioneel gebruik van gemeentelijke panden mogelijk maken

Het voorbereidend beroepsonderwijs (Vmbo-kader en -basis) gaat naar een nieuwe locatie aan de Teisterbantlaan. Zo’n nieuw gebouw moet uiteraard voldoen aan de eisen van eigentijds onderwijs, maar het moet ook kunnen inspelen op krimp of groei van het aantal leerlingen. De ervaring leert dat een schoolgebouw al snel te klein is. Zo kan men bij de bouw rekening houden met multifunctionaliteit. D66 Tiel vindt dat schoolgebouwen ook ’s avonds en in het weekend een functie kunnen hebben. Dit bevordert de onderlinge samenhang van een wijk en biedt gelijke kansen door voorzieningen dicht bij de woonomgeving te realiseren. Wij denken hierbij aan gebruik door studenten, voor werkplekken, kinderopvang, sport- en cultuurverenigingen, voor functies van maatschappelijke aard en voor wijkfuncties.

Samenwerking en afspraken tussen VMBO en ROC zijn onmisbaar in de strijd tegen schooluitval. Gelijke kansen beginnen bij goed onderwijs voor alle kinderen binnen onze gemeente. Daarom zijn wij van mening dat al onze scholen een Brede School zouden moeten zijn. Binnen een dergelijke school realiseren we ook de Buitenschoolse Opvang en kunnen we samenwerken met de wijkregisseurs om de professionele ondersteuning te bieden die in de wijk nodig is. Bovendien doen we zo recht aan het preventieve werken in het sociaal domein. Scholen zijn de spil in een gemeenschap. Ze zijn veel meer dan een ontmoetingsplek voor onderwijs.

Scholen zijn ook ontmoetingsplek voor wijk-, cultuur-, en sportfuncties. Van groot belang hierbij is de aandacht voor kleine kernen, want een school heeft grote betekenis voor de leefbaarheid van dorpen en wijken. D66 Tiel wil zich inzetten om scholen te behouden die door een dalend aantal leerlingen hun bestaansrecht dreigen kwijt te raken. Bovendien willen we ons inzetten om scholen terug te brengen op plaatsen waar deze zijn opgeheven. We kijken ook buiten de gemeentegrens en gaan de samenwerking aan met buurgemeenten. Zo kunnen we met name het primair onderwijs zoveel mogelijk scholen in stand houden. Hiermee blijft de leefbaarheid ook voor jonge gezinnen behouden in dorpen en wijken en bieden we gelijke kansen aan kinderen en ouders.

Cultuur en cultuuronderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ook cultuur is een belangrijk smeermiddel van de samenleving. Het cultuuronderwijs verbindt mensen en biedt kansen aan inwoners met wensen en talenten. Dit kunnen we verbreden door het cursusaanbod voor meer doelgroepen toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door  overdag meer lessen en cursussen aan te bieden.  Ook een verdiepingsslag, meer inhoudelijk en divers cursusaanbod, maakt Zinder aantrekkelijker voor meer mensen. D66 Tiel is trots op Zinder. Ons cultuurcentrum mag veel meer aandacht vragen voor het cultuuronderwijs in algemene zin (PR). Omliggende gemeenten en de provincie zijn hier goede partners. Zo kunnen we ook mensen de weg wijzen naar mogelijkheden om subsidies te vinden voor jong talent. Vooral amateurkunst moet volop de aandacht blijven krijgen. Dit kan middels waarderingssubsidies en door slim samen te werken met partners als onderwijs, bedrijfsleven en gemeente. Wij willen de bezuinigingen op de waarderingssubsidies terug draaien. Wij zetten in op Zinder als dé ontmoetings- en inspiratieplek voor beginnende en meer ervaren kunstenaars, waar iedereen, amateur en professional, zich welkom voelt!

Cultuur aantrekkelijk en beschikbaar houden voor al onze inwoners, is voor D66 Tiel heel belangrijk. Wij staan voor een toegankelijk theater met een breed aanbod en ruimte voor amateurkunst. Wij zijn tegen de privatisering van de bedrijfsvoering van de Agnietenhof. Een optreden in Agnietenhof  is nu voor alle leerlingen van Zinder mogelijk. Dit willen wij graag behouden en zo mogelijk uitbreiden.
Tot slot kan de gemeente organisatoren van evenementen faciliteren door kosten niet door te belasten aan de organisator. Voor het Fruitcorso, inmiddels werelderfgoed en voor Appelpop is dat een hele zorg minder.

Evenementen zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Voor Tiel zijn de grote evenementen bij uitstek de activiteiten waarmee onze stad zich onderscheidt van de regio. Ze brengen mensen bij elkaar en versterken zo de sociale samenhang in onze stad, wijken en dorpen. Bovendien dienen evenementen een economisch belang. Daarbij hebben wij het niet alleen over de ‘grote jongens’, zoals Fruitcorso en Appelpop, maar juist ook over de minder grote evenementen, zoals wijk- en buurtfeesten, ruilbeurzen of activiteiten om samen de buurt een beetje gezelliger te maken. Wat ons betreft moet eenieder die dat wil, een bepaalde activiteit kunnen organiseren en moet de gemeente daarin een faciliterende rol hebben. Meedenken over hoe zaken wel kunnen, in plaats van benoemen van wat niet kan. D66 is daarom voor het schrappen van eerdere bezuinigingen op dit gebied, waaronder het doorbelasten van kosten naar de organisatoren van de evenementen.