Een gezonde financiële huishouding is van groot belang om voorzieningen op peil te houden en te kunnen investeren in een duurzame toekomst. Teylingen staat er financieel goed voor en heeft een aanzienlijke algemene reserve.

Hoewel de financiële indicatoren op groen staan, doemen aan de horizon een aantal risico’s op. Zo laat de ontwikkeling van de reserves een neergaande trend zien, stijgen de kosten voor het sociaal domein, met name van de jeugdzorg, en bestaat onzekerheid met betrekking tot Covid-19. Daarnaast leiden de afschaffing van belasting op openbaar grondgebruik (precarioheffing) en herziening van de uitkeringen vanuit het Gemeentefonds mogelijk tot lagere inkomsten.

Onze financiële huishouding moet structureel dekkend zijn. D66 wil een meerjaren sluitende begroting om te kunnen voldoen aan de groeiende behoefte aan ondersteuning, verduurzaming en preventie, met meer aandacht voor maatwerk. We willen onze voorzieningen op peil houden en wanneer nodig extra kunnen investeren in zorg, sportvoorzieningen, de omschakeling naar duurzame energie (energietransitie) en een gezonde en groene leefomgeving.
Indien nodig zal D66 kijken naar bezuinigingen en lopen we niet weg voor structurele keuzes. Onze uitgangspunten hierbij zijn dat voorzieningen zoveel als mogelijk in stand worden gehouden, de inwoners weinig ‘pijn’ ondervinden en de meest kwetsbare inwoners worden ontzien.

Gezonde schuldquote, solvabiliteit en weerstandsvermogen
Er zijn twee belangrijke indicatoren voor een financieel gezonde gemeente: namelijk de netto schuldquote en de solvabiliteit. Om uit de gevarenzone te blijven, dienen deze onder controle gehouden te worden. Onze schuldquote, dit is de schuldpositie ten opzichte van de eigen middelen, mag de grens van 50% niet langdurig overschrijden. Onze solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage van de totale balans, moet bij voorkeur hoger dan 30% zijn. Verder moet er sprake zijn van voldoende weerstandsvermogen om onvoorziene uitgaven, zoals tijdens een crisis, op te vangen. Teylingen kan alleen een financieel gezonde gemeente blijven als we ervoor zorgen dat minimaal deze financiële grenzen gerespecteerd worden en, ook in meerjarenperspectief, behaald worden.
 
Expertgroep financiën en kerntakendiscussie
Om de gemeenteraad meer invloed op het financiële beleid te geven, willen we aanvullend op de huidige auditcommissie een aparte expertgroep financiën instellen. Daarnaast wil D66 Teylingen de Planning & Control-cyclus transparanter en overzichtelijker voor de Raad en onze inwoners maken. Meer actuele grip op lopende projecten en financiële doelstellingen gedurende het begrotingsjaar kan bijvoorbeeld via digitale applicaties en koppeling met sociale media verkregen worden.

D66 Teylingen ziet graag dat de nieuwe gemeenteraad een kerntakendiscussie gaat voeren, waarbij we kritisch en realistisch kijken naar wat we als gemeente wel en niet (kunnen/moeten) doen en naar de haalbaarheid van (nieuwe) plannen en beleidsdoelstellingen.
 
Financiële keuzes niet uit de weg gaan

Om tot een meerjaren structureel dekkende begroting te komen, zijn mogelijk moeilijke keuzes nodig. Als deze nodig zijn, moeten we dit onder ogen zien en niet vooruit schuiven. Inwoners, ondernemers en verenigingen worden in een vroeg stadium betrokken bij bezuinigingskeuzes, denken mee over mogelijke maatregelen en kunnen alternatieven aandragen.
D66 Teylingen wil dat de gemeente blijvend kritisch is op de kosten van de eigen organisatie, de inhuur van externen, de kosten van zogenaamde verbonden partijen en samenwerkingsverbanden en het inkoopproces. De gemeentelijke belastingruimte wordt nog beter benut. Ook als dit betekent dat gemeentelijke belastinginkomsten verhoogd moeten worden, zoals een OZB-verhoging met meer dan het inflatiepercentage. Wij stellen daarnaast voor om de mogelijkheden van een gebruikersbelasting te onderzoeken, waarbij gebruikers van nader aan te wijzen voorzieningen meedelen in de kosten die worden gemaakt voor de instandhouding van recreatieve en toeristische voorzieningen.

D66 wil dat de kennis en kunde bij omliggende gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden, zoals van bijvoorbeeld Holland Rijnland, de Economic Board Duin- en Bollenstreek en de ISD, actief benut wordt. Hiermee zorgen we ervoor dat er voldoende balans is tussen de financiële bijdragen hieraan en de toegevoegde waarde voor de gemeente en haar inwoners.
 
Onze plannen op een rij:

·         Streven naar een structureel sluitende begroting.

·         Actualisering beleid inzake inzet algemene reserve.

·         Als algemene stelregel geldt dat geen extra geld beschikbaar is voor grote prestigeprojecten. Dergelijke projecten behoren kostenneutraal of winstgevend gedekt te worden en een breed gedragen maatschappelijk doel te dienen.

·         Extra inkomsten genereren door het invoeren van een vorm van gebruikersbelasting en het optimaler benutten van de gemeentelijke belastingruimte.
·         Efficiënt en duurzaam inkopen.

·         Zeer kritisch zijn op de kosten van de gemeentelijke organisatie en externe inhuur. Voorkeur heeft investeren in kennis en vaardigheden van de eigen (HLTSamen) organisatie en meer gebruik maken van kennis en kunde bij omliggende gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden.

·         Inwoners, ondernemers en verenigingen meer betrekken bij het opstellen van de begroting, bijvoorbeeld in de vorm van een burgerbegroting, en bij het invullen van eventuele bezuinigingen.

·         De gemeente is terughoudend in het verlenen van subsidies. Subsidies moeten zijn gericht op het bereiken van maatschappelijke doelen. De toekenning en verantwoording van subsidies moeten volledig transparant zijn. De gemeente dient er alles aan te doen om rijks- provinciale en Europese subsidies te krijgen en verantwoord te besteden.