Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Goed en toegankelijk onderwijs is de sleutel tot gelijke kansen voor iedereen en optimale persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs helpt mensen hun kracht te vinden. Omdat onderwijs de sleutel is voor de ontwikkelkansen van alle inwoners, wil D66 vanuit landelijk beleid meer investeren in het onderwijs.

Wat wil D66 voor Midden-Groningen?
• Opzet- en faciliteren van platform ‘mbo-opleidingsmogelijkheden in Midden-Groningen’ afgestemd met bedrijfsleven.
• Ruimere toewijzing scholingsmogelijkheden (Vouchers)
• Ontwikkeling van leer- en werktrajecten, ook via de BWRI.
• Vermindering aantal vervroegde schoolverlaters.
• Gerichte ondersteuning aanpak laaggeletterdheid.

Stimuleren en ondersteunen
Op gemeentelijk niveau is de invloed op de inhoud van het onderwijs niet groot. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en daar zijn in onze gemeente gedurende de afgelopen jaren vele goede stappen gezet. Er staan nu verschillende prachtige Integrale Kindcentra.

Als gemeente zijn er wel mogelijkheden om goed onderwijs te stimuleren en te ondersteunen. We hebben in dit programma bijvoorbeeld al het belang van muziek- en cultuuronderwijs benoemd. Bij het onderwerp natuur komt het belang van Natuur- en Milieueducatie (NME) aan bod. Aanpak van laaggeletterdheid, schooluitval en verzuim moeten speerpunten worden in het beleid.

D66 vindt het belangrijk dat de positie van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in onze gemeente sterk wordt verbeterd. Dit kan door in gesprek te gaan met Het Noorderpoort, het Alfa College en het bedrijfsleven om samen de kansen in kaart te brengen. Naar het voorbeeld van Noorderpoort ambitie 2035 willen we ook contractonderwijs en een mbo-dependance onderzoeken.

In het kader van een leven lang leren en de bestrijding van werkloosheid, willen we meer aandacht voor volwassenonderwijs en bij- of nascholing. Hierbij kan de hierboven genoemde samenwerking een positieve bijdrage geven.

Wij willen onderzoek naar regionale, provinciale en Europese samenwerkingsverbanden of subsidies voor onder andere innovatie en werkgelegenheid.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.