Gezondheid en sporten

Sport en bewegen voorzien in een belangrijke behoefte van onze inwoners, maar ze worden ook steeds belangrijker om onze gezondheid te verbeteren. De coronapandemie heeft ons laten zien hoe waardevol het is om te kunnen sporten en bewegen. Sporten geeft plezier, ontmoeting voor jong en oud, ongeacht wat je achtergrond is en of je de sport beoefent, toeschouwer of vrijwilliger bent. Sporten geeft zelfvertrouwen, verbinding, ontspanning en een sociaal netwerk.
Sport en bewegen zijn belangrijke factoren om onze gezondheid te verbeteren en om te helpen aandoeningen als overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker en diabetes te voorkomen. Gezondheid is echter meer dan de afwezigheid van ziekte. Een groene leefomgeving, meedoen, schone lucht, een fijne baan, zingeving en geestelijke gezondheid zijn belangrijke factoren die, naast bewegen en gezond eten, bijdragen aan een goede gezondheid.
 

Iedereen doet mee met sporten en bewegen!
Kinderen, jongeren, ouderen, gehandicapten, statushouders, iedereen kan meedoen. Ons huidige uitstekende voorzieningenniveau wordt in stand gehouden, maar uitbreiding van voorzieningen en het aanbod, zoals G-sporten, is wenselijk om de vitaliteit en het plezier van onze inwoners verder te vergroten. D66 vindt het belangrijk om te blijven investeren in sport, bewegen en een gezonde leefstijl.

In een Vitaal Inclusief Teylingen worden voor alle inwoners condities geschapen om je gewaardeerd te voelen en om je te betrekken.
Teylingen heeft oog voor de diversiteit van haar inwoners en probeert hier invulling aan te geven. Toegankelijkheid vergroten van (sport)parken en speeltuinen, maar ook vitaliteit stimuleren en participatie vergroten van de inwoners. Onderwijs en jeugdorganisaties worden omarmd en benaderd om een zo’n gevarieerd mogelijk vangnet op te tuigen om de jeugd in beweging te krijgen en te houden.

De directe omgeving in Teylingen is plezierig om in te ontspannen en te bewegen. D66 wil meer mogelijkheden om vrij te bewegen in een inspirerende openbare ruimte en ook om elkaar te kunnen ontmoeten. Met uitbreiding van wandelpaden, fietspaden, op geschikte plekken trimtoestellen en natuurlijke spelelementen in de buitenruimte.
 

Teylingen positief gezond
In mei 2021 heeft de gemeenteraad de nota Volksgezondheid “Teylingen positief gezond” vastgesteld. Met deze nieuwe nota wordt gezondheid breed op de agenda gezet.

Daarnaast zijn onderwerpen als luchtkwaliteit (o.a. houtstook en luchtvervuiling), een rookvrije gemeente en pesten ook onderdeel van het beleid. D66 Teylingen wil dat deze nota in zijn totaliteit de komende drie jaar uitgevoerd wordt. Het is daarbij belangrijk dat we dit samen met onze lokale professionals doen. Hiermee bundelen en verbinden we wat al in Teylingen aanwezig is en versterken we elkaars activiteiten.
 
Stimuleren van bewegen en sporten
Alle inwoners van Teylingen moeten deel kunnen nemen aan sport en bewegen, ook mensen met een beperking. D66 Teylingen wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport en bewegen (b.v. G-sport). We willen dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen.
D66 ziet graag lokaal en regionaal beleid voor een gehandicaptensportaanbod (G-sport).

Ook wil D66 Teylingen sporten en bewegen nog meer stimuleren onder groepen die wat minder vanzelfsprekend zijn zoals ouderen en statushouders. Voor de jeugd is het belangrijk dat er in de wijken voldoende, goed onderhouden, trap-en basketbalveldjes zijn.
 
Inwoners met krappere beurs
Inwoners met een wat krappere beurs kunnen een tegemoetkoming krijgen in lidmaatschapskosten voor sport- en cultuurverenigingen. De gemeente speelt hierin een ondersteunende rol en dient mensen actief te wijzen op de mogelijkheden om met korting te kunnen sporten. Kinderen kunnen een bijdrage ontvangen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Behoefte aan ontmoeting en multifunctioneel gebruik accommodaties
We hebben in Teylingen mooie sportvelden en accommodaties, maar het optimaal benutten van de bestaande faciliteiten blijkt vaak een uitdaging. D66 Teylingen wil dat de accommodaties beter benut worden. Bijvoorbeeld door samen met inwoners en sportverenigingen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om sportaccommodaties te gebruiken voor andere doelgroepen. Om via deze weg (of op deze wijze) laagdrempelig ontmoetingen te creëren en breed te voorzien in (bewegings) activiteiten voor alle leeftijden.

Bewegen in de openbare ruimte
Om het bewegen nóg beter toegankelijk te maken, willen we op geschikte plekken in de wijken beweegtoestellen realiseren. Of, in samenspraak met sportprofessionals en fysiopraktijken, een beweegtuin voor jong en oud creëren. Inwoners kunnen daar gratis gebruik maken van verschillende beweegtoestellen. Goed voor de gezondheid én voor de sociale cohesie!

Goed gefaciliteerde en veilige wandel- en fietsroutes
Hardlopen, wandelen en fietsen zijn belangrijke pijlers voor onze gezondheid. Dit betekent een goed gefaciliteerd wandelnetwerk met voldoende bankjes om te rusten. Dit geldt ook voor een veilig en verbindend fietsnetwerk binnen Teylingen met laadpunten voor elektrische fietsen en veilige stallingsvoorzieningen op centrale plekken zoals bij de stations, sportparken, winkels en recreatiegebieden zoals Koudenhoorn. In het hoofdstuk ‘Een Bereikbaar en Verkeersveilig Teylingen’ gaan we nader in op wat we hiervoor willen.

Veilige speelplekken en speeltoestellen voor de jeugd

Spelen is belangrijk. Het is niet alleen leuk om te doen, maar ook leerzaam én gezond. De speelvoorzieningen in onze wijken worden uitgerust met natuurlijke spelelementen en meer groen, zodat kinderen vrij kunnen spelen en de natuur kunnen ontdekken. Daarnaast zijn de speeltuinen rookvrij en een mooie ontmoetingsplek voor kinderen, hun ouders, grootouders en buurtgenoten.

Gezonde en rookvrije generatie
D66 wil sportaanbieders en sportevenementen stimuleren en faciliteren om een gezonde sportomgeving te creëren met een rookvrije binnen- en buitenruimte, verantwoord alcoholgebruik en door gezonde voeding aan te bieden in de kantine.
Het is belangrijk dat onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Op veel plekken is roken al verboden, maar we kunnen nog meer stappen zetten door sportverenigingen te benaderen en speeltuintjes in de wijk versneld rookvrij te maken.

Ook gezonde voeding is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. D66 wil daarom gezonde voeding op scholen en bij sportclubs door middel van voorlichting stimuleren.
 
Binnen- en buitensport accommodaties
D66 wil dat inwoners die willen sporten dat ook kunnen doen. Het is belangrijk dat onze sportaccommodaties goed onderhouden en zoveel mogelijk duurzaam zijn. Er dient voldoende capaciteit te zijn voor verenigingen en voor minimaal twee uur bewegingsonderwijs voor basisschool leerlingen.
D66 Teylingen wil daarom een algemene en langere termijnvisie op (sport)accommodaties, zoals bijvoorbeeld voor de toekomst van zwembad Wasbeek, voor een nieuwe sporthal, voor het bewegingsonderwijs op basisscholen, voor faciliteiten in nieuwbouwwijken, en inzicht hoe zich vraag en aanbod ontwikkelt.

Bij het bouwen van nieuwe sportaccommodaties, of bij vervanging van bestaande, dient dit op een zo duurzaam mogelijke manier gedaan te worden. Ook bij de huidige accommodaties dient er gekeken te worden hoe de accommodaties (nog meer) verduurzaamd kunnen worden.

Schone lucht
(Ultra)fijnstof is een gevaar voor onze gezondheid. Het fijnstof is afkomstig van het wegverkeer, landbouw, houtstook, maar zeker ook uit vliegtuigmotoren. Ook geluidshinder van gemotoriseerd verkeer tast de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving aan. De afgelopen jaren is er een toename van overvliegende vliegtuigen in onze regio. D66 Teylingen wil extra inzet zien om de overlast voor onze inwoners te verminderen.  
 
Stille en schone luchtvaart
Schiphol is economisch van belang voor Nederland en onze regio. D66 is van mening dat economie en leefbaarheid gelijk op moeten gaan. Schiphol is de laatste decennia hard gegroeid ten koste van onze leefbaarheid. In het licht van de overlast (geluid en luchtverontreiniging) dient Schiphol maatregelen te treffen waardoor de overlast van geluid en luchtverontreiniging aantoonbaar en meetbaar worden verminderd. D66 stelt voor:
·         Een forse reductie van het aantal nachtvluchten, zodat Schiphol op z’n minst in de pas gaat lopen met andere Europese luchthavens.

·         Geen vliegroutes van regio Amsterdam naar de Duin & Bollenstreek verplaatsen. Dus geen tweede Kaagbaan.

·         Dat Schiphol voorrang geeft aan het uitvoeren van maatregelen om de overlast van geluid en luchtverontreiniging meetbaar en aantoonbaar te verminderen.