Vrij om te ondernemen en innoveren

Wij maken werk van missiegedreven innovatie. Beeld: Unsplash

Iedere inwoner moet in staat zijn zelfstandig inkomen te verwerven en talenten te
ontwikkelen. D66 Midden-Groningen wil de werkgelegenheid in de gemeente verbeteren om zowel de lokale economie als de inwoners te ondersteunen.

Het aantal werkzoekenden in de gemeente is groot en de kansen voor starters zijn beperkt.
Er moet zowel worden gekeken naar banen voor starters op de arbeidsmarkt maar ook naar banen die perspectief bieden voor langdurig werklozen. D66 zet zich daarom in voor het aanbieden of stimuleren van omscholing, zodat er beter kan worden aangesloten bij bestaande banen of banen waar een grote arbeidsvraag naar is of wordt verwacht. Hierbij kan worden gedacht aan sectoren als de zorg, techniek of het onderwijs. In deze sectoren is de vraag naar arbeid groot en hebben zij een grote maatschappelijke waarde.

D66 Midden-Groningen wil experimenteren met het concept van het basisinkomen. Met het basisinkomen kan er een voorwaarde worden gecreëerd voor handelingsperspectief in het nastreven van waardevol en zinvol werk wat goed is voor mens, milieu en maatschappij.

D66 wil met het basisinkomen inzetten op persoonlijke ontwikkeling, het voorkomen of
oplossen van de armoedeval en arbeidsparticipatie stimuleren voor inwoners van onze gemeente.

Een plek om te ondernemen
De gemeente Midden-Groningen heeft met haar unieke ligging vele mogelijkheden en kansen voor groei en ondernemerschap. De gemeente kent al sterke economische actoren zoals de (maak-)industrie en handel.
D66 wil inzetten op groei op het gebied op innovatie, technologie, werkgelegenheid en het stimuleren van de circulaire economie. Dit kan door het ondersteunen en stimuleren van de al in onze gemeente gevestigde ondernemers en door het aantrekken van nieuwe economische activiteiten. Duurzaamheid en innovatie moeten hierbij centraal staan. De gemeente kent al veel ondernemers die innoveren en verduurzamen. Voorbeelden zijn de kleinere windmolens die geschikt zijn voor boerderijen en het eerste hybride vrachtschip die te water is gelaten in het Winschoterdiep.

Thematisering van de bedrijfsterreinen biedt kansen voor betere en efficiëntere samenwerking tussen de bedrijven. D66 omarmt vooruitgang en wil dat Midden-Groningen vooroploopt in technologische ontwikkelingen. Daarom streven we ernaar dat Midden-Groningen de komende jaren in de digitale kopgroep komt van Noord-Nederland. Een broedplaats, thuishaven en trekpleister voor innovatieve bedrijven en talentvolle individuen. Daarbij zien wij koppelkansen met het Provinciaal initiatief ‘Groningen waterstofprovincie’. Met inwoners die dankzij goede digitale vaardigheden grip hebben op digitale kansen en bedreigingen. Met bedrijven die digitale kansen benutten en een (lokale) overheid die technologie omarmt en stimuleert.

Het MKB in onze gemeente heeft een belangrijke bijdrage voor de leefbaarheid in de gemeente. Maar het Midden- en Kleinbedrijf heeft het in crisistijden, zoals met COVID-19, lastig. D66 wil dat lokale overheid kijkt naar de mogelijkheden om ondernemers te stimuleren en ruimte en kansen biedt voor ontwikkeling en innovatie. Niet alleen in tijden van crisis maar ook door bijvoorbeeld het steunen van ondernemers die willen verduurzamen. Het voorkomen van het sluiten van het MKB en groei stimuleren in onze gemeente kan verdere leegstand tegengaan, de werkgelegenheid behouden en/of verbeteren en de leefbaarheid vergroten.

Samen werkt beter dan alleen
De samenwerking tussen de gemeente, instellingen en organisaties, ondernemers en
ondernemende inwoners is in deze moderne tijd cruciaal. Het gaat om het samen
ontwikkelen van nieuwe ideeën en het delen van kennis. En kansen pakken. D66 ziet kansen voor een innovatieve maakindustrie, het basisinkomen en innovatieve
projecten zoals waterstof.
Verbinding tussen economie en (hoger) onderwijs verdient veel aandacht. Samenwerkingen
in de regio door middel van innovatielabs kan hierbij helpen. Daarnaast kan de gemeente de
ondernemer helpen met over de grens werken. Hierbij wordt niet alleen naar Duitsland
gekeken. Gemeente zou de samenwerking tussen onderwijs en economie kunnen
versterken door inbreng van onderzoeksopdrachten in een gebiedscoöperatie.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Wat wil D66?
• Dat de gemeente de innovatieve maakindustrie stimuleert.
• Inzet op een breed (om)scholingsaanbod.
• Een experiment met basisinkomen.
• Kansen benutten voor de energietransitie.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.