Met een eerlijke baan ben je pas echt vrij

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Beeld: iSock

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Als je een vaste baan wilt, maar iedere keer weer alleen een flexcontract kunt krijgen? Of als je als zzp’er onzeker bent over je inkomen bij een crisis?

Werk laat mensen het beste uit zichzelf halen. Een eerlijk inkomen zorgt ervoor dat mensen vrijer zijn. Wij willen de ongelijkheid tussen werkenden verkleinen. De muren tussen mensen met en zonder zekerheid slopen.

In een rechtvaardige samenleving mag je afkomst nooit je toekomst bepalen. Daarom moet de gemeente haar inwoners ondersteunen om maatschappelijk mee te kunnen doen. Die zorg is gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid en met respect voor de wensen en de privacy van inwoners. Daar waar het gaat om het vinden van werk, de ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien van kinderen of ondersteuning bij het zelfstandig kunnen wonen moet de gemeente die ondersteuning tijdig, dichtbij en laagdrempelig zijn georganiseerd.

D66 wil vooral inzetten op preventie.
Er moet een heldere structuur zijn waarin het aanbod is georganiseerd. De sociale teams functioneren waar het gaat om meervoudige en eenvoudige hulp, maar is niet het wondermiddel voor alle problemen. Toegang tot E-hulp toepassingen voor eenvoudige en enkelvoudige ondersteuningsvragen is belangrijk. Als er sprake is van meervoudige en complexe zorg, moet er zwaardere professionele hulp zijn die bovenwijks is georganiseerd.
Daar waar Armoedebestrijding noodzakelijk is, wil D66 dat dit effectief en pragmatisch wordt opgepakt.

Alleen lasten verlichten is onvoldoende. Om meer mensen structureel uit armoede te halen ziet D66 kansen door inzet ervaringsdeskundigen als mentoren. We willen het aantal kinderen en jongeren dat in armoede opgroeit aanzienlijk verminderen. Het kunnen volgen van goed onderwijs is essentieel om de armoedespiraal te doorbreken.
Sociaal beleid hangt nauw samen met het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid. Welzijn en welvaart zijn sterk met elkaar verbonden. Daarbij zijn vrijwel alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie betrokken.

Als inwoners er zelf niet meer uitkomen en ondersteuning door naasten ook geen uitkomst biedt, kan ondersteuning van de gemeente worden gevraagd. De gemeente Midden-Groningen heeft vooral tot taak een stimulerend beleid te voeren en voorwaarden te scheppen waarmee burgers zelf maatschappelijke ondersteuning kunnen organiseren.
Bij het voorkomen van sociale uitsluiting ligt het accent op zorgdragen dat iedereen binnen onze gemeente volledig kan meedoen zonder hinder te ondervinden van vooroordelen. De maatschappelijke participatie van (kwetsbare) burgers moet worden bevorderd door de toegankelijkheid van instellingen, voorzieningen en diensten te vergroten.

Jeugdzorg
Jeugdzorg en jeugdproblematiek bepalen een groot deel van de gemeentelijke uitgaven Sociaal Domein. Gezien de hoge kosten die door structurele tekorten ook ten koste gaan van WMO-budget is het taak deze uitgaven te monitoren en te toetsen. Toetsing van effectiviteit is essentieel, wat D66 graag terugziet in een dashboard met Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). De toetsing van de effectiviteit van de geboden hulp is essentieel. Onze gemeente bovengemiddeld veel voortijdig afgebroken zorgtrajecten, meer dan 43% (bron: www.waarstaatjegemeente.nl). Dat is veel te hoog.
D66 wil alle jongeren zo effectief mogelijk ondersteunen naar een kansrijke en zelfstandige toekomst. Veiligheid is een belangrijke basis om gezond op te groeien. Zelfstandigheid en regie over je eigen leven vergroten het gevoel van veiligheid en dragen bij aan het behalen van doelen. Werken in de natuurlijke omgeving van de jongere en aansluiten bij de behoefte van de jongere, zowel als persoon als in benaderingswijze, is een belangrijke voorspeller voor het behalen van positieve resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Wat wil D66?

• Participatie van ouderen in hun eigen leefomgeving.
• Participatie van jeugd bij beleidsvorming en gemeentelijke activiteiten
• Bevorderen van een regulier leven voor gehandicapten.
• Het versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang op wijk- en buurtniveau.
• Het versterken van netwerken rond jeugd en gezin.
• Re-integratie van arbeidsongeschikten.
• Rechtvaardige en strikte uitvoering van integratieprogramma’s voor inwoners met een migratieachtergrond.

• Als een jongere 18 wordt verandert er veel in het leven van de jongere. We laten hen pas los als dat ook echt kan en niet omdat ze voor de wet volwassen zijn geworden.
• Een gedegen analyse en een helder en concreet gedragen doelenplan dragen bij aan een succesvol hulpverleningstraject.
• We willen leren van elkaar. Van best practices binnen onze gemeente en daarbuiten. Zo wordt duidelijk wat werkt. Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) kunnen daarbij helpen.
• D66 wil op deze wijze inzetten op het verminderen van generatiearmoede door de armoede spiraal te doorbreken. Inzet op preventie.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.