De inwoners en ondernemer staan centraal

Inwoners en ondernemers dienen niet alleen betrokken te worden bij het maken van plannen, ook tijdens de uitvoering ervan moet de gemeente dicht bij haar inwoners staan. D66 wil veranderingen op het gebied van participatie omdat daar een kwaliteitsslag nodig is. Dienstverlening hoort laagdrempelig, responsief en digitaal te zijn, waarbij inwoners zo snel mogelijk antwoord krijgen op hun vragen. De gemeente komt haar beloften na en is zo transparant mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van privacy. Dit goede bestuur strekt zich verder dan alleen de gemeente: ook bij regionale samenwerking zoals de GGD, jeugdzorg of veiligheidsregio taats De inwoner  en ondernemer staan centraal in Lansingerland. D66 kijkt kritisch naar samenwerkingsverbanden in de regio en streeft naar meer democratische controle, zodat de kwaliteit van de dienstverlening voor de inwoner en ondernemer gehandhaafd blijven én waar nodig verbeterd worden.  

Prioriteiten

D66 heeft de volgende prioriteiten:

De inwoner en ondernemer staan centraal: maak heldere afspraken

 • D66 vindt duidelijkheid, uitlegbaarheid, proportionaliteit (en bewezen nut) van regels, naast de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, van groot belang. Regels en kaders of richtlijnen faciliterend zijn aan, de inwoners, ondernemers en organisaties Daar waar regels in de praktijk hun doel voorbijschieten moeten deze ter discussie worden gesteld en moet er bereidheid bestaan, zowel bij het gemeentelijk apparaat als bij de politiek, om deze regels opnieuw te beoordelen of evalueren en zo nodig snel te wijzigen. 
 • Cruciaal is het goede contact tussen het gemeentebestuur, de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat met de inwoners, ondernemers en organisaties van Lansingerland. Voorlichting en informatieverstrekking op het juiste moment en in de juiste vorm hoort hierbij; correcte en tijdige beantwoording door de gemeente van vragen, het hebben van duidelijke aanspreekpunten/accountmanagers in het ambtelijk apparaat, inzet van kernwethouders voor de kernen in onze gemeente op belangrijke dossiers. De gemeente is immers bij uitstek de plaats waar de lijnen kort kunnen en moeten zijn tussen de overheid en inwoners, onderneming en organisaties. 
 • D66 wil dat inwoners, bedrijven en organisaties ook bij een onafhankelijk loket kunnen aankloppen voor hun ervaringen met de gemeentelijke organisatie. D66 wil daarom dat de ombudsman dichter bij de inwoners komt te staan en dat Lansingerland zich aansluit bij de gemeentelijke ombudsman. De voordelen hiervan zijn dat de gemeentelijk ombudsman laagdrempeliger is voor inwoners om naar toe te stappen. Ook kent de gemeentelijk ombudsman de regio beter. De gemeentelijk ombudsman maakt ook jaarlijks een samenvatting van de klachten die zijn binnengekomen en koppelt dit terug aan de gemeenteraad en het bestuur, hierdoor kan iedereen zich een beter beeld vormen waar de meeste klachten zich voordoen.
 • D66 wil dat er een ombudsman komt voor jeugdzaken. Vanaf januari 2015 al zijn de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. kinderen, jongeren, ouderen en professionals die niet tevreden zijn over de zorg, hulp of onderwijs kunnen bij de kinderombudsman terecht. De kinderombudsman behandelt vragen en klachten over de gemeente en over de aanbieders op het terrein van jeugdhulp en onderwijs. 

Dienstverlening in een digitaal tijdperk

 • D66 vindt het belangrijk dat de gemeente een goede dienstverlening biedt aan haar inwoners, ondernemers en organisaties. Eén van de uitgangspunten van D66 is dat er vertrouwen is op de eigen kracht van mensen.  Gemeenten kiezen steeds vaker voor het bieden van digitale dienstverlening, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort, de verlenging van het rijbewijs en andere zaken. D66 wil dat de gemeente oog blijft houden voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn. 
 • D66 vindt dat Lansingerland maximaal gebruik moet maken van digitale voorzieningen die overheidsbreed beschikbaar zijn, zoals de berichtenbox, MijnOverheid en DigiD.
 • D66 wil dat dat digitale middelen toegankelijk zijn en intuïtief. De gemeente biedt hulp voor inwoners die dat nodig hebben. 
 • Uiteraard blijven de gemeentelijke diensten toegankelijk voor inwoners die geen digitale hulpmiddelen gebruiken. Daarbij wil D66 dat de gemeente menselijk contact omarmd door bijvoorbeeld het voeren van een goed gesprek omdat het nog altijd mensenwerk blijft.
 • D66 wil dat de gemeente zorgt voor een excellente (digitale) dienstverlening met  oog voor privacy en veiligheid. D66 wil dat er serieus werk wordt gemaakt van cybersecurity zodat de gegevens veilig geborgd zijn en blijven. Dit moet periodiek worden gecontroleerd door onafhankelijke auditors/onderzoekers of ethische hackers.
 • D66 vindt  belangrijk dat de gemeente actief vraagt naar feedback van inwoners, ondernemers en organisaties die met haar samenwerken en communiceren om haar digitale systemen te verbeteren.

Solide financieel beleid van de gemeente

 • D66 staat voor een sluitende begroting en verantwoord financieel bestuur, maar ook voor duurzame en toekomstgericht investeringen. Lansingerland is een gemeente in ontwikkeling en daarom zijn investeringen niet alleen onvermijdelijk maar ook wenselijk. 
 • Investeringen horen in de visie van D66 gericht te zijn op de duurzame ontwikkeling van Lansingerland tot een groene gemeente die in balans leeft met het klimaat en de natuur. Ook eenmalige investeringen kunnen hier aan bijdragen, bijvoorbeeld in onderwijs of duurzame energie. Dit is ook precies hoe D66  de Eneco gelden wenst in te zetten. Investeren in doelen die zowel financieel rendement geven, maar vooral ook iets opleveren voor onze samenleving voor nu en in de toekomst .
 • D66 pleit voor het terugbrengen van de hoge lokale lasten. Hierbij horen draagkracht en profijt centraal te staan. Het terugbrengen van deze lasten naar het landelijk gemiddelde is een belangrijk doel voor D66. 

Veiligheid

 • Op het gebied van veiligheid zet D66 zich in voor een gemeente waar inwoners zich veilig voelen en waarbij de ruimtelijke inrichting daarop is ingericht. De inzet van camera’s is wat D66 beperkt tot tijdelijke inzet op bijzondere momenten, met onderbouwing en evaluatie achteraf. 
 • Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit is een tweede prioriteit, ook al is dit vaak onzichtbaar voor inwoners. Juist deze onzichtbaarheid maakt maatschappelijke bewustwording over ondermijning van de rechtstaat onmisbaar. Meer bewustwording helpt in het herkennen van  criminele activiteiten Daarbij is een solide en integer gemeentebestuur ook onmisbaar: ook de gemeenteraad moet zich bewust zijn van criminelen die zich proberen te mengen in het openbaar bestuur. 
 • D66 is tegen het verder symbolisch criminaliseren van onschuldig gedrag. Juist preventie is de sleutel tot succes en aanvulling op  repressie van criminele activiteiten. Inwoners moeten een veilig gevoel hebben en de vrijheid hebben om te doen wat ze willen, zolang zij anderen niet tot last zijn. 

Betrouwbaar democratisch bestuur

 • D66 wil veranderingen op het gebied van participatie. In plaats van het louter vragen van inwoners om hun mening bij projecten, moet juist de inwoner centraal staan. De gemeente treedt op als partner en bemiddelaar bij initiatieven die van inwoners komen en zet zich in om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor burgerinitiatieven. Daarnaast treedt de gemeente actief naar buiten om die groepen te benaderen die nu niet gehoord worden. De gemeente wacht niet alleen totdat inwoners haar benaderen, maar gaat de wijken in om input op te halen. De gemeente weet echter ook wanneer het moment daar is om juist naar de achtergrond te treden. Als inwoners zaken prima zelf kunnen regelen maakt de gemeente ruim baan. D66 ziet Lansingerland als een gemeente die samenwerkt met inwoners, maar die ook een kleinere rol niet uit de weg gaat.
 • Tevens wil D66 nieuwe manieren om participatie te bevorderen. D66 pleit daarom voor het oprichten van een permanent lansingerlands burgerfora waarin ingelote burgers adviezen uitbrengen aan de raad en college. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor burgerinitiatieven voor referenda, waarbij de vraag niet alleen ‘ja-nee’ dient te zijn, maar ook kan bestaan uit verschillende beleidsopties. 
 • In de gemeenteraad streeft D66 een gezonde en duidelijke verhouding na tussen de raad en college. De raad neemt zijn kaderstellende rol meer dan serieus en houdt de uitvoering door het college sterk in de gaten. D66 sluit daarom de mogelijkheden tot een raadsbreed akkoord of een minderheidscoalitie niet uit – juist de inhoud zou de basis moeten zijn en niet partijpolitieke overwegingen. 
 • D66 wil in dat in alle fasen van besluitvorming – dus ook bij de beeldvorming, oordeelsvorming van de raad – inwoners en maatschappelijke organisaties uit de gemeente een meer prominente plek in kunnen nemen en de mogelijkheid geboden worden actief te participeren in het proces. 
 • Niet alleen de huidige kiezers moeten zich vertegenwoordigt voelen in Lansingerland. Als één van de jongste gemeenten van Nederland moet de politiek in Lansingerland ruimte geven aan jongeren om zich te laten horen. De zogenaamde ‘zetel van de toekomst’ dient nu eindelijk eens uitvoer te krijgen. Een permanente rol van jongeren in de besluitvorming is volgens D66 onmisbaar om Lansingerland ook in de toekomst aantrekkelijk te houden.Vanzelfsprekend spelen de Lansingerlandse scholen hierin ook een belangrijke rol.