Bruisend Teylingen

De culturele en maatschappelijke kalender in onze drie dorpen is altijd goed gevuld met evenementen georganiseerd door de vele verenigingen en stichtingen die Teylingen rijk is. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse Bloemencorso, carnaval-, najaars- en bevrijdingsfeesten, de Kaagweek, evenementen bij de Ruïne van Teylingen, open monumentendagen, sport- en muziekevenementen en optredens in de theaters.
D66 Teylingen wil dit graag behouden en verder uitbouwen. Binnen de gemeentebegroting moet daarom voldoende geld worden vrijgemaakt voor muziek, kunst, cultuur, monumenten en erfgoed.

Teylingen bruist!
Teylingen heeft een drukke en rijke agenda van activiteiten en evenementen georganiseerd door de vele verenigingen, organisaties en inwoners zelf.

Teylingen leeft
Jong en oud hebben vele plekken om elkaar te ontmoeten en maken daar gretig gebruik van. In zowel kleine als grote gezelschappen. Voor een gesprek, om te chillen, een spel of voor een evenement. Plekken om te kunnen werken én samen te werken – door ruimtes met elkaar te delen. Voor muziek, voorstellingen, tentoonstellingen en dergelijke.

De gemeente Teylingen inspireert
In Teylingen valt veel te ontdekken. De verhalen achter bijzondere gebouwen, mensen, gebieden, wijken en straten. In de openbare ruimte zijn kunstwerken terug te vinden; verrassend, die je aan het denken zetten, die kunstig gemaakt zijn, die je vertellen wat Teylingen allemaal is. Een Teylingen waar oog is voor de creativiteit en interesses van inwoners.

De gemeente Teylingen maakt mogelijk
De dorpscentra zijn een prettige plek om te vertoeven en samen te komen. Er zijn voldoende multifunctionele ontmoetingsplekken. Verenigingen en organisaties zijn in staat om met voldoende middelen activiteiten te organiseren.

Behoud en ontwikkeling cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed, immaterieel en materieel, is van groot belang voor de identiteit en uitstraling van Teylingen en het saamhorigheidsgevoel onder onze inwoners. Evenementen zoals het Bloemencorso, de najaarsfeesten, kuipzwammen, Nacht van Sassem, Kaagweek, Schippertjesdagen en de harddraverijen in Sassenheim en Warmond, onderscheidt Teylingen zich van andere gemeenten.

Behoud van materieel erfgoed
Materieel erfgoed kent vele vormen zoals archeologie, kunst en architectuur. Al deze vormen van erfgoed verdienen bescherming omdat ze onlosmakelijk met Teylingen verbonden zijn. Zichtbaar erfgoed in onze omgeving zijn gebouwen waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Historische gebouwen verdienen een bestemming waarbij ze gebruikt en beleefd kunnen worden, maar ze verdienen ook beschermd te worden. Bijvoorbeeld de Ruïne van Teylingen en het beschermd dorpsgezicht in Warmond.

De gemeente Teylingen stimuleert
Opgroeien met, bezig zijn met muziek, beeldende kunst, dans, toneel, boeken, discussiëren en historie is zo belangrijk voor het mentale welzijn, voor de geest en de creativiteit. De gemeente stimuleert initiatieven op dit gebied voor kinderen jongeren en ouderen.
 
Verenigingen en organisaties steunen
We hebben een gemeente met een rijk en actief cultureel en maatschappelijk verenigingsleven om trots op te zijn. D66 Teylingen wil dit graag behouden en verder uitbouwen. Binnen de gemeentebegroting moet voldoende geld worden vrijgemaakt voor muziek, kunst, cultuur, monumenten en erfgoed. Daarbij blijven wij initiatieven als het Jacoba van Beierenfonds en de historische verenigingen ondersteunen.
 
Creëren van ontmoetingsplekken en betaalbare huisvesting voor verenigingen
D66 Teylingen wil meer accommodaties en voorzieningen creëren om samen te komen. Meer multifunctionele accommodaties: accommodaties waar mensen samenkomen voor culturele- en maatschappelijke activiteiten en mensen een werkplek kunnen vinden. Bijvoorbeeld in een bibliotheek van de toekomst. D66 wil onderzoek naar mogelijkheden om in leegstaande winkels of kantoorgebouwen tijdelijk een ‘bedrijfsverzamelgebouw’ voor kleine ateliers of winkeltjes te realiseren.
 
Behoud steun om professionele kunst naar onze gemeente te halen
De Rijks- en Provinciale overheid bieden diverse subsidiemogelijkheden voor instellingen, verenigingen, evenementen en voorzieningen.  D66 vindt het waard dat de gemeente hierin investeert en initiatiefnemers stimuleert en faciliteert. Om liefhebbers tegemoet te komen moet de mogelijkheid geboden worden om professionele kunst in onze gemeente te ontvangen. ’t Onderdak en Het Trefpunt bieden dit. D66 steunt hen hier van harte bij en wil dit graag behouden.
 
Behoud en ontwikkeling immaterieel cultureel erfgoed

D66 wil evenementen zoals bijvoorbeeld het Bloemencorso, de najaarsfeesten en de harddraverijen in Sassenheim en Warmond behouden en de organisatoren ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering.
 
Behoud van materieel erfgoed
De gemeente moet de kaders handhaven waarbinnen herbestemming van historische gebouwen kan plaatsvinden en gestimuleerd wordt. Wel zodanig dat de historische waarde behouden blijft. Bijvoorbeeld zoals de Ruïne van Teylingen. Mede dankzij D66 heeft de gemeente de omliggende terreinen en gebouwen aangekocht. Mogelijkheden tot behoud en ontwikkeling worden nu onderzocht. D66 zet zich ervoor in om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Dat doet niet alleen recht aan de historische en culturele waarde, maar komt ook het toerisme in onze gemeente ten goede.
 
Betaalbare culturele activiteiten

D66 wil dat het aanbod aan culturele en maatschappelijke activiteiten en evenementen voor jong en oud toegankelijk is, zowel fysiek als betaalbaar. De Kunst- en Cultuurnota dient snel uitgevoerd te worden met een aanbod dat voor iedereen toegankelijk is, zowel fysiek als betaalbaar. D66 staat voor behoud van de sport- en cultuurregeling waaruit mensen ondersteund worden die het meegenieten en beleven van kunst en cultuur niet zelf kunnen bekostigen.
 
Een sterke regionale omroep
Lokale berichtgeving en nieuwsgaring over Teylingen en de Duin- en Bollenstreek is belangrijk. D66 Teylingen wil Bollenstreek Omroep behouden en van voldoende financiering voor een kwalitatief goede en bij de behoefte van onze inwoners aansluitende programmering voorzien.
 
Onze plannen op een rij:
·         Samenwerking tussen verschillende instellingen en organisaties, en bijvoorbeeld ook met lokale ondernemers, versterken voor het organiseren van evenementen en culturele initiatieven.

·         Stimuleren tot meer initiatieven voor jongeren en jongvolwassenenzoals ‘Project talent’, en ‘Jongerenlintje’.

·         Initiatieven en projecten die tot doel hebben sociale contacten tussen buurtbewoners te versterken, aanmoedigen en steunen.Als D66 Teylingen vinden we het belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben in de wijk waar ze wonen en dat vereenzaming voorkomen wordt. We willen steunen door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van materialen. Door inwoners te helpen bij het realiseren van ideeën zoals de sociale makelaars dat doen vanuit Welzijn Teylingen.

·         Vrijwilligers vaker in het zonnetje zetten.Circa een derde van de Teylingers zet zich als vrijwilliger in, al dan niet in organisatieverband. Het is belangrijk deze vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers te werven. D66 wil vrijwilligerswerk meer zichtbaar maken door het continueren van de Teylinger Prijs en Trofee en een bedankmoment.

·         Cultuureducatie op basisscholen op een hoog niveau houden, waardoor kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met kunst en cultuur. Hierdoor enthousiasmeren we jeugd om deel te nemen aan activiteiten van bijvoorbeeld muziek- en toneelverenigingen.

·         Een verbindend kunst- en cultuurplatform en één Teylingse agenda. Veel activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. D66 wil het culturele veld ondersteunen vanuit de gemeente door partijen te verbinden in een kunst- en cultuurplatform en daarnaast de culturele activiteiten samenbrengen in één lokale Teylingse agenda met een website en een App. De gemeente kan hiertoe het initiatief nemen.

·         Initiatieven stimuleren voor het maken van informatie & educatiemateriaal over Teylingen door inwoners in samenwerking met verenigingen en stichtingen, bv. het cultuurhistorisch genootschap.

·         Prijsvragen en prijsuitreikingen introduceren. Eventueel samen met andere bollengemeenten, meer prijsvragen uitzetten en prijsuitreikingen organiseren om kunst verder te stimuleren.

·         Inspireren door meer kunst in de buitenruimte.

·         Meer verrassend wandelen aanbieden. Uitbreiding van informatiepunten met interessante en boeiende weetjes. Bijvoorbeeld bij meer monumenten of plekken de verhalen die er over zijn op een inspirerende wijze in beeld brengen. Met borden of met bijvoorbeeld QR- codes, die naar een podcast of informatiesite verwijzen.