Zorg en welzijn

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg (Jeugdwet), werk, bijstand en inkomen (Participatiewet) en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Wmo, Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze lokale (zorg)taken worden in de gemeente Teylingen goed uitgevoerd, echter beheersing van kosten en wachtlijsten blijven een uitdaging. Met name voor de jeugdzorg.

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen en streeft ernaar dat zoveel mogelijk inwoners meedoen en zelf de regie voeren over hun leven. Wie daartoe niet in staat is, wordt geholpen. Wij leggen de focus op preventie en vroegsignalering en het leveren van maatwerk voor wie extra zorg, begeleiding en ondersteuning nodig heeft.

Voor inwoners die hulp of zorg nodig hebben is het van belang dat er één centraal aanspreekpunt is. De gemeente en de zorg-/welzijnsverleners kunnen vervolgens gezamenlijk of in hun eigen organisaties de juiste dienstverlening organiseren. Daar moet de inwoner niet mee belast worden.
D66 is tevreden over de integrale aanpak zoals die via de Stichting Voor Ieder1 is georganiseerd en onder andere door de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) in samenwerking met Welzijn Teylingen, Kwadraad en MEE wordt uitgevoerd.

D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. We bieden zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare groepen in onze gemeente. Vier groepen hebben daarbij onze speciale aandacht: jongeren, senioren, mensen die in armoede leven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een handicap of arbeidsbeperking, langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden en statushouders.

Het is van groot belang dat bij het invullen van zorg goed wordt gekeken naar de behoefte en wat mensen zelf (nog) kunnen. Op die manier is maatwerk mogelijk, wat niet alleen leidt tot adequate zorg, maar ook tot een efficiëntere uitvoering. Hierbij staat bij D66 preventie op nummer één.

Zorg voor onze jeugd.
D66 vindt dat de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van jongeren. Opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Er gebeurt veel in het leven van jongeren. Technologie ontwikkelt zich snel en geeft kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd veranderen sociale verhoudingen. Het kan voor jongeren moeilijk zijn in die dynamiek de juiste keuzes voor hun toekomst te maken. Daar willen wij hen met extra aandacht voor onderwijs, sport en jeugd- en jongerenwerk bij helpen.

Zorg voor ouderen. In Teylingen vindt ook vergrijzing plaats, dat om een speciale aanpak vraagt. We maken ons er sterk voor dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Een sociaal netwerk, voldoende beweging en verenigingen met vrijwilligers dragen bij aan zowel de lichamelijke als mentale gezondheid en het sociaal welbevinden van senioren.

Armoedebestrijding
Net als elke gemeente kent ook Teylingen armoede. Armoede verlamt. Constante geldzorgen zorgen ervoor dat mensen en gezinnen op de langere termijn steeds verder geïsoleerd raken. Het wordt voor hen steeds moeilijker om zelfstandig hun leven weer op de rit krijgen. D66 staat voor een actief armoedebeleid om deze mensen en hun kinderen niet te laten vallen.
 
Inzetten op zorgpreventie
D66 wil structureel een deel van het budget inzetten voor preventie en het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. We willen concrete programma’s ontwikkelen, al dan niet gebruikmakend van landelijke initiatieven. Hierin investeren we om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden.
 
Blijven verbeteren gemeentelijk zorgbeleid
·         D66 wil dat de toewijzing en uitvoering van passende zorg efficiënt en kostenbewust wordt uitgevoerd. Maatwerk blijft hierbij het uitgangspunt: denken in behoeften van onze inwoners, niet in regels.

·         Wij maken geld vrij voor extra investeringen in eHealth en innovatie en willen dat dit opgenomen wordt in de contracten met de zorgorganisaties.

·         D66 wil cliëntenparticipatie serieus nemen door er voor te zorgen dat bij verdere ontwikkeling van gemeentelijk beleid de Adviesraad Sociaal Domein, maatschappelijke organisaties, cliëntenraden en de ouderenbonden betrokken worden.

·         Voor D66 is het belangrijk dat mensen de eigen regie hebben en zelf de keuze kunnen maken voor zorgaanbieders. Mensen moeten goed geïnformeerd zijn om een keuze te kunnen maken uit het zorgaanbod en de mogelijkheid hebben zelf de benodigde zorg in te kopen met een Persoonsgebonden budget (PGB).

·         D66 wil doorontwikkeling van de Sociale Kaart Teylingen, van de Eén gezin, Eén plan, Eén regisseur-aanpak en één coördinerend hulpverlener.

·         D66 wil investeren in het programma Veilig Thuis en het voorkomen van huiselijk geweld.
 
Verbeteringen in de jeugdzorg
De decentralisatie van de jeugdhulp heeft tot heden tot onvoldoende besparingen geleid. De samenwerking tussen diverse organisaties kan beter en de uitvoering kan efficiënter.

D66 vindt dat de gemeente niet langer uitvoerings- en budgetproblemen in de jeugdzorg ten koste van andere gemeentelijke taken moet oplossen. Gemeenten moeten voor de uitvoering van de jeugdzorg vanuit het Rijk voldoende financiële middelen ontvangen. D66 steunt de landelijke lobby om de organisatie en inrichting van de huidige jeugdzorg te evalueren.

Extra aandacht binnen de jeugdhulp heeft D66 voor de groep jongeren die 18 jaar worden of net zijn geworden (18 min/18 plus). Voor hen valt dan de pedagogische en beschermende omgeving van school weg en dreigen dan in een neerwaartse spiraal te belanden. Om dit te voorkomen zijn preventie, vroegsignalering en een soepele overgang van jeugdzorg naar bijvoorbeeld de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wmo of de Participatiewet belangrijk. D66 is voor:

·         Wachtlijsten verkorten en kostenbeheersing van de Jeugdzorg.

·         Jeugdzorg zoveel mogelijk in de directe eigen omgeving organiseren.

·         Investeren in modern jeugd- en jongerenwerk (bv. inloopspreekuur bij voortgezet onderwijs).
 
Brede aanpak armoedebestrijding
D66 wil door een actief armoedebeleid en met instrumenten als ‘begeleiding naar een passende werkplek’ de armoedecirkel doorbreken en inzetten op het voorkomen en beperken van schulden.

Te veel mensen leven langdurig in armoede. Er heerst nog steeds het beeld dat het de ‘eigen schuld’ is en gaat daarom gepaard met schaamte. Om mensen structureel uit de armoede te helpen is het belangrijk om de oorzaak aan te pakken. Dit kan door mensen de kans te geven zich te ontwikkelen en het armoedebeleid te richten op wat mensen daadwerkelijk kunnen om zo de zelfredzaamheid te verhogen.
Bij armoedebestrijding is het belangrijk om samen te werken met maatschappelijke organisaties die andere problemen in beeld hebben, zoals bijvoorbeeld met Woonstichting Stek. Met kleding- en voedselbanken die een onmisbare rol spelen voor mensen met een kleine beurs. Met initiatieven die mensen helpen met het vergroten van bewustwording en inzicht in het eigen gedrag, bijvoorbeeld Mobility Mentoring en de Papierwinkel (waarbij mensen worden geholpen met het op orde brengen van hun administratie). D66 is voor:

·         Voeren van een actief armoede- en schuldhulpverleningsbeleid.

·         Focus op preventie en vroegsignalering bij armoede en jeugdzorg door wijkgericht en preventief te werken, bijvoorbeeld via de integrale toegang tot zorg (Voor Ieder1), huisartsen, scholen, (sport-) verenigingen, Stek en Welzijn Teylingen.

·         Samen met Welzijn Teylingen een plan opstellen voor een buurt- en wijkgerichte aanpak van eenzaamheid en armoedebestrijding en het ontwikkelen van maatschappelijke initiatieven en activiteiten.

·         Doorontwikkeling van de aanpak van Mobility Mentoring. De aanpak hoe mensen in armoede te ondersteunen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken zodat ze  economisch zelfredzaam worden.

Aandacht voor kwetsbare groepen
Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. D66 ziet dat dat voor kwetsbare groepen niet makkelijk is en wil daar actief in ondersteunen.

Daarbij staan we voor een verdere implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. D66 wil dat in elk beleidsdocument een paragraaf inclusiebeleid opgenomen wordt. D66 is voor het helpen van kwetsbare groepen aan werk en wil dat de gemeente:

·         Een actieplan opstelt voor snellere re-integratie van langdurig werklozen en meer beschut werkplekken voor arbeidsbeperkten.

·         Een actief beleid voert om Wajongers, statushouders en mensen in de bijstand of met een afstand tot de arbeidsmarkt via bijvoorbeeld Provalu (voormalige Maregroep en Servicepunt Werk) een toekomst te bieden.

·         Zelf waar mogelijk meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en ondernemers stimuleert dit ook te doen met informatie, ontzorging en loonkostensubsidie. Bedrijven die hierin een voortrekkersrol vervullen worden door de gemeente gestimuleerd en ondersteund om ook andere bedrijven hiertoe te bewegen.

·         Bij aanbestedingen als standaard een paragraaf Social Return On Investment (SROI) opneemt. De uiteindelijke opdrachtnemer dient met een SROI verklaring te kunnen onderbouwen hoe invulling gegeven wordt aan leer- /werktrajecten voor inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt.
 
D66 wil dat de gemeente het beleid rondom laaggeletterdheid continueert en verder verbetert, voortbordurend op het Taalhuis.

·         Faciliteert in het aanbieden van cursussen Nederlands en rekenen voor ieder die dat nodig heeft.

·         Aandacht heeft voor digitale ongeletterdheid. Iedereen moet meekunnen in de digitale maatschappij. De toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie en dienstverlening moet bijvoorbeeld eenvoudig te vinden zijn en in begrijpelijke taal geschreven zijn.
 
D66 wil dat de gemeente werkt aan het realiseren van beschermd en begeleid woonvoorzieningen voor wie dat nodig heeft. Bijvoorbeeld door in het woonbeleid hiermee rekening te houden en met extra investeringen in aanpassing van bestaande woningen en door meer levensloopbestendige woningen te bouwen. Daarbij, met aandacht voor veilig wonen en brandveiligheid, zeker voor kwetsbare inwoners.

D66 steunt de ontwikkeling van andere woonvormen, zoals een Knarrenhof, en dat ouderen doorstromen naar aangepaste woningen en appartementen in de centra van onze dorpen, dichtbij voorzieningen.
 
D66 ziet graag het actieprogramma dementievriendelijke gemeente geactualiseerd.
 
Nieuwkomers
De gemeente Teylingen heeft een integraal beleid waarbij erop wordt ingezet dat nieuwkomers, zoals statushouders, meteen meedoen in onze samenleving. Vanaf 2022 is de inburgering een wettelijke verplichting van de gemeente. D66 vindt het belangrijk dat dit beleid wordt doorgezet en nieuwkomers zo de kans krijgen om zich te ontwikkelen en daarmee volwaardig mee kunnen draaien in onze gemeente. Hier hoort onder andere huisvesting, onderwijs en het vinden van (vrijwilligers)werk bij. D66 is voor het actualiseren van het handboek integratie Statushouders en voor het continueren van de samenwerking met Vluchtelingenwerk. Integreren start direct bij aankomst in Teylingen.
 
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
Sassenheim, Voorhout en Warmond hebben een levendig verenigings- en vrijwilligersnetwerk, ook als het gaat om zorgtaken. D66 is trots op de kracht en de initiatiefrijkdom van onze inwoners en de vele vrijwilligers die dagelijks bezig zijn onze gemeenschap draaiende te houden. Dat is het fundament van een gezonde samenleving. D66 wil dat de gemeente extra aandacht besteedt aan deze mensen, die ontzettend veel en goed werk verrichten. Welzijn Teylingen speelt hierbij een belangrijke en essentiële rol.

·         Mantelzorgers kunnen ondersteund worden door middel van vormen van respijtzorg, door logeermogelijkheden te creëren of door dagjes uit voor mantelzorgers te organiseren.

·         D66 wil dat de gemeente het vrijwilligerswerk continu ondersteunt door middel van de Teylinger Prijs en Teylinger Trofee, door daarvoor aandacht te vragen in de media en door ondersteuning bij subsidieaanvragen.

·         D66 wil de initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties zoals buurt- en wijkinitiatieven, Repair Café Teylingen, JoJo, fietsmaatjes, automaatje et cetera., blijvend stimuleren, ondersteunen en faciliteren.