Reactie D66 Raalte op nieuwe coalitie in gemeente Raalte

Niels Folgers heeft in de gemeenteraad gereageerd op het nieuwe coalitieakkoord in de gemeente Raalte. D66 Raalte is verheugd dat meer dan 50% overlap is tussen het coalitieakkoord en ons verkiezingsprogramma gelukkig en gezond in een betaalbaar huis. Daarnaast heeft D66 Raalte haar zorgen en tips voor de nieuwe coalitie gedeeld.

Niels Folgers - Beeld: Gemeente Raalte

Beste mensen,

Het wordt een goede tijd. Het wordt een interessante tijd: we gaan in onze prachtige Sallandse gemeente namelijk versterken, verbinden en vernieuwen. Krachttermen van de nieuwe coalitie waarvan progressief-liberaal Raalte de vingers bij kan aflikken.

Allereerst wil ik de nieuwe coalitie, BB, CDA en VVD, feliciteren met het sluiten van een nieuwe coalitie. Ik wens hen het alle beste, ik hoop dat zij in vertrouwen, elkaar blijven vinden én ik kijk uit naar de verdere samenwerking.

Ten tweede wil ik de heer Vroomen bedanken voor zijn inzet. Helaas heeft onze droomcoalitie niet een eerlijke kans gekregen, maar toch zijn we blij dat gemeente Raalte nu verder kan.

Ten slotte de felicitaties aan de nieuwe bewindspersonen: Ben Nijboer, Sylvia van der Heijden en Alexander Kreule. Hartelijk gefeliciteerd. Ik wens jullie het alle beste toe, voor jullie zelf, maar zeker voor onze gemeente Raalte. Ook de felicitaties aan één van de bestuurlijke krachtpatsers van het vorige college: Gerria Toeter. Ook heel veel succes. D66 Raalte is blij met de man/vrouw verdeling binnen het college.

Na deze uitgebreide felicitaties wil ik iedereen meenemen met onze inbreng van vanavond. We geven aan de hand van de thema’s in ons verkiezingsprogramma, gelukkig en gezond in een betaalbaar huis, een reactie op het coalitie akkoord. Aan de hand van 6 thema’s deel ik kort een aantal tips, tops en zorgen. Met alvast een teaser: bij een overlap van meer dan 50% van het coalitieakkoord met onze standpunten uit het verkiezingsprogramma, gelukkig en gezond in een betaalbaar huis, zijn we geneigd in te stemmen met het voorliggende visiedocument! Minimaal 50% overlap met onze D66 Raalte standpunten. Sommige punten van overlap zijn voor ons nog niet helemaal helder, het wordt dus nog een spannende avond!

Wonen
D66 Raalte is zeer te spreken over het extra geld dat naar wonen gaat. De oproep van ons om 1.000.000 extra vrij te maken voor het versnellen van de woningbouw, zien wij hierin gerealiseerd worden. Dit zijn toch snel 2 ambtenaren extra op wonen de komende 4 jaar. Daarnaast zien we ruimte is het visiedocument voor de ontwikkeling van creatieve woonvormen. Wij denken hierbij ook aan ruimte maken voor Tiny Houses en het ontwikkelen van nieuwe staanplaatsen voor onze woonwagenbewoners. Twee perfecte oplossingen voor de doorstroming op de huizenmarkt. Ziet het nieuwe college ook ruimte voor deze punten?

Duurzame economie
We kijken vol verwachting naar de ontwikkeling van het centrum van Heino. We zijn blij dat hierin wordt geïnvesteerd. Een tip is om snel te kijken naar de veiligheid bij de nieuwe speelplaats voor kinderen midden op de kerkrotonde. Het oogt onveilig voor spelende kinderen. In combinatie met de onduidelijke oversteekplaatsen voor wandelaars, kan een onoverzichtelijke situatie ontstaan. Graag snel reactie en actie hierop. We twijfelen daarnaast of er ruimte is in Salland voor het versterken van de biologische landbouw, we zien wel kansen in het visiestuk voor en stimuleren van biologische lokale producten. Zien de coalitiepartijen hier ook ruimte in?

Gezondheid
Ontwikkeling en focus op de F35 en F358 vinden we fantastisch. D66 Raalte wil het D66 netwerk in Overijssel graag inzetten om dit punt samen met het college te realiseren. In het visiestuk wordt ook teruggekeken naar Corona. Wij doen dat ook en kijken met name naar de matige ventilatie op scholen. Welke ruimte ziet de nieuwe coalitie om voor de herfst hier met de scholen in Raalte concrete stappen in te zetten?

Duurzaamheid
Positief is dat er kansen worden gezien m.b.t. biodiversiteit, circulariteit en vergroening. Daarnaast worden de doelstellingen van de RES gezien als een harde afspraak. Positief. Echter, dit dient wel allemaal te worden gerealiseerd met een elektriciteitsnet dat bijna vol is…hoe gaan we volgens de nieuwe coalitie de doelstellingen van de RES halen? D66 Raalte wil extra inzetten op duurzaamheid. Komt er extra geld voor duurzaamheid erbij? Of worden nieuwe doelen gerealiseerd met de huidige bezetting?

Wij staan ook achter de boeren! Wij staan achter de akkerbouwers, groentetelers en de bioboeren. Alleen grootschalige veeteelt willen we zeker niet. In Raalte willen we absoluut geen nieuwe megastallen voor de bio-industrie. In het visiestuk proeven we helaas dat hier wel ruimte voor wordt gemaakt. D66 Raalte gaat, samen met de PvdA en Gl, er alles aan doen om deze negatieve ontwikkelingen tegen te houden .

Integratie
In het coalitie akkoord staat het volgende: “we willen dat nieuwe inwoners, zoals statushouders en vluchtelingen zo veel mogelijk mee kunnen doen. Daarom beiden we ondersteuning o.a. op het gebied van taal en werk.” Mooi! Vraag hierbij: blijft de ondersteuning hetzelfde of willen de coalitie partijen meer gaan doen op dit terrein?

Democratie
We vinden het positief dat het participatie onderdeel wordt versterkt binnen onze democratie. We twijfelen of er ruimte is voor het versterken van democratische tegenmacht (petities en raadgevend referendum), of het versterken van de positie van de raad als geheel, door middel van burgerraadsleden. Het doet ons pijn, zeker met een partij als Burgerbelangen in het college, wanneer de democratie in Raalte op dit terrein weer vier jaar stil staat. Daarom de vraag: hoe veel ruimte zien de nieuwe coalitiepartijen voor de totstandkoming van burgerraadsleden én échte tegenmacht in de gemeente Raalte.

Tot slot
Zoals gezegd: versterken, verbinden en vernieuwen spreekt ons zeer aan. We zien qua financiën wel uitdagingen. Door de huidige inflatiecijfers, en de veelbelovende investeringen in onze gemeente, zullen de kosten stijgen, terwijl het college de inkomsten verminderd door de OZB niet mee te laten stijgen met de inflatiecijfers. Dat baat ons zorgen: hoe zien de nieuwe partijen deze zorgen? En op welke plekken wordt eventueel bezuinigd? En welke mensen gaat dit raken? De huizenbezitters financieel ondersteunen en mensen in een sociale huurwoning niet, zouden we bijvoorbeeld echt heel pijnlijk vinden.

Tot slot: wij willen constructief meedenken en doen. Wij geloven heilig dat dit goed is voor de (lokale) democratie. Een constructieve houding tussen oppositie en coalitie, waarbij mensen elkaar positief benaderen en kijken naar wat men bindt, en in gesprek blijven met elkaar als er spanning op de lijn is. Voor vanavond is onze lijn in ieder geval positief en helder: momenteel zien we een 68% match. Een 68% match tussen ons verkiezingsprogramma en het visiedocument. Een 68% match in de wil om onze punten te realiseren en waar mogelijk ruimte is voor onze standpunten. We hopen dat na beantwoording van de vragen dit blijft! Het wordt nog een spannende, maar ons vertrouwen is groot!

Beeld: Niels Folgers