Teylingen is mooi centraal gelegen in West-Nederland, vlakbij de kust en midden in de Randstad. Goed bereikbaar vanaf de A44 en de treinstations Voorhout en Sassenheim. Om onze dorpskernen goed bereikbaar en toegankelijk voor iedereen te houden, moeten we als gemeente blijven investeren in een leefbare en veilige woon- en straatomgeving.

Daarbij vragen de klimaatdoelen dat we vaart maken met de overschakeling naar meer energiezuinige en schonere vervoerswijzen. Dat we bewuster kiezen hoe we ons verplaatsen om naar werk of school te gaan, of om familie en vrienden bezoeken.

D66 wil vol inzetten op een transitie naar meer duurzame mobiliteit, waarbij iedereen de vrijheid heeft om te kiezen hoe je je verplaatst.

Dorpen waar iedereen zich goed en veilig kan verplaatsen.
D66 Teylingen kiest voor een gemeente waar de openbare ruimte op de eerste plaats is ingericht voor de voetganger en de fietser. Wandelen en fietsen is gezond, goedkoop en neemt weinig ruimte in beslag.
In onze dorpskernen moet de gemeente blijvend aan de slag om wegen, straten en wandelpaden integraal te verbeteren door deze toegankelijker te maken voor mensen met een (visuele) beperking, ze groener en klimaat-adaptiever in te richten en door verkeersonveilige situaties aan te pakken.

Volop inzetten op de fiets.
De (elektrische) fiets is hét vervoersmiddel van de toekomst. Het is het meest optimale vervoer voor woon- werkverkeer binnen een straal van 15 km. D66 wil daarom investeren in een goede fietsinfrastructuur: verbreding van te smalle fietspaden en nieuwe fietsverbindingen realiseren, meer fietsparkeermogelijkheden voor bijzondere fietsen zoals bakfietsen bij de stations en onderzoeken of fietsers meer voorrang kunnen krijgen in het verkeer.

Overschakeling naar schoon vervoer.
D66 wil inzetten op het uitbreiden van snelle en betrouwbare openbaar vervoer verbindingen en voor het creëren van een veilig en regionaal doorfietsnetwerk. D66 wil dat de gemeente de leiding neemt in het vergroten en meer mogelijk maken van deelgebruik van auto’s en laadpalen voor elektrische voertuigen.
Bij nieuwbouwplannen en wijkrenovaties moet de gemeente actiever optreden om bouwplannen te toetsen en eisen en randvoorwaarden hiervoor mee te geven bij projecten.

Een pas op de plaats voor de auto.
De auto is en blijft voor veel inwoners belangrijk en noodzakelijk voor werk of recreatie. Maar niet op elke plek is veel autoverkeer gewenst in onze woonomgeving. D66 wil dat de auto de juiste plek krijgt op goed ingerichte wegen die alle verkeersdeelnemers een veilige plek geeft. Waar dat niet kan omdat er onvoldoende ruimte is, moet de snelheid omlaag naar 30 kilometer per uur, of waar nodig 15 kilometer per uur en is de auto te gast. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk uit de dorpskernen geweerd worden zodat het autoluwe gebieden kunnen worden waar het prettig is om te winkelen, evenementen te houden en om elkaar te ontmoeten.

Samenwerking in de regio.
De groei van onze dorpskernen alsook van de gemeentes om ons heen leiden tot meer vraag naar mobiliteit. Op een aantal plekken in onze gemeente staat de leefbaarheid en verkeersveiligheid onder druk. D66 Teylingen staat voor een constructieve samenwerking met onze buren en de provincie voor verbetering van de bereikbaarheid van de Bollenstreek.
 
Naar 30 km/u Tenzij
D66 wil naar een structurele invoering van 30 km/u binnen de bebouwde kom waar dat mogelijk is. Er dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met hoe dit samen te laten gaan met openbaar vervoerslijnen en aanrijtijden van hulpdiensten.
Vooruitlopend op ‘Naar 30 km/u Tenzij’, wil D66 binnen de huidige landelijke wetgeving en richtlijnen, de wegen die onnodig 50 km/u zijn in Teylingen wijzigen naar 30 km/u.  

Veilig kunnen deelnemen aan het verkeer
In Teylingen zijn nog plekken te vinden die als verkeersonveilig worden beleefd of moeilijk begaanbaar zijn voor mensen met een (visuele) beperking. Stoepen die ophouden, te lage bushalteperrons voor mensen met een rolstoel, oversteekplaatsen die veiliger ingericht kunnen worden of 30 km/u wegen die nog geen optimale inrichting hebben of te druk zijn met verkeer.

Investeren in schoner vervoer en de fiets
D66 ziet graag dat we ons energie-schoner en gezonder verplaatsen. Het is belangrijk dat de gemeente daartoe inwoners stimuleert en faciliteert. De fietsvoorzieningen in en rondom onze gemeente willen we naar een hoger niveau tillen. Bushaltes moeten op bereikbare afstand liggen voor de inwoners en stallingsmogelijkheden voor fietsen hebben. Ontbrekende schakels in loop- en wandelroutes willen wij gaan aanleggen.

Goed gefaciliteerde en veilige wandelpaden
Naast fietsen wordt er ook veel gewandeld en hardgelopen in onze gemeente. Vooral bij interlokale verbindingen moet dan veelal de weg of het pad gedeeld worden met ander verkeer. Er is geen veilige ruimte voor wandelaars en hardlopers.

Een goede regionale ontsluiting die woongebieden van druk verkeer ontlasten.
D66 stelt de leefbaarheid voor zijn inwoners voorop en wil niet dat buurten geïsoleerd worden door druk doorgaand verkeer of overlast ervaren van zware verkeersaders. Zoals bijvoorbeeld nu het geval is bij de N208 en de N443 en de ontsluiting van de Vogelbuurt in Sassenheim-noord. D66 Teylingen wil dat het bestuur van Teylingen er voor zorg draagt dat:

·         Er bij de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland oplossingen worden gezocht die het regionale oost-west verkeer een goede plaats geeft waar deze minder overlast veroorzaakt voor woonomgevingen.

·         De leefbaarheid en vereisten t.a.v. de verkeersveiligheid ten grondslag liggen aan het oplossen van regionale verkeersproblemen voor inwoners langs drukke provinciale wegen.

·         Transparante participatie met alle betrokkenen en belanghebbenden goed georganiseerd en geborgd is.

·         In de studies naar een regionale oplossing voor het oost-west verkeer in de Bollenstreek niet alleen gekeken moet worden naar mogelijke nieuwe verbindingen. Maar, ook naar hoe wegen, die ongeschikt zijn als doorgaande autoverkeersader, structureel ontlast kunnen worden. Kortom: niet alleen nieuw asfalt aanleggen, maar ook bestaand asfalt  anders inrichten zoals met een 30 km/u zone of een fietsstraat.

·         Bij de rotondes van de Van Pallandtlaan fietsers en voetgangers ook hier centraal staan bij de aanpak of de vernieuwing van de verkeersstructuur naast het belang van een goede doorstroming van het openbaar vervoer. Nu hebben fietsers en voetganger geen voorrang.

·         Een nieuwe autoverbinding door de polders direct ten oosten van de Vogelbuurt van Sassenheim uitgesloten wordt vanwege het waardevolle landschap en de natuurwaarden, en de effecten hiervan op de woonomgeving van de Vogelbuurt.

·         In gesprek gegaan wordt met Rijkswaterstaat en de provincie om te kijken wat er aan kleine maatregelen uitgevoerd kan worden bij de toe- en afritten van de A44 bij het postviaduct/N444 nabij Akzo Nobel.

·         Het gesprek met de provincie aangegaan wordt over het veiliger inrichten van het kruispunt Teylingerlaan – Carolus Clusiuslaan in Sassenheim.
 
Onze voorstellen op een rij:

·         In de komende collegeperiode onderzoeken hoe een autoluwe Herenstraat in Voorhout in de centrumvisie verder vorm kan krijgen. Met de Noordelijke Randweg zal Voorhout eindelijk een goede ontsluitende voorziening krijgen voor het autoverkeer. Daarmee hoeft doorgaand verkeer niet meer per se door de Herenstraat. Dit biedt perspectief voor constructieve oplossingen voor een herontwerp van de Herenstraat en aanpak van de gevaarlijke spoorwegovergang.

·         In Sassenheim het Oranjeplein en een deel van de Hortuslaan vrij maken van parkeren en er een hoogwaardige verblijfsruimte maken. Er dient wel vervangende, compenserende parkeerruimte gemaakt te worden in de directe omgeving of via bouwinitiatieven zoals bij het Hortusplein. Het moet niet meer aantrekkelijk zijn om door het winkelgebied van de Hoofdstraat te rijden met de auto op zoek naar een parkeerplek.

·         Het parkeren met de auto monitoren in de gemeente en onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen daadwerkelijk nodig zijn als de trend van meer fietsgebruik en lopen doorzet. Wanneer de parkeerdruk het toelaat, kan parkeerruimte vrijgemaakt worden voor meer groen, fietsparkeren bij de winkels of voor grotere terrassen.

·         In de dorpscentra meer rust en prettige beleving geven voor fietsers en voetgangers door te kijken hoe versteende ruimtes omgevormd kunnen worden met meer beplanting en bomen en aangepaste bestratingsmaterialen. Dat is tevens goed voor het tegengaan van hittestress, de opvang van piekbuien en voor de biodiversiteit.
 
·         Een actieplan maken voor verbetering van de toegankelijkheid, de schoolomgevingen en de verkeersveiligheid. Dit gaat concreet om oversteekplaatsen, bushaltes, trottoirs, schoolzones en 30 km/u zones. Niet alles kunnen we tegelijk aanpakken: een prioritering op urgentie, geld en tijd is daarbij nodig. Verbeteringen kunnen waar mogelijk meegenomen worden bij regulier onderhoud of al lopende projecten.

·         De doorgaande weg in Warmond wordt momenteel grootschalig vernieuwd en veiliger gemaakt. D66 ziet graag dat ook andere doorgaande wegen die toe zijn aan grootschalig onderhoud integraal aangepakt worden. Zoals bijvoorbeeld de Hoofdstraat en Parklaan in Sassenheim zodat het hier straks prettiger wordt om te fietsen of over te steken in een omgeving met meer groen.

·         Het goed laten verlichten van oversteekplaatsen op wegen waar 50 km/u of sneller gereden kan worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van modernere lichtbakken die zebra’s directer aanlichten.

·         Op de korte termijn maatregelen om de spoorwegovergang Herenstraat in Voorhout veiliger te maken en deze zo snel als mogelijk uit te gaan voeren.

·         Binnen het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordwijk – Schiphol extra prioriteit voor veilig ingerichte oversteekvoorzieningen. Een verbeterde doorstroming van de bus mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid van voetgangers.

·         In Sassenheim zijn nog een aantal wegen die onvoldoende ingericht zijn als 30 km/u zone, zoals de Vliegeniersweg, Palfreniersweg, Koetsiersweg, Narcissenlaan en Van Alkemadelaan. D66 ziet graag dat deze wegen op termijn een betere inrichting krijgen die beter past bij de woonomgeving.
 
·         Zich hard maken voor een regionaal doorfietsnetwerk en het realiseren van mogelijk ontbrekende schakels bij de ontwikkeling van mobiliteitsvisies en -plannen op regionaal en provinciaal niveau. Bijvoorbeeld een schakel als een nieuwe snelfietsroute tussen station Voorhout en Noordwijk via de wijk Bronsgeest is een mooi voorbeeld om meer fietsgebruik met treingebruik te stimuleren.

·         Fietspaden die te smal zijn of slechte tegelverhardingen hebben verbreden waar mogelijk en voorzien van asfalt of betonpanelen. Een goed voorbeeld is het provinciale fietspad langs de N444 richting Noordwijk die wel een opknapbeurt kan gebruiken. D66 wil tevens een brede verkenning naar verbetermogelijkheden of alternatieven voor het smalle fietspad in Warmond (langs de Herenweg).

·         Onderzoeken of fietsers voorrang kunnen krijgen bij rotondes waar dat nu niet zo is.  Bijvoorbeeld bij de rondweg van Voorhout: kunnen de rotondes op de rondweg binnen de bebouwde kom getrokken worden?

·         Onderzoeken of fietsers en voetgangers meer groentijd bij verkeerslichten kunnen krijgen. Bijvoorbeeld wanneer de verkeerslichten op de Rijksstraatweg, de Hoofdstraat en Parklaan in Sassenheim aan vervanging toe zijn en een modernere detectie en regeling aangebracht kan worden.

·         Goede voorzieningen bij bushaltes met voldoende ruimte om te lopen, een abri om te schuilen bij regen, met zitplekken en met fietsstallingen. Daarbij moet ook goed gebruik gemaakt kunnen worden van overstapmogelijkheden zoals bijvoorbeeld op een deelfiets of deelstep. Op de Schoutenlaan in Voorhout kan een extra bushalte komen ter hoogte van de Baarslaan voor buslijn 57.

·         Dat de westzijde van het oude dorp van Voorhout en de huisartsenpost goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer na openstelling van de Noordelijke Randweg.
Als het openbaar vervoer van Noordwijk via de Noordelijke Randweg door Teylingen naar Schiphol gaat rijden dan komen er geen bussen meer door de Herenstraat in Voorhout. D66 vindt het essentieel dat de gemeente over deze onbereikbaarheid in gesprek gaat met de provincie en de openbaar vervoerders. Hoe met de lijnvoering van bussen in de regio of met een alternatief collectief vervoersmiddel een oplossing geboden kan worden?

·         Bij de realisatie van Nieuw Boekhorst in Voorhout geen directe autoverbinding met het oude dorp om gebruik van de fiets maximaal te stimuleren. Een doorsteek voor fietsverkeer en hulpdiensten naar het oude dorp is wel gewenst. Een deel van het oude dorp kan mogelijk aansluiten op de nieuwe wijk qua verkeersstructuur om de hoeveelheid autoverkeer in het oude dorp te verminderen.

·         Bij het realiseren van nieuwe woonwijken (Nieuw Boekhorst) of renovatie door woningbouwverenigingen wordt de fiets de nieuwe standaard. Bij het toetsen van nieuwbouw en renovatieplannen wil D66 dat de gemeente hoge eisen stelt aan goede fietsparkeervoorzieningen en dat woningen geschikter zijn voor afwijkende fietsformaten, zoals bakfietsen.

·         Meer mogelijkheden scheppen voor deelvervoer: het gebruik van deelauto’s faciliteren door enkele parkeerplekken in wijken hiervoor te bestemmen. Door aanbiedplekken voor deelfietsen en -steps bij de stations, in de dorpscentra en bij recreatiegebieden.

·         Parkeerplekken veel meer integreren in een groenere leefomgeving met een waterdoorlaatbare ondergrond. Ze uitrusten met een oplaadinfrastructuur nu auto’s meer en meer geëlektrificeerd worden.

·         Bij wijkvernieuwingen wordt gekeken naar het terugdringen van parkeerplekken als de parkeerdruk dat toelaat. Stenen eruit, plant erin. Bewoners en ondernemers moeten wel altijd betrokken worden bij het maken van de plannen hiervoor. 
 
•         Interlokale verbindingen veiliger inrichten voor voetgangers en hardlopers.

•         Uitbreiding van de wandelpaden tussen Voorhout, Warmond en Sassenheim.

•         Meer wandelaansluitingen op de wandelpaden van onze buurgemeenten: richting Leiden, Lisse, Noordwijk, Haarlem en de duingebieden.

•         Zich inzetten voor een wandelpad tussen Voorhout en Oud Leeuwenhorst in Noordwijk.