Economie en recreatie

Teylingen is onderdeel van de regio Duin- en Bollenstreek. Eén van de meest welvarende en aantrekkelijkste woongebieden die Nederland kent.
Desondanks blijven de economische groei en dynamiek achter. De uitdaging voor de gemeenten, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke- en overheidsinstellingen is de economische potentie van de totale regio optimaal te benutten en waar nodig te versterken.

Een gezonde economie is één van de fundamenten voor een goed leef- en werkklimaat en biedt mogelijkheden om te investeren in een vitale, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Om een gezonde economie te realiseren zijn twee regionale organisaties opgericht. De Greenport Duin- en Bollenstreek, die fungeert als het cluster van kennis, innovatie, ondernemerschap, handel en teelt(innovatie) in de bloemen- & bolleneconomie. En de Economic Board Duin- en Bollenstreek met als doel om de streek zich als krachtige economie verder te ontwikkelen.

In Teylingen zijn met name bedrijven gevestigd die zich richten op winkelen, bollenteelt- en (overige) handel, kleinschalige maakindustrie, zorg en (water)toerisme.
 
Teylingen, een aantrekkelijke vestigingsplaats voor innovatieve, milieuvriendelijke en circulaire bedrijven en startups. D66 wil naar een gezonde mix van bedrijven die elkaar versterken en zorgen voor een levendig ondernemersklimaat. Het moet aantrekkelijk zijn om in Teylingen te ondernemen en te investeren.

De gemeente stelt zich faciliterend op en ondersteunt innovatieve en startende ondernemers op een actieve wijze. D66 wil onnodige regels tegengaan. Ook wil D66 investeren in de revitalisering en verduurzaming van bestaande bedrijfsterreinen.
Veel winkels in Teylingen hebben het moeilijk. Niet alleen door het veranderende koop- en winkelgedrag van consumenten, maar ook door de effecten van Covid-19. D66 ziet graag dat een nieuwe centrummanager een bredere rol gaat vervullen en als algemeen detailhandelsmanager aan de slag gaat voor de gehele detailhandelssector en het MKB.

Teylingen en toerisme
We willen een gemeente zijn waar het toerisme bijdraagt aan de economie en voldoet aan onze wensen op het gebied van duurzaamheid. Uit evenementen, zoals bijvoorbeeld de Kaagweek en het Bloemencorso, en onze recreatieve voorzieningen kan mogelijk meer economisch en maatschappelijk rendement te behalen zijn. D66 wil dat hiervoor samen met de toeristische sector een plan wordt opgesteld.

We versterken de identiteit en openheid van het landschap door in te zetten op een transitie naar een vitale, gezonde en duurzame bollenteelt en veehouderij. Dit doen we in samenwerking met de bedrijven en de omliggende gemeenten en gebruikmakend van de visie zoals geformuleerd in de Integrale Structuurvisie Duin- en Bollenstreek (ISG).

Iedereen kan een goede werkkracht zijn
In een samenleving moet iedereen mee kunnen doen. Een beperking hoeft helemaal niet in de weg te staan. D66 wil bedrijven stimuleren mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of anderszins een werk- of stageplek aan te bieden.
 
Uitgaan van wat mogelijk is en meer mogelijk maken
D66 staat voor een optimistische aanpak van de Teylingse economie. Teylingen bruist dankzij de ondernemingszin van en het ondersteunen van vele maatschappelijke initiatieven en verenigingen door vele (kleinschalige) ondernemers. Deze positieve houding stimuleren we door vooral te kijken naar wat er mogelijk is en met een ondernemer mee te denken. Samen kijken we naar wat er kan en wat nodig is om een initiatief te realiseren. Bijvoorbeeld het omvormen van leegstaande gebouwen naar bedrijfsruimtes voor startende ondernemers of pop-up shops en bij het verlenen van vestigings- en evenementenvergunningen.

Ondernemers gaan merken dat de gemeente er voor hen is. Er ligt een taak voor de gemeente om hierin initiatief te nemen en ondernemers te ontzorgen. Met bijvoorbeeld een apart aanspreekpunt, waar ondernemers terecht kunnen voor advies en begeleiding. De HLT-accountmanagers kunnen deze rol prima vervullen.

D66 Teylingen wil:
·         Minder regels en actief meedenken met ondernemers.

·         Inzetten op duurzame, circulaire en innovatieve bedrijvigheid en recreatie.

·         Bedrijfsterreinen herontwikkelen, revitaliseren en verduurzamen;
·         Eén loket voor advies en ondersteuning aan ondernemers.

·         Contactfunctionarissen Bedrijven HLTSamen functie behouden en  verbreden en verdiepen.

·         Samenwerking met de Economic Board Duin- en Bollenstreek continueren.

·         Lokale – en regionale aanbieders hebben een voorkeur bij gemeentelijke aanbestedingen.

·         Regionale Brede Economische Agenda verder uitwerken en uitvoeren.

·         Samenwerking van de 4 O’s concretiseren: Overheid, onderwijs, onderzoek en overig bedrijfsleven.

·         Samenwerking met het onderwijs zoeken, bijvoorbeeld de KTS, MBO Rijnland en het Rijnlands Lyceum, en leerlingen stimuleren een eigen bedrijf te starten.

·         Ondersteuning van de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek continueren.

·         Centrumvisie uitvoeren en detailhandelsmanager aanstellen.

·         Het digitaal winkelcentrum Teylingen middels website(s) en Apps ontwikkelen.

·         Vorm van (kleinschalige) winkelvoorzieningen in nieuwbouwplan Nieuw Boekhorst opnemen.

·         Ondernemers stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

·         Meer en betere promotie van de toeristische mogelijkheden van Teylingen en de Duin- en Bollenstreek.

·         Veilige en goede huisvesting voor arbeidsmigranten in samenwerking met de inhurende ondernemers realiseren.
 
Duurzaam en circulair ondernemen: ruimte voor duurzame bollenteelt en veehouderij
D66 wil inzetten op duurzame en circulaire land- en tuinbouw en veehouderij. Ons buitengebied is van grote waarde voor zowel de economie, het toerisme als voor het leefmilieu van onze inwoners en dieren. Agrarische bedrijfsvoering moet economisch rendabel en duurzaam zijn. Dit vraagt om innovatieve oplossingen. De gemeente staat hierin naast de agrarische ondernemers en biedt ruimte aan nieuwe, duurzame manieren om natuur-inclusief te ondernemen. We ondersteunen bollentelers en veehouders die willen experimenteren met veelbelovende ontwikkelingen, zoals agroforestry, biologische bollenteelt en een circulaire bedrijfsvoering.

Tegelijkertijd willen we achterblijvers stimuleren de nodige stappen te zetten om te komen tot een meer grondgebonden natuur-inclusieve land- en tuinbouw. Fricties die ontstaan door bijvoorbeeld stikstof- en PFAS problemen lossen we fatsoenlijk op door samen te werken en duurzame oplossingen te faciliteren. Ecologisch goed presterende bedrijven worden beloond met meer ontwikkelvrijheid dan niet-duurzame bedrijven. Voorbeelden zijn weidegang, duurzame bollenteelt en veehouderij met aandacht voor biodiversiteit en weidevogelbeheer. Melkveehouders en telers die aan duurzame veehouderij of bollen- of bloementeelt doen, krijgen meer ontwikkelingsruimte.
 
Intergemeenschappelijke Structuurvisie Greenport Duin– en Bollenstreek (ISG)
Inmiddels hebben zoveel maatschappelijke ontwikkelingen plaatsgevonden dat D66 Teylingen het nodig vindt om de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) te actualiseren. D66 Teylingen is van mening dat er voldoende areaal eerste klas bollengrond behouden moet blijven voor een gezonde en duurzame bollensector. Echter, hoe om te gaan met herbestemming van de lage kwaliteit percelen verdient nadere aandacht en evaluatie. Evaluatie door onder andere samen met de vijf bollengemeenten, de bollenkwekers en betrokken inwoners om tafel te gaan zitten.
 
Groen en duurzaam toerisme
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor Teylingen, dat zowel in de Bollenstreek als in Het Groene Hart ligt. Beide gebieden zijn aantrekkelijk voor een kort of langer verblijf. Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers en bieden veel werkgelegenheid. Niet alleen de bollen en de Ruïne van Teylingen, maar zeker ook de waterrecreatie, met onder andere de vijftien campings rond de Kagerplassen, spelen daarbij een belangrijke rol. Het water leent zich uitstekend om sport, recreatie en toerisme op een plezierige manier met elkaar te verbinden.

D66 zet in op duurzaam, groen en actief toerisme. Bedrijven die investeren in duurzame innovaties in het watertoerisme worden ondersteund en gefaciliteerd, bijvoorbeeld door minder regelgeving en het ontwikkelen van vaarroutes en aanlegplaatsen. Daarnaast willen we het bestaande fiets- en wandelpadennetwerk uitbreiden en waar nodig verbeteren.

D66 steunt de ingeslagen weg voor gezamenlijke regiomarketing en de samenwerking met bijvoorbeeld Amsterdam, Haarlem en Leiden promotie.
 
Ambities voor elk van de drie dorpscentra
De aanstelling van een City manager heeft zeker effect gehad op de centra van Sassenheim, Voorhout en Warmond. D66 Teylingen is van mening dat er meer mogelijk is om de drie Teylingse dorpen aantrekkelijk te maken voor zowel bezoek, verblijf als winkelen. Het consumentengedrag verandert snel, mede als gevolg van Covid-19. Hierop moet voortvarend op ingespeeld worden. Volgend uit de nieuwe Centrumvisie en de detailhandelsvisie wil D66 in samenwerking met het Business Platform Teylingen (BPT) en de Stichting City management Teylingen voor ieder dorpscentrum afzonderlijk een eigen ambitie formuleren en kijken wat er nodig is om deze te realiseren.