Durven kiezen in woningen

De ruimte in onze stad is beperkt. Dat betekent dat we keuzes moeten maken over hoe we om willen gaan met de beschikbare ruimte. D66 durft die keuzes te maken. Wij willen dat Leiden voor iedereen een toegankelijke stad blijft: betaalbaar wonen ongeacht je leeftijd, inkomen of achtergrond. Daarom kiezen wij ervoor om de hoogte in te gaan. We kunnen al veel van de problemen oplossen door enkele verdiepingen hoger te gaan bouwen. Waar mogelijk willen wij nieuwe hoogbouw realiseren, zolang dit niet ten koste gaat van het open en historische karakter van Leiden en de drukte van nieuwe bewoners goed wordt opgevangen door voldoende voorzieningen.

Bouwen voor iedereen

  • We bouwen naar behoefte en voor iedereen. Dat betekent dat wordt gebouwd voor studenten, starters, middeninkomens en ouderen, in alle inkomenscategorieën. Zo houden we Leiden een stad van iedereen, voor iedereen.
  • Gezien de ernst van de woningtekorten zullen alle mogelijke maatregelen ingezet moeten worden. Onderzocht zal worden hoe bestaande instrumenten (zoals een zelfbewoningsplicht en een huisvestingsvergunning) kunnen bijdragen aan betere verdeling van de beschikbare woonruimte.
  • D66 wil in 2030 10.500 kwaliteitswoningen gebouwd hebben, met de daarbij behorende voorzieningen. Op dit moment is de ambitie van de gemeente om in 2030 8.500 nieuwe woningen te hebben gebouwd, inclusief nieuwe studentenwoningen. D66 wil dat er in 2040 in totaal 15.000 nieuwe woningen zijn gebouwd.
  • Leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd tot woningen.

Duurzaam & goed bouwen

  • We bouwen duurzaam, groen en aansluitend op bestaande milieunormen. Bij alle nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten kiezen we voor het aanleggen van nieuw groen. Zo houden we Leiden leefbaar. We zetten daarbij in op energie-neutrale, duurzame woningen, verticale tuinen en eigen energieopwekking. D66 is blij dat landelijk al is geregeld dat alleen een bouwvergunning wordt verstrekt voor nieuwbouwprojecten die geen aardgasaansluiting hebben. Parkeren maakt plaats voor groen en extra woningen. Ook zal er continu worden getoetst of de voorzieningen in de buurt nog voldoende zijn. Waar nodig gaan we in gesprek met de betrokkenen en maken we plannen om voorzieningen, zoals scholen, parken en buurthuizen, toe te voegen.
  • D66 wil meer woningen per vierkante meter. Voor alle nieuwbouw willen wij slim gebruik maken van bestaande ruimte. We kiezen voor hoogwaardige architectuur bij nieuwbouwprojecten en we zorgen voor levendigheid, toegankelijkheid en groen op straatniveau. Dit is goed voor het milieu, de gezondheid en een veilige leefomgeving. Daarnaast is het goed voor de uitstraling van Leiden. We willen geen anonieme, saaie woonblokken in onze mooie stad.
  • Nieuwe hoogbouw wordt zoveel mogelijk gebouwd rondom uitvalswegen en OV-knooppunten. Zo beperken we verkeershinder en maken we Leiden aantrekkelijker voor forenzen. Bij de herontwikkeling van het Stationsgebied en de Lammenschansdriehoek krijgt hoogbouw ook een plaats.
  • Het bouwen van nieuwe woningen in de stad drukt op de bestaande infrastructuur. Nu liggen op verschillende locaties bouwkansen stil doordat de wegen pas over enkele jaren vernieuwd worden. Daarom gaan we vervroegd investeren in de infrastructuur, bijvoorbeeld bij de Rooseveltstraat en Willem de Zwijgerlaan.