Vrij bewegen door heel Nederland

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

Mobiliteit: Toegankelijk, veilig en duurzaam verbonden.
Mobiliteit is een belangrijke factor wanneer het gaat om zowel vrijheid als verbondenheid. Mobiliteit is sterk verbonden met de kwaliteit van leven in onze gemeente. Om te kunnen werken, leren, recreëren en wonen willen we mobiel zijn om naar de juiste plek te kunnen komen. De manier waarop we ons verplaatsen en hoe we daarvoor onze gemeente inrichten zijn ook van invloed op de veiligheid en ruimtelijke ordening in de gemeente. D66 wil daarom efficiënte, duurzame en veilige vormen van mobiliteit stimuleren en faciliteren.

Een groot deel van onze inwoners studeert of werkt buiten de gemeente Midden-Groningen. D66 is voor behoud van openbaar vervoer, ook in de kleinere kernen. Door integratie van de verschillende vervoersstromen moet het mogelijk zijn om de kwaliteit van het vervoer op voldoende niveau te houden. De verbinding met de trein en bus zijn daarvoor erg belangrijk. In de provincies Groningen en Drenthe hebben we daarvoor – met andere partijen – het systeem van ‘hubs’ opgezet, knooppunten van openbaar vervoer waar je kunt overstappen van fiets op bus of trein. Zo is er een fijnmazig netwerk van vervoersmogelijkheden waarmee je gemakkelijk in andere delen van de provincies kunt komen. Om dit verder uit te bouwen lobbyen we in Den Haag om de Nedersaksenlijn naar Emmen te kunnen maken, waarmee ook Oost-Groningen dichterbij komt.

Ook mensen die minder mobiel zijn kunnen zich gemakkelijk verplaatsen als ze gebruik maken van de hubtaxi, die tegen openbaarvervoertarief de verplaatsing verzorgt naar de dichtstbijzijnde hub. D66 spant zich in om ook in Corona tijden dit fijnmazige netwerk te behouden en waar mogelijk uit te bouwen.

D66 wil fietsen en wandelen binnen de gemeente en daarbuiten stimuleren. Er is door D66 vanuit de provincie een netwerk van fietspaden gerealiseerd waarmee de fiets als vervoermiddel een goed en duurzaam alternatief is. D66 wil kijken naar welke mogelijkheden er zijn om het fietsen nog meer te stimuleren door verdere ontwikkeling van goede fietspaden als snelle verbinding.

De publieke ruimte in de gemeente is van- en voor iedereen. D66 wil samen met de inwoners gaan kijken naar de publieke ruimte en of de straat weer gedeeltelijk kan worden teruggegeven aan de inwoners. De auto is voor een groot gedeelte bepalend voor de inrichting van onze straten en publieke ruimte. Samen met dorpen en wijken wil D66 kijken naar de mogelijkheden om bepaalde straten auto luwer te maken zodat er weer ruimte komt voor kinderen om te kunnen spelen, voor ontmoeting en het ontwikkelen van groen. Daarbij moet in overleg met inwoners worden gekeken naar de mogelijkheden om de snelheid te verlagen naar een maximum van 30 kilometer per uur op plekken waar dit mogelijk en wenselijk is. Daarbij moet er uiteraard oog zijn voor de vele verschillende karakters van de dorpen en wijken binnen onze gemeente. Zo is een kern als Meeden qua mobiliteit niet te vergelijken met een grotere kern als Hoogezand.

Natuur
Midden-Groningen ligt in een gebied dat ook wel ‘Groeningen’ wordt genoemd. Dat is niet voor niets! Prachtige natuurgebieden liggen in onze mooie gemeente:
Zuidlaardermeer gebied als deel van het Hunzedal, onlangs gekoppeld aan Het Roegwold vanaf Kolham tot en met het Schildmeer, samen honderden hectares nat gebied. Maar ook pareltjes als o.a.: Slochterbos, Baggerputten, Heemtuin en dorpsrandparken.

Zuidlaardermeer gebied en Roegwold zijn ook belangrijk voor het opvangen van water in tijden van hevige regenval. Deze gebieden hebben dus een rol in de klimaatadaptatie. De Kropswolde madepolder is landelijk bekend om de vele vogelsoorten die hier voorkomen, onder andere de Zeearend.

Het Zuidlaardermeer en Schildmeer hebben ook een functie als recreatiegebied. D66 vindt het belangrijk om te zorgen dat de balans tussen recreatie en natuur wordt gevonden. Het is een aantrekkelijke vestigingsfactor voor (nieuwe) inwoners.
Een aantal dorpsrandparken wordt gezamenlijk beheerd door gemeente en bewoners. Deze burgerparticipatie verdient uitbreiding. Het bevordert het besef dat natuurlijke omgeving veel bijdraagt aan ons welzijn. Ook verhoogt het de medeverantwoordelijkheid van de woonomgeving.

De biodiversiteit staat onder druk. Op gemeentelijk niveau zijn er vele mogelijkheden om daar een positieve bijdrage aan te leveren. D66 denkt bijvoorbeeld aan herstel van houtwallen om zo het historisch landschap te herstellen. Houtwallen worden ook wel verbindingswegen genoemd van insecten, vogels en klein wild. Het inzaaien van bermen met veldbloemen en een daarbij behorend beheer, geeft naast een mooier beeld ook een bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit.

Tourisme
Midden-Groningen heeft grote kansen op het gebied van recreatie en toerisme. Watersport, cultureel erfgoed en het natuur- en cultuurlandschap hebben potentie om bezoekers naar onze gemeente te trekken. Toerisme is ook bij uitstek een domein waar ondernemerschap belangrijk is. Dat geldt zowel voor ondernemers in de watersport, als bijvoorbeeld houders van B&B’s. Het is goed dat de gemeente oog voor hun belangen blijft houden. Daarbij is het belangrijk om voor een succesvolle toerismesector oog te hebben voor de hele keten van ondernemers en activiteiten. Alleen als we door onze hele gemeente ons ‘verhaal van de regio’ goed en boeiend weten te brengen slagen wij erin om de toerist een duidelijke plek te geven.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Wat wil D66?

Verkeer
• Optimalisering openbaar vervoer binnen de gemeente en richting de stad Groningen.
• Uitbreiding fietsverbindingen.
• Samen met de provincie optrekken ter bevordering Nedersaksenlijn.
Natuur
• Het Zuidlaardermeer gebied verder ontwikkelen als natuur- en recreatiegebied samen met mede ‘eigenaren’ Tynaarlo, Groningen, het Waterschap Hunze en Aa’s, en het Drents- en Groninger Landschap.
• Betrekken van burgers bij beheer en initiatieven om de directe woonomgeving een meer natuurlijk karakter te geven.
• NME (Natuur en Milieu Educatie) is onontbeerlijk voor het basisonderwijs.
• Herstel van historisch landschap door aanleg van houtwallen.
• Inzaaien van bermen met veldbloemen.
• Ondersteuning ontwikkeling van voedselbossen.
• Ondersteuning van natuur inclusieve- en kringloop landbouw.
• Uitbreiding burgerparticipatie in beheer en initiatieven in de directe woonomgeving.
• Gemeente als voorbeeldfunctie met zonnepanelen op het eigen vastgoed.
• Geen inzet van chemische bestrijdingsmiddelen door de gemeente.
Tourisme
• Focus op sterke dorpen en kansrijke gebieden als het Zuidlaardermeer en het Schildmeer voor het toerisme en recreatie.
• Stimuleren en ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het toerisme.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.