Vrij van zorgen over het klimaat

Groningse waterstofbus - Beeld: Matti Blume (CC BY-SA 4.0)


Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

Wat wil D66 voor Midden-Groningen?
• Bewoners moeten merken dat duurzaamheid iets oplevert.
• Het stimuleren van zonnepanelen op daken en plaatsing van (enkel) kleine windmolens.
• Actief inzetten op voldoende en bereikbare laadpalen in de gemeente.
• Innovatie op het gebied van waterstof bevorderen.
• Het stimuleren van de huidige en nieuwe energiecoöperaties.
• Het gemeentelijk vastgoed en wagenpark verduurzamen.
• Het inzichtelijk maken van kwetsbare plekken in de gemeente voor de gevolgen van klimaatverandering.
• Het inzetten op, en stimuleren van, natuur-inclusieve oplossingen.
• Een integrale aanpak op het gebied van duurzaamheid en het inzichtelijk maken van mogelijke koppelkansen.
• Projecten op het gebied van duurzame en innovatieve landbouw stimuleren.

Klimaat en energie
De veranderingen van het klimaat zijn van invloed op iedereen en zet ook in onze gemeente de leefbaarheid onder druk. We staan voor uitdagingen om onze negatieve impact op het klimaat te verminderen. D66 Midden-Groningen zet zich dan ook in voor de ambitie uit het regeerakkoord om in 2030 de uitstoot van CO2 met 60% te reduceren. Onze gemeente draagt zo bij aan klimaatadaptatie en bevordert de transformatie naar een duurzame toekomst en energie.
D66 ziet dat de gevolgen van klimaatverandering ook in onze gemeente merkbaar worden. Ook onze gemeente moet zich aanpassen voor de gevolgen van klimaatverandering. Maar D66 ziet in de uitdagingen ook kansen voor onze gemeente. De gemeente moet hierin samen optrekken met inwoners en bedrijven. D66 wil duurzame initiatieven van inwoners stimuleren en inwoners betrekken bij de ontwikkeling in onze gemeente. D66 vindt het erg belangrijk dat inwoners niet alleen de lasten ondervinden maar vooral ook de baten.

De energietransitie heeft impact op de leefomgeving van onze inwoners. Communicatie tussen de gemeente, inwoners en bedrijven is daarom van groot belang.
Juist in Groningen ondervinden wij de directe gevolgen door aardbevingen en bodemdaling. D66 heeft ambities op het gebied van de energietransitie. Hierbij dienen we echter altijd oog te hebben voor onze bewoners, de leefomgeving en natuur.

Daarom is D66 tegen meer grote windmolenparken of nieuwe grote windmolens.
Wel zijn wij positief over het gebruik van kleine windmolens bij ondernemers en agrarische bedrijven.
Daarnaast zetten wij liever in op het stimuleren en faciliteren van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven dan op het land. De gemeente kan daarin een voorbeeld zijn met zonnepanelen op het eigen vastgoed. Impact op de leefomgeving kan op deze manier worden verkleind. Voor veel inwoners liggen hier kansen op het gebied van lagere energiekosten en meer woongenot.

Waterstof is een duurzame energiebron die niet alleen veel kansen biedt op het gebied van verduurzaming en energie transitie, maar zeker ook voor innovatie en werkgelegenheid. D66 wil dat bedrijven die zich bezighouden met innovatie op het gebied van waterstof worden ondersteunt en gestimuleerd door de gemeente. Hierbij kan er worden aangesloten bij provinciale en landelijke plannen. Dit om nieuwe economische activiteiten aan te trekken en de werkgelegenheid verder te stimuleren.

D66 zet zich in voor lokaal eigenaarschap bij energieprojecten, en wil zich hier samen met de provincie sterk voor maken. D66 ziet hierbij de belangrijke rol die energie coöperaties, georganiseerd door bewoners, spelen en wil dat de gemeente deze projecten zoveel mogelijk stimuleert. Zo kan erin worden voorzien dat de baten van de energietransitie terechtkomen bij onze inwoners en het draagvlak zal daardoor groeien.
D66 vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven in haar beleid. Zo moet de gemeente actief inzetten om het eigen gemeentelijk vastgoed energie neutraal te bouwen of te maken. Ook wanneer het gaat om het wagenpark van de gemeente vindt D66 dat er meer moet worden ingezet op schonere alternatieven. Bij vervanging van auto’s of vrachtauto’s zou er ingezet moeten worden op elektrische of waterstof aangedreven alternatieven. Daarbij zou de gemeente een goed openbaar laadpalen netwerk actief moeten stimuleren. Hierbij ook kijkend of er mogelijkheden zijn om in combinatie met een eigen door waterstof aangedreven wagenpark een openbaar waterstof tankstation mogelijk is.
Aanpassen aan verandering

D66 wil vol inzetten op het verduurzamen van onze gemeente. D66 wil dat maatregelen voor verduurzaming in de eerste plaats worden ingezet op plekken die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering of waar veel kwetsbare inwoners wonen of samenkomen. Zo hebben oudere inwoners of kinderen sneller en heftiger last van hittestress. Mede hierom zouden locaties zoals scholen of verzorgingstehuizen een prioriteit moeten zijn.
Het klimaatbestendig maken van onze gemeente is maatwerk. D66 vindt daarom dat de gemeente samen met de inwoners uit de verschillende wijken en dorpen moet inventariseren welke kansen of risico’s er voor dat specifieke gebied zijn. Niet op elke plek in de gemeente zullen de gevolgen even groot zijn en bepaalde gebieden kunnen beter overtollig water opslaan dan andere gebieden bij hevige buien. De gemeente moet inwoners stimuleren en ondersteunen om met een eigen duurzaamheidsplan te komen.

De opgave om de gemeente te verduurzamen op het gebied van natuur, klimaatadaptatie en de energietransitie zijn niet op zichzelf staande uitdagingen. Veel maatregelen kunnen worden gecombineerd met meer positieve gevolgen. Bijvoorbeeld de aanleg van groene (sedum) daken is niet alleen positief voor het opvangen van water of isolatie, maar kan ook bijdragen aan de biodiversiteit en het extra opvangen van CO2. Het duurzaamheid vraagstuk aanpakken vanuit een integrale visie draagt bij aan het verbeteren van onze leefomgeving.
Van afval naar hergebruik

Onze consumptie en voornamelijk ons afval zet extra druk op het klimaat. Onze gemeente doet het op het gebied van afvalscheiding al erg goed, maar er blijft ruimte voor verbetering. D66 wil dat inwoners gestimuleerd blijven om afval goed te scheiden en wil samen met inwoners en ondernemers de weg in slaan naar een circulaire economie.

Landbouw
De landbouw is een belangrijke sector in de gemeente Midden-Groningen, maar intensieve landbouw heeft ook impact op de leefomgeving in de gemeente. D66 Midden-Groningen is van mening dat een economische succesvolle landbouwsector goed kan zijn voor de gehele gemeente en omgeving. “Boeren moeten kunnen boeren”, maar dan wel in een setting van de 21ste eeuw. Volgens D66 kunnen agrariërs en natuur heel goed naast- en met elkaar bestaan. Een kwestie van vertrouwen in goede afspraken die dan ook worden nagekomen.
Daarom wil D66 Midden-Groningen boeren ondersteunen en stimuleren in de transitie naar andere vormen van landbouw. D66 ondersteunt de kansen die de moderne biotechnologie biedt van harte. Experimenteren met nieuwe gewassen en nieuwe landbouwmethoden zal de innovatieve kracht van onze regio versterken. Stappen die worden gezet richting innovatie in de landbouw, zoals kringlooplandbouw of natuur-inclusieve landbouw, moet de gemeente aanmoedigen. De gemeente kan hierbij ook een belangrijke rol spelen om agrariërs met elkaar, maar ook met de provincie en andere belanghebbende te verbinden om innovatie te stimuleren.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.