Veiligheid

Veiligheid is het fundament om ervoor te zorgen dat inwoners in Teylingen zich op hun gemak voelen en prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Honderd procent veiligheid is nooit te garanderen, maar gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de gemeente Teylingen een zo veilig mogelijke plek is. Dat kan een gemeentelijke overheid niet alleen. Daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor.

Het veiligheidsbeleid wordt voor een groot deel regionaal bepaald. Dit geldt met name voor politie, brandweer, rampenbestrijding en het regionale Covid-19 beleid. Toch kan de gemeente zelf op een aantal punten prioriteiten leggen en investeren. Dit geldt onder andere voor verkeersveiligheid in wijken en buurten en beveiliging van digitale gemeentelijke gegevens van onze inwoners en bedrijven.

Veiligheid is een randvoorwaarde voor prettig leven en een vrije samenleving. Veiligheid gaat voor D66 verder dan een veilig gevoel op straat, school, in huis of bij de sportvereniging. D66 vindt ook privacybescherming, (cyber) criminaliteit en informatieveiligheid van groot belang.

Bij D66 staat preventie voorop om misdaad zoveel mogelijk te voorkomen. Door voorlichting en een goede samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers, politie, onderwijs, horeca en (sport) verenigingen willen we bereiken dat we gezamenlijk onveilige situaties en criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen.

D66 wil investeren in wijkagenten en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s), voorlichting, buurtpreventie en gemeentelijke informatiebeveiliging.
 
Inzetten op preventie
Om een veilige samenleving te creëren is preventie de allereerste stap. Met voorlichtingslessen op scholen wil D66 zaken als drugsgebruik, overlast en criminaliteit onder de aandacht brengen om zo jongeren bewust te maken van de risico’s en gevolgen. Het jongerenwerk in onze gemeente speelt hierin een centrale rol. Zij weten het beste hoe kwetsbare groepen jongeren te bereiken en aan te spreken.
Ouderen vormen een kwetsbare groep voor met name cybercriminaliteit. Door te zorgen voor goede voorlichting over bijvoorbeeld phishing en hacking wordt deze groep daar meer alert op. Daarnaast wil D66 dat voor inwoners met beperkte of geen digitale vaardigheden de gemeentelijke informatie en dienstverlening toegankelijk is.

Gevoelens van onveiligheid kunnen deels worden weggenomen door een goed buren- en wijkcontact. Daarom willen we het gebruik van WhatsApp-buurtpreventie actief stimuleren in alle wijken. Op een eenvoudige manier kunnen buurtbewoners elkaar hiermee informeren over verdachte omstandigheden. Ook willen wij initiatieven zoals het Waaks programma steunen.
 
Handhaving, wijkagenten en BOA’s
D66 wil investeren in (jeugd) wijkagenten en in BOA’s die goed zichtbaar zijn op straat en actief en effectief omgaan met aangiftes en meldingen. De kracht van wijkagenten en BOA’s is dat ze op een laagdrempelige manier te benaderen zijn en preventief kunnen handelen. Korte lijntjes richting handhavers zorgen immers voor een veilig gevoel. De wijkagenten en BOA’s moeten duidelijk zichtbaar zijn. Graag zien wij dat de wijkagent een spreekuur in de wijken houdt en nauw samenwerkt met de sociale wijkteams.

Daarnaast willen we ook dat de veiligheid op verschillende plekken beter in beeld komt. Bijvoorbeeld om, samen met Prorail, de veiligheid rond de stations in Sassenheim en Voorhout te garanderen.
 
Vuurwerkvrije zones
Dankzij een aantal op initiatief van D66 in 2016 ingevoerde vuurwerkvrije zones, neemt zowel de geluids- als milieuoverlast van vuurwerk rond Oud en Nieuw in Teylingen af. Iedereen moet de jaarwisseling veilig kunnen vieren. D66 wil  de huidige vuurwerkvrije zones handhaven en wil die de komende jaren verder uitbreiden met door inwoners en ondernemers zelf aangedragen gebieden.
 
Ondermijning en overlast voorkomen

Ondermijning is een veelkoppig monster, waarbij onderwereld en bovenwereld in elkaar overlopen en zich hierdoor criminele activiteiten in buurten en woonwijken nestelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kwetsbare plekken en inwoners in onze samenleving, om drugs af te zetten, geld wit te wassen en dekmantels te creëren.

D66 vindt dat ondermijnende misstanden hard moeten worden aangepakt en dat vroegtijdig overlast en gedragsproblemen bij jongeren worden gesignaleerd en aangepakt. D66 steunt het huidige beleid in Teylingen dat hiervoor is ontwikkeld. Een beleid waarbij ook inwoners en ondernemers actief betrokken worden. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat kwetsbare jongeren afglijden naar crimineel gedrag. Wel moet voorkomen worden dat vooringenomenheid op basis van vooroordelen een rol gaat spelen en rechtsgelijkheid onder druk komt te staan.
 
De gemeente is zelf toegankelijk en digitaal veilig
De snel digitaliserende wereld brengt naast vele kansen ook risico’s met zich mee. Het aantal privacy schendingen en slachtoffers van cybercriminaliteit nemen toe. Ook de gemeente Teylingen heeft hiermee te maken. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente in online veiligheid, bescherming van (privacy) gegevens van onze inwoners en gebruiksgemak van digitale dienstverlening investeert. Investeren zodat de beschikbare data open, inzichtelijk en gedeeld is, ténzij wet- en regelgeving, privacy, veiligheidsrisico’s of beschikkingsrechten op de data dit beperken. 
 
Een fysiek toegankelijke gemeente
Mensen met een fysieke beperking ervaren nog altijd obstakels in onze gemeente. D66 wil dat woongebieden, winkels en openbare gebouwen toegankelijk voor iedereen zijn, juist ook voor mensen met een fysieke beperking. D66 wil dat de gemeente samen met minder validen aan de slag gaat om huidige probleemlocaties voor hen toegankelijk(er) en veiliger te maken.