D66 kiest voor sport én groen in het Roomburgerpark

Het Roomburgerpark is inmiddels een veel besproken dossier, in de politiek, in de stad en in de wijk. Het kent veel spelers en belangen. Wat D66 betreft moet de politiek haar verantwoordelijkheid nemen en zich durven uitspreken. D66 durft te kiezen en kiest voor sport én groen.

Onze inzet is al vanaf het begin duidelijk. We bieden de hockeysport de kans om te groeien in een mooi, groen en open wijksportpark. De plannen van nu hebben laten zien dat een balans tussen sport en groen zeker mogelijk is. Het is dan ook hoogste tijd dat we het park nader gaan inrichten en de plannen in werking zetten.

Sport als speerpunt

Als D66 zetten wij ons al jaren in om sporten en bewegen te stimuleren in de stad. Sport zorgt voor een levendige stad. Sport brengt mensen bij elkaar, zorgt voor plezier en draagt bij aan de gezondheid. In een open wijksportpark, waar het Roomburgerpark potentie voor heeft, brengt sport mensen samen. Zo vervult het clubhuis van de hockey ook een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk. Dat willen we behouden en versterken. En met de komst van een multifunctioneel hockeyveld, kan het veld ook meerdere doeleinden bieden. Tot slot moeten we niet vergeten dat we tientallen kinderen die nu nog op de wachtlijst staan kunnen laten sporten.

Maar het is meer dan alleen sport. We hebben het compromis gesloten om de uitbreiding van twee hockeyvelden naar één veld te brengen. Met oog en hart voor het groene park kijken we verder. Zo zal het gehele park een make-over krijgen. Het schoolplein van de Lorentzschool wordt groener en verbinden we aan het park door een deel van de Van Vollenhovenkade autoluw te maken. Ook wordt de groenstructuur aangepakt, het ecologisch groen wordt herontwikkeld en het areaal bloem- en faunarijk grasland wordt uitgebreid.

Ons uitgangspunt is een park realiseren dat open is en verschillende maatschappelijke functies behelst. Een park waar je kunt sporten, maar ook kunt recreëren. Een park dat voor iedereen toegankelijk is.

Er zijn vanaf 2005 veel mogelijkheden onderzocht, waar de uitbreiding van de hockey zou kunnen plaatsvinden en waar de extra velden zouden kunnen worden aangelegd. Er is gekeken naar onder meer het Matilo park, de velden aan de Vlietzone en de Cronesteinkade. Maar als raad hebben we telkens de andere opties niet aangenomen en zijn we uiteindelijk gaan onderzoeken hoe we van het Roomburgerpark een open wijksportpark konden maken.

Wat voor D66 nog een discussiepunt blijft zijn de kosten van het nieuwe theehuis. Wij zullen erop toezien dat in de volgende fase, bij het kaderbesluit, nader wordt uitgewerkt hoe dit op een andere manier kan. 1,5 miljoen vinden wij op dit moment te veel. D66 heeft er in ieder geval alle vertrouwen in dat we hiermee een overwogen beslissing nemen.

Het begon met de behoefte van de uitbreiding van de hockey en inmiddels liggen er plannen voor een open wijksportpark waarbij groen, recreatie, sport, spelen en andere maatschappelijke functies worden gemengd en er tegelijkertijd ook ruimte ontstaat voor een extra hockeyveld. Vandaag bespreken we dit dossier in de gemeenteraad, maar we zullen niet over de voorstellen stemmen. Dit komt doordat er een referendum is aangevraagd. Om te kunnen begrijpen waar we nu staan, zet ik hieronder een aantal cruciale momenten op een rij.

Tijdlijn
2005     
De gemeente spreekt al sinds 2005 over het voornemen om de hockeysport te laten uitbreiden.
2012     Het onderzoek van de Rekenkamercommissie in 2012 onderstreept de behoefte van de uitbreiding van de hockey.
2017     Met steun van GroenLinks, PvdA en het CDA verzocht D66 het college om onder regie van de gemeente, met vertegenwoordigers van de sportclubs, kinderopvang, bewoners van de wijk, bezoekers van het park en scholen gezamenlijk de haalbaarheid van een open wijksportpark Roomburg met daarbij ook een multifunctioneel verenigingsgebouw, te onderzoeken.
2019     Na een intensief participatieproces, waarbij veel partijen betrokken zijn geweest, is het onderzoek naar de haalbaarheid van de inrichting van het gebied gepresenteerd en besproken. Bij deze ronde hebben we nog meer dan anders geprobeerd een balans te creëren en een compromis te sluiten. De uitbreiding van de hockeyclub werd teruggebracht van twee velden naar één veld. En samen met GroenLinks, CDA en Partij Sleutelstad hebben we uitvoerig wijzigingen doorgevoerd en kaders vastgesteld met de nodige voorwaarden waar de nieuwe inrichting van het wijksportpark Roomburgerpark aan moest voldoen. Zo zijn we kritisch geweest op de groencompensatie. In de plannen moest meer aandacht zijn voor een verbetering van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Met een nieuwe opdracht hebben we het college nogmaals op pad gestuurd.
2020     In de zomer kwam het college, wederom na een uitgebreide participatieronde, met een nieuw inrichtingsvoorstel van het wijksportpark Roomburgerpark.
2021     Referendum?