Klimaat en natuur

We merken het steeds meer om ons heen, bijna iedere dag is er wel nieuws over klimaatverandering ergens in de wereld. In Teylingen merken we dit met name door warme en droge periodes die worden afgewisseld met milde winters en flinke hoosbuien die voor wateroverlast zorgen. Behalve minder broeikasgassen uitstoten kunnen we zelf ook verdere opwarming beperken en zelf de gemeenschappelijke buitenruimte en onze eigen tuinen aanpassen. In Teylingen moeten veel meer bomen en andere soorten groen aangeplant worden. Bomen en groenstroken houden water vast, brengen verkoeling en leggen CO2 vast.

Meer groen vergroot ook het woon- en leefgenot. Veel inwoners lopen tegenwoordig hun ‘ommetje’ in de omgeving van hun huis. De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk het is voor mensen om dichtbij huis van de natuur te kunnen genieten. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 73% van de Nederlanders vindt dat natuur onderdeel moet zijn van herstelplannen na de coronacrisis.

Meer groen zorgt ook voor meer flora en fauna en als we de natuur als uitgangspunt nemen, kunnen we de biodiversiteit herstellen en blijven genieten van de natuur, vogels en een gezonde, groene leefomgeving.


Meer groen
D66 Teylingen wil meer groen realiseren in onze dorpen, met name in Voorhout en Sassenheim want daar zijn veel versteende wijken. Meer groen in de vorm van bomen en struiken dragen positief bij aan een prettige leefomgeving voor onze inwoners. Groene wijken geven koelte in de zomer en kunnen bij extreme regenval zorgen voor een betere waterafvoer. Meer bomen verbeteren onze luchtkwaliteit en gaan vervuiling tegen. Een groene corridor verbindt onze dorpen met het buitengebied en buurgemeenten en zorgt voor fijne wandel- en fietspaden.
Verdere verstening in onze gemeente moet voorkomen worden. De gemeente zelf kan erop toezien dat er alleen verharding wordt aangelegd waar het echt noodzakelijk is en inwoners kunnen door middel van voorlichting gestimuleerd worden om hun tuinen te vergroenen.

Vergroten biodiversiteit. De biodiversiteit heeft extra stimulans nodig. Bij elk besluit, groot of klein, zou ‘natuur inclusiviteit’ volgens D66 het uitgangspunt moeten zijn. Dat betekent dat natuur een belangrijke factor is om mee te wegen bij gemeentelijke beslissingen; bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, infrastructuur, groenbeheer en de overgang naar meer duurzame energie.
 
38.000 bomen
De gemeente Teylingen beschikt over 1,2 bomen per inwoner. Het gemiddelde voor Nederlandse gemeenten is 4,8 bomen per inwoner. (Bron: Waarstaatjegemeente.nl). D66 Teylingen wil de komende tien jaar 38.000 bomen planten, ‘voor iedere inwoner een boom’! Hiervoor dient een planmatige aanpak te komen in het verlengde van het groenbeleid. Een groene visie laat groene zones zien die op elkaar aansluiten en die via de randen van onze drie dorpen aansluiting vinden met onze buurgemeenten. Aandacht moet er zijn om allerlei soorten groen aan te planten en om verstening in wijken en op schoolpleinen tegen te gaan.
 
Aandacht voor meer biodiversiteit
D66 Teylingen wil meer natuur en biodiversiteit, zowel in onze drie dorpen als in het buitengebied. We willen dat de gemeente in gesprek gaat met boeren, bollenkwekers en natuurorganisaties om samen te kijken op welke manier de biodiversiteit verhoogd kan worden. Voorlichting geven en afspraken maken over het maaibeleid, biodiverse inrichting weidelandschap en welke subsidies er mogelijk zijn voor akkerland- en weidevogelbeheer.
In gesprek met bedrijven kan de gemeente – mede in samenhang met de energietransitie en klimaatadaptatie:

·         Bedrijven stimuleren hun terreinen te vergroenen en hun daken te gebruiken voor zonnepanelen en sedum- of groene dakbedekking.

·         Bedrijfsterreinen te omzomen met houtwallen (bosstroken).
 
Afvalinzameling en -scheiding
D66 streeft naar het goed scheiden van afval door huishoudens en scholen, zodat zo min mogelijk afval in de restafval container verdwijnt. We willen dat in de komende periode nadruk gelegd wordt op goede voorlichting, bewustwordingscampagnes en een stevige inzet van afvalcoaches.
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van hun afval. Dit leidt dagelijks tot aanwezigheid van vrachtwagens van allerlei inzamelaars. D66 wil dat de gemeente bedrijven stimuleert om tot een gezamenlijk georganiseerde afvalverwijdering te komen.
 
Zwerfafval
Ondanks de inzet van veel vrijwilligers zwerft er nog steeds veel afval in onze gemeente rond. Blikjes, verpakkingen, bier- en sterke drankflessen, glas, karton, papier, peuken, hondenpoep, mondkapjes (sinds Covid-19) en bouwafval worden achteloos weggegooid en achtergelaten. Het is onwenselijk dat dit zwerfafval in het milieu terechtkomt en dat bijvoorbeeld tijdens het maaien het verder wordt versplinterd met nog ernstigere gevolgen.

D66 Teylingen wil de aanpak van zwerfafval evalueren en zonodig, in samenwerking met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen, een actieplan opstellen.

Onze plannen op een rij:

·         Meer aandacht, ook op scholen, voor voorlichting, bewustwordingsacties, toezicht en handhaving.

·         Het inventariseren van zogenaamde ‘hotspots’ en bankjes zonder afvalbak zodat meerdere openbare afvalbakken geplaatst kunnen worden.

·         Een inventarisatie naar een milieuvriendelijk alternatief (biologisch afbreekbaar) voor de rode plastic hondenpoepzakjes.

·         Door het aanplanten van bomen, investeren in groene daken en andere initiatieven die de biodiversiteit zowel binnen als buiten de bebouwde kom versterken. Hiervoor willen we tevens gebruik maken van de expertise van bijvoorbeeld landschapsarchitecten.

·         Met de aanleg van meer houtwallen met gevarieerde begroeiing en ecologische verbindingszones.

·         Door een deel van de Roodemolenpolder als plasdrasgebied en biodivers inrichten. Deze bufferzone tussen Sassenheim en Voorhout blijft open en is door de inrichting interessant voor o.a. amfibieën en steltlopers.

·         Door in samenwerking met de waterschappen een hemelwaterverordening op te stellen.

·         Bij elk besluit, groot of klein, ‘natuur inclusiviteit’ als uitgangspunt mee te nemen.

·         Door een inventarisatie te maken waar in Teylingen ‘tiny forests’ aangelegd kunnen worden.

·         Door bij nieuwbouw en herinrichting voldoende ruimte voor groen te realiseren. Bewoners bij planvorming er al nadrukkelijk bij betrekken.

·         Door inwoners met voorlichting te stimuleren hun tuinen en hun daken te vergroenen. Met sedum daken bijvoorbeeld, kan hemelwater opgevangen worden waardoor ons rioolstelsel minder belast wordt na hoosbuien. Dit kan gestimuleerd worden met een lokale subsidie of OZB-heffingskorting voor groene daken.