Ruimte voor ondernemen

Vrij zijn betekent ruimte om te ondernemen, een slimme verdeling van de schaarse ruimte, zonder overbodige regels en belemmeringen. De gemeente Lansingerland ligt centraal in een economisch sterke regio. 

Prioriteiten

D66 in Lansingerland heeft de volgende prioriteiten:

Vitale economie, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • D66 wil slim omgaan met de schaarse ruimte en ondernemers meer betrekken bij modernisering, en verduurzaming van bedrijventerreinen. Daarbij zijn energiezuinigheid, opwekken van duurzame energie en klimaatadaptatie belangrijke principes om duurzaam te ondernemen. 
 • D66 is ook groot voorstander van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierin bieden ondernemers bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek. D66 wil dat de gemeente de ondernemers hierin gaat stimuleren,. 
 • D66 wil de winkelbranches,  detailhandel, horeca en evenementensector helpen in de opstart na de lastige corona periode, zoals meer flexibel zijn met openingstijden (op zondagochtend eerder open), bij inrichting van terrassen en het ruimte bieden voor het opzetten of organiseren van evenementen of activiteiten, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de omwonenden. Passend in de vanuit de overheid opgelegde beperkingen.

Economie van de toekomst

 • In onze gemeente zijn veel vernieuwende ondernemers actief met het ontwikkelen van duurzame en toekomstgerichte oplossingen. In de nieuwe economie is steeds minder onderscheid tussen werk en privé. Vooral kleine ondernemers zonder personeel (ZZP’ers) vragen om maatwerkoplossingen. 
 • Er moet gelegenheid worden geboden voor ondernemers om in de buurt te werken en andere ondernemers te ontmoeten.
 • D66 wil dat er meer gebruik  wordt gemaakt van aardwarmte in onze gemeente. Aansluiting op het regionale warmtenetwerk tussen Rotterdam, Den Haag en Leiden vinden wij hierbij van groot belang. 
 • Initiatieven van ondernemers voor opwekking, gebruik en opslag van duurzame energie in de vorm van zonne-energie moeten, met name op daken van bebouwing en op plekken in het glastuinbouwgebied waar dat mogelijk is, zoveel mogelijk worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 
 • Lansingerland zet zich in voor startende en sociale ondernemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan flexibele werkplekken in business centre, faciliteiten voor ZZP’ers en start-ups.

Glastuinbouw

 • De glastuinbouw is belangrijk voor de regionale economie. Regelgeving richten wij zo in zodat duurzame innovatie bevorderd wordt. D66 wil dat de glastuinbouw zich vooral inzet voor verdere verduurzaming, zodat Lansingerland ruim aan de kabinetsdoelstellingen voldoet en een bijdrage levert aan het klimaatakkoord van Parijs.
 • D66 wil bedrijven in de duurzame glastuinbouwgebieden faciliteren in het wegnemen van belemmeringen voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Daar waar mogelijk versoepelen we de regels, mits ze geen negatief effect hebben op het milieu.
 • D66 ziet graag dat oude en vervallen kassen in onze gemeente worden gesaneerd, om ruimte te bieden aan een innovatieve, duurzame sector. 
 • Verder wil D66 dat de kassen in deze duurzame glastuinbouwgebieden op (korte) termijn volledig emissievrij zijn. 
 • D66 wil tuinders en boeren stimuleren de daken van bedrijfsruimten te gebruiken of beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Voorlichting en overleg is nodig om ondernemers te interesseren deel te nemen aan de warmterotonde. De warmterotonde zorgt ervoor dat warmte uit de industrie en havengebied onze huizen en bedrijven kunnen verwarmen. 
 • D66 wil samen ondernemers, overheden, onderwijs-en kennisinstellingen (de triple helix) nadenken en werken aan de toekomst van de glastuinbouw. Bijvoorbeeld de inzet op AI toepassing.
 • De gemeente moet actief inspelen op wat in de toekomst nodig is met betrekking tot bestemmingsplannen en andere randvoorwaarden. Een meerlaags teeltsysteem met LED-verlichting en gecontroleerd (micro)klimaat vraagt bijvoorbeeld om andere en hogere bedrijfsgebouwen in het glastuinbouwgebied. De experimenten van nu, zijn de standaarden van de toekomst.  

Detailhandel en bedrijventerreinen 

 • D66 zet in op gevarieerde, aantrekkelijke winkelcentra, gebaseerd op vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd detailhandelsbeleid. Hierbij staan de behoeften van inwoners centraal en houden we rekening met de rol van internet. We proberen leegstand te voorkomen, door samen te werken met de ondernemers en waar nodig regels te versoepelen. 
 • D66 vindt het belangrijk dat ondernemers in onze gemeente de ruimte krijgen om te ondernemen. Dat vraagt ook om heldere, eenduidige regels en communicatie tussen gemeente en ondernemers. D66 is ook groot voorstander van maatwerk als het gaat om de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de gemeente. Belemmerende regels moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
 • De winkelcentra moeten zo ingericht worden dat ze concurrerend kunnen zijn voor de e-commerce zaken en integraal onderdeel hiervan vormen.
 • De Lansingerlandse kernen moeten zich gaan onderscheiden, door innovatieve concepten, bijvoorbeeld door mixing van verschillende activiteiten onder één dak of een specifiek regionaal aanbod. Denk aan het wijntje bij de kapper of koffie met wat lekkers bij de boekhandel. Alleen een centrum dat meerwaarde biedt tegenover online winkelen is toekomstbestendig.
 • Op onze bedrijventerreinen is nog ruimte voor de vestiging van nieuwe bedrijven. De gemeente moet vestiging verder stimuleren. 
 • Kantoorpanden optimaal benutten door andere bestemmingen eraan te geven.
 • D66 vindt het verder belangrijk dat bedrijventerreinen netjes, veilig en aantrekkelijk zijn ingericht. Hierin moeten gemeente en ondernemers samenwerken. 
 • Verbetering, herinrichting kan op basis van Bedrijven InvesteringsZones (BIZ), wat volgens D66 een beter instrument is dan het generieke ondernemersfonds. Bij BIZ betalen de ondernemers in een begrensd gebied een toelage op de OZB. Dit geld komt rechtstreeks ten goede van verbeteringen voor dit gebied.