Waarom stemden wij tegen?

Op 3 februari besprak de Raad een initiatiefvoorstel waarin werd voorgesteld om alle nieuwe, maar ook de al lopende ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie op te schorten zolang de gaskraan niet volledig is dichtgedraaid.

Tegen opendraaien van de gaskraan

In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daarom wil D66 in Midden-Groningen een snellere afwikkeling van mijnbouwschade, versterking met minder bureaucratie, en geen verdere mijnbouwactiviteiten in onze gemeente. Dus het opendraaien van de gaskraan ten gunste van Duitse afnemers, daar zijn wij tegen.

We staan bovendien voor uitdagingen om onze negatieve impact op het klimaat te verminderen. De gemeente moet hierin samen optrekken met inwoners en bedrijven. D66 wil duurzame initiatieven van inwoners stimuleren en inwoners betrekken bij de ontwikkeling in onze gemeente. D66 vindt het erg belangrijk dat inwoners niet alleen de lasten ondervinden maar vooral ook de baten. D66 zet zich daarom in voor lokaal eigenaarschap bij energieprojecten. Wij zien hierbij de belangrijke rol voor energie coöperaties, georganiseerd door en met bewoners, en we willen dat de gemeente deze projecten zoveel mogelijk stimuleert. Zo kan erin worden voorzien dat de baten van de energietransitie terechtkomen bij onze inwoners en het draagvlak zal daardoor groeien.

Inpact op leefomgeving

Die energietransitie heeft echter ook impact op de leefomgeving van onze inwoners.Daarom zetten wij liever in op het stimuleren en faciliteren van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven dan op het land in grootschalige zonneparken. Impact op de leefomgeving kan op deze manier worden verkleind.
Enerzijds willen we dus geen nieuwe grootschalige zonneparken, en zou instemmen met dit initiatiefvoorstel een makkelijke oplossing zijn, en ook een bevestiging van staand beleid. Anderzijds zijn er ook al lopende initiatieven waarbij het ad-hoc opschorten door vergunningen ineens niet te verlenen, grote juridische risico’s met zich mee zal brengen. Claims die dan -indien toegekend- betaald moeten gaan worden door onze inwoners, en die inwoners worden dubbel geraakt indien ze deelnemen aan een energie coöperatie waarbij medewerking is opgeschort.

Maar het belangrijkste: heeft de opschorting dan ook daadwerkelijk tot gevolg dat het zal worden gezien in Den Haag als een “daadkrachtig signaal” over de gaswinning? Omdat wij het ondernemers, coöperaties en onze burgers moeilijk maken om bij te dragen aan de energietransitie? Wij denken dat het meer kwaad dan goed zal doen. Daarom stemmen wij tegen dit voorstel.