Vrij zijn door je veilig te voelen

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Wat wil D66 voor Midden-Groningen?

• Een betere samenwerking tussen bewoners, gemeente en handhaving.
• Snellere afwikkeling mijnbouwschade en versterking met minder bureaucratie.
• Geen verdere mijnbouwactiviteiten in onze gemeente.
• Voorkomen van tweedeling door mijnbouwschade binnen dorpen.

Veiligheid door aanpak criminaliteit
Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Deze begint bij meldingen van inwoners. Inwoners hebben namelijk het meeste zicht op onveilige situaties in een wijk of dorp. Het oplossen van die onveiligheid doet de leefbaarheid en daarmee het veiligheidsgevoel toenemen. Hiervoor zijn ook wijkagenten en Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) als eerste aanspreekpunt voor inwoners van cruciaal belang.

D66 vindt dat inwoners, wijkagenten en BOA’s in Midden-Groningen actiever betrokken moeten worden bij de inzet in wijken en dorpen. Hun informatie moet leidend zijn bij het vaststellen van prioriteiten op buurtniveau. Zo blijft veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid die we met zijn allen moeten waarborgen. Veiligheid is meer dan handhaving, een veilige samenleving begint bij het voorkomen van criminaliteit. Een goede samenwerking tussen gemeente, politie, scholen en welzijnsinstellingen is hiervoor belangrijk. Om te voorkomen dat inwoners vervallen in de criminaliteit is het van belang dat de gemeente de criminaliteit minder aantrekkelijk maakt. Bijvoorbeeld door jongeren beter te begeleiden en meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Preventie betekent ook dat inwoners met hun zorgen ergens naartoe kunnen als ze er niet mee naar de politie durven of willen stappen. D66 ziet meldpunten hiervoor als een nuttig instrument. Daarmee kunnen we in kaart brengen in hoeverre relatief nieuwe maatschappelijke problemen in onze gemeente spelen zoals straatintimidatie en radicalisering.

Veiligheid door aanpak gaswinning
In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. D66 zet in op het verder verbeteren van de veiligheid door de huizen, scholen, andere gebouwen en infrastructuur zo snel mogelijk te verstevigen. Op initiatief van D66 worden huizen in Groningen met de verstevigingsoperatie ook meteen verduurzaamd.

D66 wil dat schade die door gaswinning of andere mijnbouwactiviteiten wordt veroorzaakt altijd ruimhartig, snel en écht onafhankelijk van de NAM wordt vergoed. D66 wil ook een einde maken aan de papieren rompslomp en de bureaucratie rondom de schadeafwikkeling.

D66 maakt zich zorgen over de toenemende rechtsongelijkheid bij versterkingen waardoor de tegenstellingen tussen en in dorpen alleen maar groter worden. Met name in kleine dorpen worden de gevolgen van mijnbouw sterker gevoeld. Het is belangrijk dat het bestuur hier oog voor heeft en op acteert.

De schade dient op een adequate manier vergoed te worden, met meer oog voor de gedupeerden. Er is nu genoeg onderzocht, daadwerkelijk bouwkundige versterking heeft prioriteit. De financiële middelen moeten echt op de uitvoering worden gezet.
Het IMG en de Nationaal Coördinator Groningen moeten beter functioneren. D66 ziet graag dat de adviezen van de Nationale Ombudsman met betrekking tot aardbevingen en herstel worden uitgevoerd.
Het aardgasdossier is groot probleem waar vanuit de gemeentelijke organisatie veel aandacht naartoe gaat en dat is ook noodzakelijk, maar mag niet ten koste gaan van andere beleidsterreinen.

Zoutwinning
Midden-Groningen ligt voor een deel in het bevingsgebied en voor een deel in het gebied van de zoutwinning. Veel inwoners melden schade die vervolgens niet erkend wordt als een gevolg van gaswinning.
De gestapelde effecten van gas-en zoutwinning in combinatie met fluctuaties van het grondwaterpeil zijn te weinig erkend. D66 is daarom tegen nieuwe vormen van mijnbouw die kunnen bijdragen aan bodemdaling en de risico’s op trillingen en bevingen kan vergroten

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.