Samen de energietransitie aanpakken

De gemiddelde temperatuur is de afgelopen eeuw sterk gestegen door CO2 uitstoot (broeikasgas) als gevolg van ons gebruik van brandstoffen als aardolie, gas en steenkool. Helaas zien we de klimaatgevolgen al dagelijks om ons heen. In het Klimaatakkoord van Parijs hebben alle landen in 2015 afgesproken deze temperatuurstijging te beperken tot twee graden. Dit vraagt dat we overstappen op duurzame energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie.  In de Nederlandse klimaatwet hebben we afgesproken dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen moet zijn verminderd met 95% ten opzichte van 1990. Een belangrijk tussendoel voor de nieuwe regeringscoalitie ligt in 2030 wanneer 55% verminderd moet zijn. Een belangrijk tweede doel van de wet is een 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.
 
Wat is onze ambitie?
Willen we dat onze inwoners, ondernemers en toekomstige generaties in een leefbaar en duurzaam Teylingen kunnen blijven wonen, dan zullen we echt stappen moeten gaan zetten. D66 Teylingen neemt haar verantwoordelijkheid door actief bij te dragen aan de hiervoor benodigde Energietransitie. In 2019 was 5,2% van de door inwoners en bedrijven in Teylingen gebruikte energie hernieuwbaar. Om de Europese klimaatwetdoelstelling, Europese Unie 100% energieneutraal in 2050, ook in Teylingen te realiseren zijn dus nog grote stappen nodig!

D66 zet in op een duurzame energiemix. De energiebronnen van de toekomst bestaan voor Teylingen in onze visie vooral uit zon- en windenergie, aangevuld met bijvoorbeeld aardwarmte en groen gas. De concrete invulling en geschikte locaties worden in samenwerking met onze omliggende gemeenten bepaald. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden worden hierbij nauw betrokken. Pieken en dalen vangen we op met innovatieve oplossingen voor opslag, zoals batterijen en groene waterstof.
D66 Teylingen zet groots in op energiebesparing. Immers energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. We starten projecten om woningen beter te isoleren. Daarnaast zetten we in op een duurzame manier van opwekken, met name door middel van zonnepanelen. De gemeente ondersteunt inwoners en bedrijven in het verduurzamen van hun woningen en bedrijfspanden. Lokale energiecoöperaties- en collectieven en andere schone energie initiatieven vanuit de gemeenschap ondersteunen wij van harte.

D66 wil dat Teylingen in 2050 van het aardgas af is. Wij zetten ons komende jaren in om bestaande woningen klaar te maken voor duurzame alternatieven. Dit doen we op een slimme, betaalbare en eerlijke manier, samen met onze inwoners.
Meepraten en meeprofiteren van bewoners staat voor D66 centraal. We streven naar minimaal 50%  lokaal eigendom voor duurzame opwekking op Teylings grondgebied. Inwoners moeten bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan een lokale energiecoöperatie en meedelen in de opbrengst van een zonneweide of windmolenpark. Manieren van financiële participatie, zoals obligaties of een omwonendenregeling, zijn onderdeel van een lokaal energie initiatief.

Duurzame Ontwikkeling Teylingen
In 2020 heeft de gemeenteraad het plan en uitvoeringsprogramma Duurzame Ontwikkeling Teylingen vastgesteld (opvolger van de duurzaamheidsagenda). Belangrijk is dat er nu snel uitvoering gegeven gaat worden aan deze plannen. Alleen dan kunnen de doelen behaald worden. Visies en plannen zijn mooi, maar het is nu zaak om de benodigde stappen te zetten. De komende jaren dient daar de focus op te liggen.
 
Isoleren
Allereerst moeten we samen energie besparen. De eerste grote stap is het isoleren van onze woningen en bedrijven. Vooral woningen met lage energie labels (lager dan C) kunnen hun energierekening sterk verlagen met isolatiemaatregelen. D66 wil dat de gemeente samen met de lokale energiecoaches de energievragen van inwoners gaat beantwoorden en inkoopacties organiseert. Ook willen we laagdrempelige duurzaamheidswinkels (winkel waar inwoners informatie en advies kunnen krijgen) openen in alle drie de dorpen in samenwerking met bedrijven. Omdat woningbouwcoöperaties een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van huurhuizen willen we hen verder ondersteunen bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen die direct positief uitpakken voor de bewoners.
 
Gebruik van schone energie
De tweede grote stap is het opwekken en gebruiken van schone elektriciteit en warmte. Daarbij willen we zoveel mogelijk zonnepanelen stimuleren op daken van woningen en bedrijven, maar ook langs wegen, fietspaden en bij parkeergelegenheden. Denk daarbij aan het parkeerdek bij station Sassenheim, de fietsenstallingen bij de stations en in de geluidsschermen langs de provinciale- en autosnelwegen.

D66 Teylingen wil windmolens toestaan naast bestaande infrastructuur, bedrijfsterreinen, locaties waar ze goed zijn in te passen en geen geluidsoverlast en slagschaduw veroorzaken. En waarbij omwonenden direct profiteren van de elektriciteit die wordt opwekt. Om de lokale elektriciteit infrastructuur niet te overbelasten steunen we het gebruik van huis- en/of wijkopslag van elektriciteit en warmte. Lokale initiatieven zoals een private energiecoöperatie van inwoners met bedrijven worden aangemoedigd.
 
Betaalbare warmte voor iedereen
Behalve duurzaam opgewekte elektriciteit moeten we met elkaar ook inventariseren op welke wijze de woningen in Teylingen van het aardgas af kunnen. In Teylingen verbruiken we de meeste van onze energie (45% in 2019) in de vorm van warmte voor onze woningen en bedrijven. Deze transitie, De Transitievisie Warmte, doen we samen met onze bewoners, ondernemers, buurtgemeenten en overige partners. D66 Teylingen voorziet een mix van warmte oplossingen, zoals door middel van warmtepompen, een open warmtenet en eventueel groene waterstof.

Elektrische mobiliteit
Mobiliteit is belangrijk voor iedereen. Verkeer en vervoer verbruikt 32% in 2019 van onze energie. D66 Teylingen wil elektrisch rijden extra stimuleren door meer oplaadpunten in de openbare ruimte te plaatsen en door lokale bedrijven te stimuleren om hun bedrijfswagenpark te elektrificeren. We willen ook alternatieve vormen van vervoer stimuleren zoals elektrische deelauto’s en OV-fietsen. En de fiets moet meer ruimte en voorrang krijgen binnen de bebouwde kom.
Voor een schone, stille en duurzame toerismesector ondersteunen wij particulieren en bedrijven die elektrisch varen in onze gemeente willen realiseren.

Onze voorstellen op een rij:

· Versnelde uitvoering van het plan en uitvoeringsprogramma Duurzame Ontwikkeling Teylingen.

· Inwoners en bedrijven moeten zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van lokale, regionale, nationale en Europese fondsen voor verduurzaming. De gemeente gaat deze informatie toegankelijker maken. D66 wil dat subsidies zo veel mogelijk terecht komen bij mensen die zonder steun niet zouden toekomen aan verduurzaming.

· Zoveel mogelijk daken, bedrijven, fietsstallingen, parkeergarages en geluidswallen vol leggen en/of integreren met zonnepanelen.

· Onderzoeken wat de waterstofplannen van Akzo Nobel Sikkens zijn en of we als gemeente kunnen samenwerken en ervan kunnen profiteren.

· Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn bij het VAB (Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek) op het gebied van duurzaam opgewekte energie of biogas (GFT afval).

· Een gemeentelijke ‘groene’ heffingskorting op de OZB voor huiseigenaren op gerealiseerde verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepomp en groene daken.

· Samenwerking met lokale energiecoaches om energievragen van inwoners en ondernemers te beantwoorden en om inkoopacties te organiseren.

· Lokale initiatieven zoals een private energiecoöperatie van inwoners met bedrijven worden aangemoedigd.

· Duurzaamheidswinkel en/of etalage in alle drie de dorpen waar bezoekers geïnformeerd worden over hoe zij hun woning kunnen verduurzamen.

· Ondersteunen van woningbouwcoöperaties bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen die direct positief uitpakken voor de bewoners.

· We ondersteunen de groei van duurzame energie door ruimte te maken voor windmolens en/of windturbines onder voorwaarde dat inwoners kunnen meepraten, meebeslissen en meeprofiteren en deze goed in de omgeving passen

· Stimuleren van elektrisch rijden door meer oplaadpunten in de openbare ruimte te plaatsen en door lokale bedrijven te stimuleren om hun bedrijfswagenpark te elektrificeren.

· Stimuleren van elektrische deelauto’s en OV-fietsen.

· Ondersteunen van particulieren en bedrijven die elektrisch varen in onze gemeente willen realiseren.

· In gesprek gaan met bedrijven om te onderzoeken of er door middel van samenwerking energie gedeeld kan worden met bijvoorbeeld omwonenden.