Goed onderwijs

Iedereen heeft zijn eigen talenten. Goed onderwijs stimuleert om het beste uit jezelf te halen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen, je plek te vinden in de maatschappij, je talenten te benutten. Het is een belangrijke weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor volwassenen, zijn er volop mogelijkheden om te blijven leren en jezelf verder te ontplooien.

Het onderwijs is niet alleen een plek waar aandacht is voor de reguliere lesstof, maar het is ook de plek waar kunst, cultuur, sport, ICT, techniek en natuur een belangrijke rol spelen. Door een gevarieerd aanbod krijgt onze jeugd de mogelijkheid om hun talenten verder te ontwikkelen en creatief en probleemoplossend te denken.

Ieder kind doet mee en heeft recht op veilig en passend onderwijs. De gemeente zorgt dat (jeugd)zorg en onderwijs nauw met elkaar kunnen samenwerken.

D66 vindt dat iedere inwoner mee moet kunnen doen. We vinden het belangrijk om jeugd te betrekken bij deelname aan onderwijs-, sport- en cultuuractiviteiten. We willen ons inspannen om ook die groep te bereiken die minder vanzelfsprekend op de hoogte is van mogelijkheden binnen onze gemeente.

D66 wil goede aansluiting van scholen op de arbeidsmarkt
Ons middelbaar en voortgezet middelbaar onderwijs biedt een hoog niveau opleidingen die goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Het middelbaar beroepsonderwijs staat in nauw contact met het bedrijfsleven en de gemeente voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en voor stageplekken.

D66 wil dat het uitstekende niveau van onze schoolgebouwen in stand blijft. In het integraal huisvestingsplan dient vastgelegd te zijn hoe er wordt gewerkt aan een gezond binnenmilieu, verduurzaming van de gebouwen en vergroening van schoolpleinen.
 
Duurzame en gezonde schoolgebouwen
D66 wil dat de schoolgebouwen goed geïsoleerd zijn én een goed werkende klimaatbeheersing hebben. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de schoolbesturen, maar de gemeente zou hierin een adviserende en sturende rol moeten spelen. Hierin zou de gemeente bij kunnen dragen door scholen te wijzen op bestaande aantrekkelijke subsidieregelingen waarmee scholen ervoor kunnen zorgen dat hun gebouwen voldoen aan de hedendaagse eisen.
 
Brede basis voor ieder kind

D66 wil voor elk kind een schoolprogramma waarbij de kinderen niet alleen goed onderwijs krijgen, maar ook kennismaken met sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen onderwijs, de Combibrug, lokale verenigingen en organisaties.

Onze plannen op een rij:

·         Scholen hebben NPO-gelden die niet structureel ingezet kunnen worden om lesuitval terug te dringen. D66 wil dat de gemeente in overleg gaat met de scholen binnen Teylingen om te inventariseren of er faciliteiten ontwikkeld kunnen worden waar de (basis)scholen gebruik van kunnen maken. Het gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingen in Teylingen werkt twee kanten op. Zij krijgen misschien meer aanwas, en kinderen, leerlingen en inwoners kunnen meer bewegen.

·         Corona heeft de afgelopen twee jaar veel invloed gehad op de jeugd. Achterstanden op sociaal en fysiek vlak zullen beslecht moeten worden. Verenigingen lopen terug in ledenaantal. D66 wil dat de gemeente met de sportverenigingen in overleg gaat om te kijken hoe we inactiviteit terug kunnen dringen.  Bijvoorbeeld bekende sporters (sporthelden) zouden in samenwerking met de scholen kinderen kunnen enthousiasmeren en inspireren.

·         D66 wil dat de gemeente in overleg treedt met de onderwijsinstellingen om te onderzoeken hoe studenten het beste geholpen kunnen worden om eventuele opgelopen achterstanden in te lopen of andere vormen van (psychische) ondersteuning nodig hebben;
·         Gemeente faciliteert tussen MBO, HBO, Economic Board Duin- en Bollenstreek en lokale werkgevers om ervoor te zorgen dat de opleidingen die gegeven worden aansluiten bij de vraag die bestaat in de regio Duin- en Bollenstreek.

·         Scholen en verenigingen worden gestimuleerd om meer aandacht te schenken aan LHBTIQ+ om discriminatie tegen te gaan.