Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

D66 wil voor Midden-Groningen:

• Meer betaalbare (huur)woningen realiseren binnen het Deltaplan voor het noorden en in samenwerking met coöperaties.
• Aanpak van verpaupering door een welstandstoets.
• Creatief omgaan met woonbestemming door hergebruik van leegstand.
• Vergroening van de directe leefomgeving
• Meer mogelijkheden van particulier initiatief voor nieuwbouw.
• Betere toegankelijkheid van inwoners voor subsidieregelingen verduurzaming en isolatie van woningen.

Leefomgeving
Voor onze inwoners is de verpaupering van veel panden in de kernen en daarbuiten een grote smet op de leefomgeving. D66 is van mening dat hier strakker de hand aan kan worden gehouden door middel van een welstandstoets. We willen een stok achter de deur in het geval van extreme verpaupering van panden. Daarbij kunnen de NPG-gelden vanuit het Rijk een bijdrage leveren aan de verbetering van dorpen en wijken.

De afgelopen jaren is er gemeentelijk vastgoed leeg komen te staan door nieuwbouw vanwege de herindeling. D66 is van mening dat er creatief gekeken moet worden naar nieuwe bestemming hiervan. Hierbij is een mogelijke oplossing dat deze panden omgebouwd kunnen worden naar woonbestemming. Een nuttige bestemming voor leegstaande panden gaat ook de verpaupering van andere panden actief tegen.

Als het om bouwen gaat, wil D66 dat de gemeente meer ruimte biedt aan het particulier initiatief. Daarbij heeft in eerste instantie inbreiding de voorkeur boven uitbreiding. Dit betekent dat we onze dorpen levendig houden en het karakteristieke landschappen zoveel mogelijk behouden blijven. Dit alles om op een slimme manier om te gaan met de beschikbare ruimte.

Het wijzigende klimaat stelt ons ook qua leefomgeving en wonen voor nieuwe uitdagingen. Klimaatadaptatie is hierbij absoluut noodzakelijk. Hierbij valt te denken aan groenzones, groene daken, waterberging en mogelijkheden voor waterafvoer. Streven naar natuur inclusieve landbouw, meer biodiversiteit door bv. bermbeheer en klimaat adaptieve oplossingen. Daarbij kunnen ook voedselbossen en voedselparken kunnen een sleutel zijn in deze ontwikkeling terwijl deze ook een sociale rol voor de maatschappij vervullen.
De nieuwe Omgevingswet die er vanuit landelijke wetgeving aankomt, veroorzaakt grote wijzigingen in het omgaan met onze leefomgeving. Deze nieuwe wetgeving biedt veel kansen om meer ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving. Vertrouwen is hierbij een sleutelbegrip. Er zal vanuit de gemeentelijk organisatie en de gemeenteraad meer gekeken moeten gaan worden naar wat wél mogelijk is in plaats van wat niet kan.

Wonen
Het is helaas steeds moeilijker om aan een betaalbare woning te komen in Midden Groningen. We zien dat de koopprijzen tot eerder ongekende hoogtes stijgen en veel inwoners hierdoor zijn veroordeeld tot particuliere huurwoningen waar eenzelfde trend zichtbaar is. Daarnaast lopen ook de wachttijden voor sociale huurwoningen op.

D66 ziet hierin echter ook duidelijk kansen voor onze regio. Wij willen meer gebieden aanwijzen waar woningen gebouwd kunnen worden, waarbij we letten op de nabijheid van openbaar vervoer. Het Deltaplan voor het Noorden voorziet in de bouw van in totaal 200.000 extra woningen in Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen, die te bouwen zijn aan de nieuwe Lelylijn en bij stations van bijvoorbeeld de Nedersaksen Lijn. De stations van Midden-Groningen bieden logische hubs waar een deel van deze groei kan plaatsvinden.

D66 ziet kansen door extra aandacht te leggen op ruimtelijke ontwikkeling, bouw en particuliere initiatieven/opdrachtgeverschap. Voor de sociale huurwoningen willen we streven naar maatwerk in het toewijzingsbeleid. Een eigen woning (laten) bouwen of participatie in woningbouwproject (CPO) zou voor iedereen toegankelijk en daarmee mogelijk moeten zijn. Daarbij zijn er voor particulier woningbezit startersregelingen en startersleningen beschikbaar die op dit moment vaak nog lang niet bij iedereen bekend zijn en gebruikt worden. Hiervoor zou meer aandacht moeten zijn zodat wij ons inwoners de kansen bieden die zij verdienen.

Daarbij vindt D66 het belangrijk dat de gemeente een scherpe sturing over haar financiën heeft. Dit om verdere stijgingen van de OZB te voorkomen. Wij signaleren dat de gemiddelde woning in Midden-Groningen slechter geïsoleerd is dan gemiddeld in Nederland het geval is. Dit heeft tot gevolg dat veel inwoners met de huidige stijgende energiekosten zich geconfronteerd zien door energiearmoede.

D66 wil dat de huidige woonvisie verder wordt aangescherpt richting huurwoningen. Voor huurders zouden we met betrekking tot de energie labels verdergaande prestatieafspraken moeten maken met woningcorporaties. Dit zodat huurders zich niet geconfronteerd zien met slecht geïsoleerde woningen.

In partnerschap met corporaties en initiatieven van inwoners willen we de meerjarige investeringen in woningen en leefbaarheid vergroten. We denken met name aan starters en kwetsbare groepen. Voor verduurzamingen aan de eigen woning, waarmee ook het energieverbruik wordt teruggedrongen, zou de gemeente een rol kunnen vervullen richting huiseigenaren door hen op weg te helpen. Er zijn diverse regelingen en subsidies beschikbaar die hiervoor aangesproken kunnen worden echter zien we dat veel huiseigenaren deze niet altijd weten te vinden.

Daarnaast zien wij dat studenten in groeiende mate moeite hebben om een (studenten)woning in de stad Groningen te vinden. Wij vinden dit een kans voor Midden-Groningen. Bereikbaarheid via openbaar vervoer speelt daarbij een positieve rol. Vestiging van meer studenten versterkt de relatie met onderwijsinstellingen. Meer samenwerking met (beroeps)onderwijs in Midden-Groningen is een lang gekoesterde wens van D66.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.