Ambitieus plan voor schuldhulpverlening door de gemeente Leiden

Iedere vier jaar moet de gemeenteraad een beleidsplan voor schuldhulpverlening vaststellen. Afgelopen raadsvergadering is het ambitieuze beleidsplan voor de komende vier jaar besproken. Dit beleidsplan legt de focus op het vroegtijdig signaleren van schulden en zet in op laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening. D66 heeft van harte kunnen instemmen met dit voorstel.

Schulden staan meestal niet op zich. Er is vaak een samenhang tussen werkloosheid of laag inkomen, de eigen gezondheid, de gezinssituatie en schulden. D66 steunt de lijn van ons college om hier integraal naar te kijken en naar de rol die de sociale wijkteams en andere partners van de gemeente Leiden hierin moeten pakken om de bredere problematiek ook in samenhang te zien en gericht mensen te helpen en begeleiden. In het nieuwe beleidsplan wordt ingezet op een brede, laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening waarmee zoveel mogelijk inwoners adequaat geholpen kunnen worden.

Afgelopen jaren zijn in Leiden diverse pilots opgezet en uitgeprobeerd. Raadslid Eric Krijgsman: “Ik ben zeer tevreden dat de meest succesvolle pilots nu structureel beleid zijn geworden. Dit zijn programma’s waarmee al vroegtijdig ingezet kan worden op preventie zoals ‘Eerste hulp bij schulden’ en ‘Fix je finance’ voor jongeren. Ook het recht op aflospauze tijdens een schuldhulptraject, waarvoor de PvdA en D66 eind vorig jaar een voorstel indienden, is nu structureel ingevoerd in het beleid.”

Zorgen over hoog percentage uitval na eerste intake

Uit evaluaties van het schuldhulpbeleid van afgelopen jaren blijkt dat veel inwoners met schulden na een eerste intakegesprek met de stadsbank uitvallen omdat zij zelf geen vervolg geven aan hun hulpvraag. Het percentage van 49% is volgens ons echt veel te hoog. Samen met de ChristenUnie heeft D66 raadslid Krijgsman dan ook een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen te onderzoeken hoe dit kan en met een plan van aanpak te komen om dit percentage drastisch omlaag te krijgen zodat ook deze inwoners de waarschijnlijk noodzakelijke hulp kunnen krijgen.

Geen verplichte BKR-registratie bij lichte vormen van schuldhulp

De Leidse fractie van D66 maakt zich zorgen over de uitwerking van het ‘Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening’ waarin is opgenomen dat gemeenten verplicht worden om iedereen die ook maar enige vorm van schuldhulp aanneemt een BKR-registratie krijgt. Deze verplichte registratie is onwenselijk omdat dit de drempel voor acceptatie van schuldhulpverlening onnodig verhoogt. Bij bijvoorbeeld enkel de inzet van een budgetcoach krijgt iemand dan al een BKR-registratie. Dit kan ertoe leiden dat mensen afzien van het gebruik van de aangereikte hulp. Bijvoorbeeld omdat door een BKR-registratie geen nieuw telefoonabonnement of andere (relatief kleine) financiële verplichtingen aangegaan kunnen worden. Op aandringen van D66 heeft de wethouder aangegeven deze lijn te delen en hier bovenop zit, onder andere door via de VNG aan politiek Den Haag kenbaar maakt dat dit echt onwenselijk en drempelverhogend voor de acceptatie van hulp is.

Op initiatief van D66 wordt over een jaar het beleid al geëvalueerd. Zodat we tijdig kunnen bijsturen als bijvoorbeeld door een hoge instroom in de schuldhulpverlening door de corona-crisis andere keuzes nodig zijn en er een specifieke ondersteuning voor ZZP’ers of andere ondernemers moet komen, of doordat blijkt dat er meer financiële middelen nodig zijn om iedereen die dat nodig heeft de juiste vorm van schuldhulpverlening te kunnen bieden.