Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

Als inwoners verwachten we een gemeente waarmee we in gesprek kunnen gaan, die transparant is en servicegericht en ons zeggenschap geeft over ons leven. Omgekeerd heeft de gemeente behoefte aan betrokken inwoners. Want inwoners weten vaak het best wat echt nodig is in hun buurt.

Daarom wil D66 dat inwoners meer invloed krijgen van de gemeente op allerlei terreinen. Wij willen dat de gemeente hierin faciliteert. Samen maken we een betrokken gemeente, met betrokken inwoners.

We signaleren dat inwoners nu weinig vertrouwen hebben in de lokale politiek. Dit vraagt om een pro-actiever bestuur en directe communicatie waarbij de inwoner hoort waarom iets wel of niet kan.
In de samenwerking vanuit gebiedsgerichte aanpak moet er een stevige rol voor bewonersinitiatieven zijn. En dat kan!

In 2021 is een pilot opgezet voor het ophalen van ideeën van bewoners. Dit naar aanleiding van een motie mede door D66 ingediend om 5% van het NPG geld rechtstreeks aan burgerparticipatie in te zetten. D66 wil dat inwoners altijd persoonlijke aandacht voor hun gemeentezaken kunnen krijgen wanneer zij dat wensen. Daarnaast willen wij dat er stevig wordt ingezet om de digitale mogelijkheden voor laagdrempelig contact en democratische mogelijkheden te ontwikkelen.

D66 wil een krachtige lokale democratie en kansen voor inwoners om op een directe wijze invloed te hebben op hun leefomgeving.
Er zijn meerdere ontwikkelingen gaande om dit ook beter mogelijk te maken, zoals de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast zou de bestuurscultuur verder omgevormd moeten worden naar een proactieve rol samen met de inwoner. Hierbij zou de houding “Ja, mits” leiden moeten zijn in plaats van het bekende ”Nee, tenzij”.

D66 wil duidelijker buurtrechten voor bewonersinitiatieven. Dit betekent dat bewoners bij de uitvoering van gemeenschapsvoorzieningen de mogelijkheid hebben dit ook zelf te regelen. In de praktijk blijkt dat dit bewoners veel meer invloed op hun omgeving geeft en de uitvoering hiervan vaak beter aansluit op de wensen van de omgeving. Deze werkwijze staat ook wel bekend als het: ‘Right to Challenge’

We willen ook kinderen en jongeren een stem geven over hun toekomst. Wat D66 betreft verdienen kinderen en jongeren alle kansen om democratische vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze kunnen meepraten over zaken die hen aangaan.
Met de herintroductie van de kinderburgemeester en de Raad van Kinderen wordt aandacht gevraagd voor burgerschapseducatie op scholen. De komende jaren willen we de denkkracht van kinderen en jongeren nog beter benutten: op scholen, bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en bij nieuwe vormen van directe democratie in wijken en dorpen.

Het verleden heeft bewezen dat technologische ontwikkelingen de kwaliteit van leven vergroten. D66 omarmt vooruitgang en wil dat Midden-Groningen hierin vooroploopt.

Op lokaal niveau gaat voor D66 de invloed van ICT verder dan alleen toepassingen op de bedrijfsvoering van de gemeente. We leven in een digitale samenleving: ICT stuurt maatschappelijke processen en beïnvloedt het leven van mensen.

D66 wil de digitale samenleving als zelfstandig onderwerp opnemen in het collegeprogramma met een wethouder die verantwoordelijk is voor de doelstellingen op dit gebied, met aandacht open data en privacy. Daarbij gaat het om de inzet van ICT om het democratisch proces te versterken en burgers te betrekken bij belangrijke besluiten. ICT biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van participatie en om de overheid transparanter te maken.

D66 maakt zich sterk voor bewoners die gebruik van ICT in het contact met de overheid lastig vinden. Er moet daarom altijd een mens tot mens baliefunctie blijven om vragen te stellen of hulp te krijgen.
Bedrijfsvoering oftewel dienstverlening door de gemeente aan haar burgers en bedrijven waar kan online via het digitaal loket. Enkele zaken kunnen wellicht uitsluitend digitaal afgehandeld worden, terwijl voor andere zaken een afspraak aan de keukentafel de voorkeur heeft. D66 wil dat Midden-Groningen haar eigen bedrijfsvoering daarop gaat afstemmen.
Een betrouwbare lokale overheid handelt in belang van haar inwoners. Daarbij hanteert zij als goed rentmeester eenduidige normen voor haar handelen. Ingezet beleid mag niet financieel afgewend worden op toekomstige generaties.

D66 wil dat het eigen vermogen, de vrij beschikbare middelen en de aangetrokken financieringen met elkaar in evenwicht zijn. De gemeente moet te allen tijde zowel op korte als op lange termijn aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Aangegane schulden moeten in evenwicht zijn met de investeringen van de gemeente.

Daarom willen we een voorzichtig financieringsbeleid waarbij er een goed zicht is op de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De gemeente loopt niet vooruit op te verwachten rente- en valutaschommelingen en de looptijden van leningen lopen in lijn met de investeringen van de gemeente.

Hierbij moet wel aangetekend worden dat D66 Midden-Groningen zich zorgen maakt over de inkomsten en deel daarvan dat naar WMO en Jeugdzorg gaat. De bijdrage uit het gemeentefonds is al jaren niet toereikend. Niet voor niets heeft D66 landelijk ingezet op een ophoging van het gemeentefonds met 1,6 miljard euro, waarvan 0,6 miljard is beoogd voor de WMO/jeugdzorg. De fractie van D66 gaat hierover het gesprek aan met de landelijke fractie om de belangen van onze gemeente extra over het voetlicht te brengen.

In het nieuwe regeerakkoord staan veel initiatieven met daaraan gekoppelde fondsen. Vanuit het Rijk en Europa zijn er veel subsidie mogelijkheden voor een gemeente en inwoners of lokale ondernemers. Dit blijkt echter vaak erg gecompliceerd of onbekend.

Hierin ziet D66 een rol weggelegd voor een “Subsidioloog”. Deze ambtenaar is gespecialiseerd in het binnenhalen van subsidies en fondsen. Concreet liggen hier kansen voor biodiversiteit, duurzaamheid, innovatie en de RES. Het zou dus logisch zijn van deze mogelijkheden maximaal gebruik te maken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 wil:

• Buurten en dorpen die dat willen krijgen een buurtbegroting.
• Bewonersinitiatieven krijgen een duidelijke plaats voor hergebruik van (leegstaand) maatschappelijk vastgoed en gemeentegarantie voor aankoop en ontwikkeling van dit vastgoed.
• Bewonerscollectieven krijgen het recht zelf plannen te maken voor hun buurt of dorp en gemeenschapsvoorzieningen.
• Inkoopcontracten met zorg- en welzijnsinstellingen worden zodanig opgesteld dat er duidelijk ruimte wordt geboden aan bewonersinitiatieven.
• Samen met het onderwijs brede inzet van democratisch handelen met en door kinderen.
• De positie van de burger te versterken door betere benaderbaarheid van de gemeente via ICT-toepassingen.
• De gemeente goed benaderbaar blijft voor bewoners die niet in staat zijn de ICT-toepassingen te gebruiken of bewoners ondersteunt in ICT gebruik.
• Burgers in staat te stellen bij te dragen aan de kwaliteit van de data en gegevens van de gemeente.
• Gericht blijven zoeken naar ICT-toepassingen bij verbetering van het democratisch proces.
• Online inzage geven in de gemeentelijke besluitvorming en uitvoering.
• Nieuwe software binnen de organisatie moet veiligheid en privacy van de burger waarborgen in de basis van het ontwerp, in ICT-termen: ‘Privacy by design’ en ‘Security by design’. Bij voorkeur via Open Source en Open Standaarden.
• Open data van de gemeente beschikbaar stellen.
• Een gezond transparant financieel beleid, gestoeld op een lange termijnvisie.
• Via de D66 Tweede Kamer fractie maximale druk uitoefenen om het gemeentefonds op te hogen naar 1,6 miljard om onder andere de WMO en jeugdzorg op orde te krijgen.
• Creëren van de functie ‘subsidioloog’ om financiële middelen binnen te halen vanuit provincie, rijk en Europa

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.