Dankzij D66 betere controle op financiële risico’s gemeente

De Leidse Raad stemde donderdag 25 januari in met een voorstel van D66 en GroenLinks, waarin wordt geregeld dat de Gemeenteraad in de toekomst meer informatie krijgt over de stapeling van gemeentegaranties. Op die manier kunnen raadsleden de financiële risico’s voor de gemeente betere inschatten, voordat ze een besluit nemen. Dat versterkt de controlerende taak van de Gemeenteraad.

Gemeentegarantie

Een gemeentegarantie is het bewijs waarmee de gemeente borg staat voor de lening die een organisatie voor een publiek doel aanvraagt bij een geldschieter, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij. Dankzij gemeentegaranties kunnen bouwprojecten worden gerealiseerd die niet worden gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Het college wil een gemeentegarantie op een lening van bijna 18 miljoen euro bieden aan de stichting universitaire woonwijk ‘Boerhaave’ voor renovatie van hun woningen aan de Boerhaavelaan en de Van Swietenstraat. Ook stond donderdag 25 januari het besluit voor de gemeentegarantie voor Stichting Sportpark Haarlemmerweg Leiden op de agenda.

Stapeling van risico’s

Om de risico’s van een stapeling van gemeentegaranties beter te kunnen inschatten, wenst de Gemeenteraad in de toekomst meer informatie te ontvangen. De gemeente verstrekt bovendien garanties aan dezelfde geldnemers, waardoor het risicoprofiel wordt beïnvloedt. Het is belangrijk om deze stapeling beter in beeld te brengen.

De gemeentelijke Verordening gemeentegaranties voor geldleningen 2013 biedt weliswaar de mogelijkheid om een gemeentegarantie af te wijzen, alleen is hier geen norm voor risico-acceptatie aan verbonden. Bovendien worden de gevolgen van de nieuwe garantiestellingen vaak pas zichtbaar in de risicoparagraaf bij de begroting en de jaarrekening. Daar wil D66 verandering in brengen.

Norm voor risico-acceptatie

Naast het krijgen van inzicht in de gevolgen voor het risicoprofiel van de gemeente bij elke nieuwe garantstelling, wil D66 dat het beoordelingskader voor zulke besluiten wordt geëvalueerd. De aanvullende informatie bij nieuwe garantstellingen is bovendien handig bij de toekomstige discussie over de invoering van vaste normen voor verantwoorde stapeling van garanties. De fractie verzoekt in de motie dan ook tot een evaluatiemoment van het bestaande beoordelingskader voor de garanties. Op die manier kan de nieuwe Gemeenteraad – na de verkiezingen – bij de Programmabegroting 2019 de discussie over een eventuele norm voor risico-acceptatie voeren.