Cultuur, Recreatie, Dierenwelzijn en Natuur

Vrij om je uit te kunnen leven in kunst en cultuur, juist ook dicht bij huis. Kunst en cultuur verbindt mensen met elkaar, verrijkt het leven en geeft een extra dimensie aan de samenleving. 

Cultuur

Binnen onze gemeente zijn veel verschillende organisaties actief die kleur geven aan het culturele leven van Lansingerland Als gevolg van de corona maatregelen hebben we veel culturele activiteiten moeten missen en hebben we allemaal gemerkt hoe belangrijk deze organisaties en hun initiatieven voor ons en onze dorpen zijn.

Prioriteiten

D66 in Lansingerland heeft de volgende prioriteiten:

Cultureel ondernemerschap

 • D66 vindt het belangrijk dat initiatieven op gebied van kunst en cultuur voortkomen uit de gemeenschap zelf en voor alle inwoners toegankelijk zijn. We zijn trots op onze culturele organisaties en lokale kunstenaars. D66 wil het cultureel ondernemerschap binnen onze gemeente verder stimuleren en ondersteunen, zodat we kunnen blijven genieten van optredens van lokale muziek- en toneelverenigingen en een evenement als De Verbeelding. We zien graag dat lokale talenten en kunstenaars de mogelijkheid krijgen om hun kunsten kunnen tonen, bijvoorbeeld langs de kunstroutes door onze gemeente.
 • D66 is blij met de plannen voor het het Cultuurhuis in Berkel Centrum West. D66 ondersteunt de ambitie om hier een “hotspot” vol films, theater, boeken, educatie, horeca, informatie en cursussen van te maken. Met twee filmzalen en een multifunctionele theaterzaal en twee studio’s biedt het de gemeente veel moois. 
 • D66 ziet mooie initiatieven binnen het onderwijs om jongeren kennis te laten maken met kunst en cultuur (Rijke school)waar de combinatie wordt gemaakt tussen formeel en informeel leren.
 • D66 wil dat het Stimuleringsfonds particulier initiatief voor de ondersteuning van culturele initiatieven in onze gemeente blijft behouden.
 • D66 wil dat de gemeente het Jeugdcultuurfonds financieel blijft ondersteunen zodat kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen de kans krijgen deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals theaterschool en muziekles. 
 • D66 ziet belang in de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein. De bibliotheek kan hierbij een grote rol spelen. De bibliotheek heeft niet alleen culturele, maar ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol in de lokale gemeenschap.

Recreatie

 • Voor behoud en realiseren van  “prettig wonen” in onze gemeente zet D66 zich in voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen, wat belangrijk is voor het welzijn van mensen. Goede fiets- en wandelverbindingen tussen de wijken en het groene buitengebied is hier van belang. De Groenzoom, het Annie MG Schmidt park en het Rottemerengebied moeten we koesteren.
 • D66 is voorstander van particuliere initiatieven in openbaar groengebieden, zoals de Idylle in het Offenbachplantsoen. Bij de ontwikkeling of herinrichting van groengebieden moeten recreatie, natuurwaarden, biodiversiteit, waterberging in de plannen worden meegenomen.  Een ander voorbeeld dat navolging zou kunnen krijgen is bijvoorbeeld de Tuin van Floddertje.
 • Delen van de grote recreatiegebieden zouden meer kunnen verruigen en vernatten ten behoeve van de versterking van de inheemse biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 • Voor de jeugd is het belangrijk dat er voldoende plek is om elkaar te ontmoeten, zoals bij het skatepark en de fitnessplek in het Annie M.G. Schmidt park.
 • D66 vindt het belangrijk dat het netwerk van fietsroutes wordt afgerond, de kwaliteit van de fietspaden verder wordt verbeterd en deze goed onderhouden worden. Verder wil D66 stimuleren dat er voldoende oplaadpunten voor de elektrische fiets worden gerealiseerd, en dat snelverkeer op de recreatieve fietsroutes wordt beperkt.
 • D66 is een groot voorstander van het professioneel vuurwerkshow op Oud en Nieuw. Dit voorkomt vuurwerkoverlast, verminderd vuurwerkletsel en verminderd stress van dieren. 

Dierenwelzijn en natuur 

 • Voor dierenwelzijn is het belangrijk dat dieren de ruimte hebben. Daarom moeten er er meer losloopgebieden komen in de buitengebieden, bijvoorbeeld noordkant van het Annie M.G. Schmidtpark. Meer uitrenveldjes in de wijken. Voor ruiters moeten er meer ruiterpaden in het buitengebied komen. 
 • Misstanden bij de behandeling, huisvesting of verzorging van dieren moeten worden voorkomen. Meer actieve communicatie/voorlichting over hoe om te gaan met dieren kan samen met dierenwelzijnsorganisaties worden vormgegeven. 
 • Handhaving bij dierenmishandeling blijft voor D66 prioriteit. 
 • D66 is voorstander voor de opruimplicht van zowel honden- als paardenpoep. Daarnaast vindt D66 dat er beter gehandhaafd moet worden op de aanlijnplicht van honden, met name in het broedseizoen. 
 • D66 vindt dat de gemeente bij ruimtelijke ordening meer rekening moet houden met voldoende leefgebied voor fauna (w.o. broedgebied voor vogels). 
 • Het is belangrijk dieren dat lichtverstoring en geluidshinder in natuur en recreatiegebieden wordt voorkomen.