Lokale democratie

Luisteren naar inwoners, inwoners stimuleren om plannen en initiatieven aan te dragen. Zorgen voor een heldere en open communicatie richting inwoners, ondernemers en organisaties. Dat zijn, naast dienstverlening, besluitvorming en uitvoering, belangrijke kerntaken van de gemeente.
We leven momenteel in een tijdperk van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en transities. D66 vindt het belangrijk dat het bestuur van de gemeente een groot draagvlak heeft in zowel de gemeenteraad als onder de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor de onderlinge relatie is een zo groot mogelijke betrokkenheid belangrijk waarbij niet alleen bevraagd wordt, maar waarbij ook discussie en terugkoppeling mogelijk wordt gemaakt.
 
Ambitie D66 Teylingen
Bestuur van gemeente, college en gemeenteraad, maken gebruik van expertise, inzichten en ideeën van de inwoners. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke verenigingen kunnen en willen meer meedenken en meepraten over het te voeren beleid. Hier moet de gemeente beter zijn voordeel mee doen. D66 Teylingen ziet een gemeente voor zich die actief contacten onderhoudt met zijn inwoners, die veel aandacht geeft aan het zichtbaar en begrijpelijk maken van de besluitvorming. Met wie, waarom, met doorslaggevende argumenten. De gemeente spant zich tot het uiterste in om alle belanghebbende erbij te hebben en transparant leiding te geven aan de totstandkoming van visies en plannen.

De toekomst van onze prachtige gemeente staat voorop. Het bestuur van de gemeente, college en gemeenteraad, onderzoekt, verkent, analyseert, weegt en kiest de beste oplossingen voor de vraagstukken en opgaven waar onze gemeente voor staat.

Raadsprogramma van de gehele raad
Voor D66 Teylingen staat de toekomst van onze prachtige gemeente voorop. Binnen de gemeenteraad wil D66 Teylingen naar een andere vorm van democratie. We pleiten ervoor dat de fracties na de verkiezingen gezamenlijk een (maatschappelijk) akkoord sluiten. Hierin wordt op hoofdlijnen besloten welke zaken de komende raadsperiode belangrijk zijn en een belangrijke rol gaan spelen. Inwoners worden vanaf het begin erbij betrokken. In de praktijk betekent dit dat het programma een product is van de gehele raad, waarin alle raadsleden en onze inwoners hun inbreng hebben gehad.
 
Meer burgerraadsleden

D66 Teylingen wil de sterk toegenomen werkdruk van raadsleden verlagen, de kwaliteit van besluitvorming verhogen en meer inwoners actief bij de politiek betrekken door de mogelijkheid extra burgerraadsleden aan te stellen, ongeacht de grootte van de fractie.

Onze voorstellen op een rij:

·         Een dienstverlenende, faciliterende en stimulerende houding gericht op haar inwoners, op bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.

·         Heldere, duidelijke, begrijpelijke besluitvormingsprocedures die eerlijk en transparant zijn.

·         Een interactieteam (in plaats van een communicatieteam).Een aantal stappen meer nemen vanuit de gemeente om inwoners te informeren of te vragen om reactie. Veel meer de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties benaderen en contacten onderhouden. Dit kan met een App, openbare (digi)borden, QR scan voor verbinding met een online connectie met het team.

·         Het benoemen van vaste contactpersonen voor verenigingen en stichtingen en zorgen voor een ‘warme overdracht’ bij wisselingen.

·         Inwoners, raad, college, ambtenaren die elkaar vaker ontmoeten. Die met elkaar in gesprek gaan over belangrijke onderwerpen bij wijk- en  ideeënmarkten (zowel fysiek als digitaal) en bij gemeentelijke pop-up etalages.

·         De uitbreiding van de beeldvormende sessies met rondetafelgesprekken waarbij organisaties en inwoners ideeën of informatie aan raadsleden, ambtenaren en het college kunnen laten zien.

·         Bijeenkomsten waarbij inwoners in gesprek kunnen gaan over hoe de gemeente er in de toekomst uit zou moeten zien. Dit ook online faciliteren met bijvoorbeeld een ‘ikdenkmeeoverteylingen.nl’ platform.

·         Een eigen App van de gemeente waarmee een inwoner gemakkelijk contact kan leggen. Van opmerkingen over de openbare ruimte tot meepraten over grote en kleine onderwerpen.

·         Een gemeentelijke communicatie, inclusief communicatie vanuit de gemeenschappelijke regelingen, die voor iedereen begrijpelijk is.

·         Een digitale gastvrouw ‘Jacoba’ (!) die je helpt op de gemeentelijke website en in de app. Die je helpt bij gemeentelijke aanvragen en dergelijke.

·         Een gemeente die inwoners actief betrekt bij de vertaling van de Omgevingswet, die juli 2022 in werking treedt, in een Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

·         Het formuleren van beleid en uitvoeringsmaatregelen dat in samenspraak met inwoners en organisaties wordt vormgegeven. Afhankelijk van het onderwerp kan dit variëren van een (online) enquête tot hele trajecten waar deelnemers opgeleid en begeleid worden in het vormen van visie en/of raadgevend besluit. Denk bijvoorbeeld aan een representatief burgerberaad waarbij met loting uit verschillende representatieve inwonersgroepen deelnemers gevraagd worden zich te verdiepen in een onderwerp. Het is van belang dat vooraf duidelijk is op welke manier dit gebeurt. Wanneer suggesties en/of wensen niet worden overgenomen van inwoners, dient tijdig teruggekoppeld te worden wat de reden daarvan is.

·         Expertgroepen worden ingesteld. Expertgroepen op het gebied van o.a. energietransitie, ruimte en milieu, financiën, sociaal domein en mobiliteit.

·         Een klankbordgroep voor jongeren wordt opgezet. Er worden veel beslissingen genomen die invloed hebben op de toekomst van jongeren. Daarom wil D66 Teylingen jongeren actief betrekken bij de politiek.

·         Teylingers die ideeën hebben om taken van de gemeente beter of effectiever uit te voeren, zoals het onderhoud van het park om de hoek, worden uitgenodigd om samen met de gemeente dit aan te pakken (het ‘right to challenge’).
Veel activiteiten van de gemeente worden in de praktijk uitgevoerd in samenwerking met andere gemeenten (sociale dienst ISD, afvalverwerking, jeugdzorg etc.). Het is belangrijk om te weten wie de gemeente vertegenwoordigt in deze gemeenschappelijke regelingen. Welk standpunt wordt er meegegeven en hoe wordt er verantwoording afgelegd? Ook evaluatiemomenten en uittredingsafspraken moeten duidelijk zijn. D66 Teylingen wil dat er een duidelijk overzicht komt die de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer inbreng en transparantie toont.