Inbreng D66 bij de algemene beschouwingen

De beschouwing zoals deze door Corrie Dolmans in de raad is uitgesproken.

Alles hangt met alles samen

Voor ons ligt de Lingewaardse begroting 2024, een begroting met twee gezichten. Van de ene kant hebben we een weerstandsratio van 4,7 en staan we er (zeker in vergelijking met menig andere gemeente in onze regio) heel goed voor. Anderzijds knaagt het. Het knaagt waar het gaat om de manier waarop geplande investeringen zijn geraamd en ingebed. Er is werk aan de winkel. En D66 heeft, alles intensief afwegend, het sein op groen gezet voor nadere onderzoeken en gesprekken. Om zo te koersen naar waar we naar ons idee naartoe moeten.

We weten dat wethouder Hubers in overleg is met de Provincie Gelderland over een probleem inzake de exploitatiereserve voor de jaren na 2024. Zolang dit probleem niet is opgelost en er bovendien ter zake geen financiële verplichtingen zijn aangegaan blijven talrijke aanpassingen denkbaar, zowel in de sfeer van de jaarlijkse exploitatie, als in de sfeer van de investeringen.

Tja, die richting. Hoe zien wij die als D66?

Voorzitter, In het Sociaal Domein komt van Rijkswege de Hervormingsagenda Jeugd op ons af. Deze agenda noemt randvoorwaarden voor positieve gezondheid van jongeren.
Randvoorwaarden die eigenlijk heel vanzelfsprekend lijken: goed wonen, bestaanszekerheid, passend en inclusief onderwijs (met daarbij behorende schoolgebouwen), veiligheid (veilig naar school en veilig op school, waar oog is voor diversiteit) en geborgenheid.

Het bevorderen van de gezondheid van jongeren vereist daarom een brede maatschappelijke aanpak en integraliteit. Handen uit de mouwen dus, al blijft de toekomst onzeker. Zeker is wel, dat het Rijk ons verplicht tot ultieme actie op dit terrein. Alleen in uiterste noodgevallen kunnen we alsnog een financiële bijdrage verwachten.

In datzelfde Sociaal Domein krijgen we te maken met een groeiende groep ouderen. We vragen hen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te bewaren. In alle opzichten. Zonder in te leveren op die geborgenheid en welzijn. Deze groep vraagt daarvoor niet alleen goed wonen en veiligheid. Ook innovatieve gezondheidszorg. En een brede sociaal- maatschappelijk en culturele omgeving van en met betekenis.

Het voorliggende veld heeft om zo te zeggen heel veel vierkante meters nodig. Zorg voor oud en jong vereist meer dan alleen professionals: een constructieve bijdrage van mantelzorgers en andere vrijwilligers blijft hier cruciaal. Investeringen in dit sociaal domein, raken uiteindelijk AL onze begrotingsprogramma’s. Van A tot Z. Zijn dus van grote waarde. Alles hangt immers met alles samen.

Voorzitter, D66 vindt het van groot belang dat de energietransitie, en in samenhang daarmee de landschapsontwikkeling, voortvarend zijn beslag krijgt in Lingewaard. In de wetenschap dat ook hier andere overheidslagen een aandeel hebben, vinden we een krachtige stem van ons college cruciaal. Betekent dit dat participatie van burgers niet aan de orde zou zijn? Nee, natuurlijk niet. Integendeel. Meer dan ooit is het voorlichten, communiceren en participeren van inwoners dé manier om te komen waar we moeten zijn: Onafhankelijk van fossiele brandstoffen, wonen in goed geïsoleerde woningen, en in het groen.

Vooral dit laatste moet volgens D66 voortdurend alle aandacht krijgen. En zeker niet alleen in Park Lingezegen. Een groene omgeving draagt immers bij aan positieve gezondheid. Het bij de Omgevingsvisie te ontwikkelen Programma Landschap, Natuur en Biodiversiteit zien we met spanning tegemoet, en gaan uit van ambitie en daadkracht op alle onderdelen.

Uiteraard zijn we mede-indiener of ondertekenaars van moties die staan voor glyfosaatvrije landbouw, voor schone lucht, en voor natuur-inclusieve landbouwontwikkeling in Lingewaard.

Voorzitter, als D66 zijn wij blij dat de gemeente haar ogen nu ook echt op elke doelgroep laat vallen en hier aandacht aan gaat besteden. Wij wachten dan ook met smart op het inclusie-en diversiteitsbeleid dat ons in 2024 tegemoet gaat komen. Want dat mooie Lingewaard is er natuurlijk voor iedereen om van te genieten en zich daar welkom te voelen.

Voorzitter, ons laatste punt. D66 is van mening dat alleen een constructieve houding binnen college en raad, maar ook bij wijkplatforms en verenigingen, tussen inwoners en overheid, Lingewaard verder brengt. Positief-kritische samenwerking, waarbij alle deuren openstaan, maar waar uiteraard ook niet iedereen altijd zijn gelijk krijgt, lijkt ons de enige weg naar de spreekwoordelijke waarheid. We hebben al door de jaren best wat voorbeelden kunnen zien van geslaagde samenwerking, die natuurlijk niet de blijvende aandacht van de krant krijgen, maar wel laten zien wat je samen kan bereiken.

Een nieuwe participatienota is in voorbereiding. Bij de input van de raad op een voorbereidingsbijeenkomst was te merken dat op het onderwerp participatie niet iedereen op dezelfde lijn zit. Wat D66 betreft volgt deze vorm van samenwerking van inwoners en overheid steeds een heldere en transparante route en vastomlijnde kaders, zodat het proces kan uitmonden in twee tevreden partijen. Zodat ook hier het gevoel kan ontstaan dat niet alleen alles met alles samenhangt, maar ook dat alles ook eigendom is van iedereen.

Namens fractie D66,
Corrie Dolmans