Woningen voor ouderen

D66 wil dat er meer passende woningen komen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen maar wel naar een kleiner huis willen. Nu blijven ouderen vaak noodgedwongen in een woning wonen die voor hen te groot is en waar een gezin graag in zou trekken.

  • Met corporaties, ontwikkelaars en particulieren maken we ruimte voor nieuwe samenlevingsvormen, zoals groepswoningen, woningen waar meerdere generaties samenleven en moderne, levensloopbestendige hofjes.
  • Door de bewoners, belangstellenden en zorgpartijen bij de planvorming te betrekken, realiseren we woningen die in de behoefte van deze doelgroep voorzien, bij voorkeur in hun vertrouwde wijk.
  • Op tenminste twee plekken in de gemeente wijzen we plekken aan waar levensloopbestendig wonen centraal staat. Samen met zorgaanbieders, welzijnswerk en woningcorporaties kijken we wat nodig is om hier gezond en veilig oud te worden.
  • We maken werk van doorstroming. In de prestatieafspraken met woningcorporaties leggen we vast dat deze corporaties zich actief in zullen zetten om ouderen te ondersteunen bij het tijdig verhuizen naar een passende, levensloopbestendige woning. Waar mogelijk ligt deze nieuwe woning in hun eigen wijk, dicht bij hun bestaande netwerk. Deze ondersteuning kan bestaan uit voorrang, tijdelijk lagere huur of hulp bij het regelen van de verhuizing.
  • D66 wil dat eenzaamheid onder ouderen wordt bestreden. Er moeten meer plekken komen en activiteiten georganiseerd worden in samenwerking met sociale partners. Op deze locaties kunnen mensen van alle generaties elkaar ontmoeten, zoals in bijvoorbeeld bibliotheken en culturele instellingen.