Zorg, Welzijn & Sport

Zorg

Een inclusieve samenleving begint bij zorgen voor elkaar. Iedereen doet mee en de mensen die zelf minder goed mee kunnen doen helpen we om dat wel te doen. Schone lucht, goed werk, voldoende beweging en mentale weerbaarheid zijn het startpunt van een gelukkig leven. 

Prioriteiten

D66 in Lansingerland heeft de volgende prioriteiten:

 • D66 vindt het belangrijk dat mensen zorg krijgen die zij nodig hebben. Het aanbieden van en de keuze hebben op passende zorg op maat, is daarbij essentieel. Te allen tijde moet de zorgvrager centraal staan, bijgestaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner of mantelzorger. Zorg moet laagdrempelig en bereikbaar zijn, zonder ingewikkelde formulieren of onduidelijke procedures. De cliënt heeft op 1 plek digitaal overzicht over alle gegevens die op hem of haar van toepassing zijn.
 • D66 wil vooral aandacht voor de wachtlijstproblematiek in de geestelijke gezondheidszorg. Recent landelijk onderzoek liet zien dat ruim een derde van de patiënten binnen deze zorg te lang moet wachten op passende zorg. Met name is dit gebleken door de corona pandemie waar de maatregelen zorgden voor grote mentaal druk op jongeren.
 • Veel kinderen, jongeren en ouders lopen vast als zij gespecialiseerde hulp nodig hebben. Ook voor deze groep geldt helaas dat de ernstig zieke kinderen vaak langer moeten wachten op behandeling. 
 • Juist personen die er ernstig aan toe zijn moeten lang wachten omdat de behandeling voor patiënten met lichte klachten relatief beter wordt vergoed. Na de corona crisis moet er beter en meer geïnvesteerd worden in vaste zorgpartners. 
 • Daarnaast vindt D66 vindt dat de vergoeding van zorg meer gebaseerd moet worden op de toegevoegde waarde voor de patiënt en niet op het aantal behandelingen. Om vanuit de gemeenteraad op basis van de juiste informatie de goede besluiten te kunnen nemen is het belangrijk dat de gemeente goede contacten heeft met onder andere de adviesraad sociaal domein en de netwerkpartners in de zorg (Bibliotheek Oostland en jeugd- en jongerenwerk).
 • Sommige trajecten lopen soms erg lang door zonder dat duidelijk is wat het resultaat van een behandeltraject is. D66 is voorstander van heldere tussentijds evaluaties en resultaatgerichte financiering. 
 • Daarnaast vindt D66 dat in de jeugdzorg het (Persoonsgebonden budget (Pgb) een goed middel kan zijn om passende zorg te kunnen kiezen. Ook de overgang van jeugdhulp naar zorg voor volwassenen moet, zodra de jongere volwassen wordt, laagdrempelig en eenvoudig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de doorstroom van jeugdhulp naar Wmo. Vooral kinderen en jongeren die jeugdzorg nodig hebben zijn zeer kwetsbaar. Juist voor hen is het belangrijk dat zij snel de juiste zorg krijgen. D66 snapt dat de gemeente niet altijd over voldoende kennis en professionals kan beschikken om dit allemaal goed te regelen. Wij zijn van mening dat het goed is dat onze gemeente voor het inkopen van de juiste zorg moet blijven samenwerken met andere gemeenten in onze regio. Hiermee kan de beste zorg tegen een betaalbare prijs worden geleverd.
 • D66 zet ook in op vroegsignalering en goede ondersteuning van basisscholen en verenigingen. Dit doen we door middel van het schoolmaatschappelijk werk en samenwerking tussen (sport)verenigingen en jeugd- en jongerenwerk. 
 • De gemeente moet zich maximaal inspannen om eventuele tekorten in huisartszorg op te lossen. D66 heeft hierbij een voorkeur voor huisartsen die zich in onze kernen vestigen en daardoor binding hebben met onze gemeenschap.
 • De praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts vervult ook een belangrijke taak bij het vroegtijdig signaleren van problemen en kan daardoor tijdig hulp bieden om erger voorkomen. 
 • D66 vindt dat goed opgeleide en samenwerkende wijk-/buurtteams van groot belang zijn bij de inzet van specialistische jeugdzorg en de inzet van verschillende vormen van jeugdzorg. De regie en de betrokkenheid van het gezin moet hierbij zoveel zo veel mogelijk worden behouden.

Welzijn

D66 vindt het belangrijk dat mensen zelf regie hebben op hun leven, ook in de toekomst. We hanteren daarbij het uitgangspunt: ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. 

 • De ouderen van nu willen kwaliteit van leven. Daarbij willen ze midden in de samenleving staan. D66 wil dat de zorg daarop ingericht wordt. Fijn wonen, goede zorg, een daartoe bestemde seniorenwoning op de juiste plek kan het verschil maken tussen langer thuis wonen of opname in het verzorgings- of verpleeghuis.
 • D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf regie kunnen houden over hun dagelijks leven. Daarom willen we eigen initiatieven, waarbij ouderen samen met vrijwilligers zorg en samenzijn lokaal organiseren, maximaal faciliteren. Daarbij vindt D66 dat alle overheden zich maximaal moeten inspannen voor meer woon/ zorgcombinaties.
 • Mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, hoeven niet altijd naar een verzorgingshuis. Hulp vanuit hun eigen netwerk kan evenals beschikbare thuiszorg helpen voorkomen dat zwaardere hulp nodig is. Zo houden mensen keuzevrijheid over waar en hoe zij oud worden. D66 vindt dat we daar in de gemeente ruimte voor moeten maken, evenals voor voldoende plekken voor tijdelijke opnames in verzorgingshuizen. Samenwerking met woningcorporaties is essentieel om deze keuzevrijheid voor ouderen met een bescheiden inkomen te verzekeren.

Mantelzorg en informele zorg 

 • D66 vindt het belangrijk om de mantelzorgers in onze gemeente te ondersteunen, door middel van bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, hulp vanuit het Bureau Mantelzorgondersteuning en mogelijkheden voor respijtzorg (het tijdelijk kunnen overdragen van de zorg). Een jaarlijks moment om ze in het zonnetje te zetten vinden we belangrijke blijk van waardering. 
 • D66 is van mening dat mantelzorgers actief moeten worden betrokken bij de formele zorg, bijvoorbeeld als gesprekspartner bij de zogenaamde keukentafelgesprekken.
 • Voor D66 is het belangrijk dat respijtzorg nog meer wordt gefaciliteerd vanuit de gemeente en dat hier meer bekendheid aan wordt gegeven. Voor D66 zijn de Adviesraad Sociaal Domein en de Samenwerkende Ouderenbonden hierbij belangrijke gesprekspartners.

Participatie

 • D66 streeft naar een samenleving, waar iedereen naar vermogen kan deelnemen. Dit vraagt in het beleid vaak om maatwerk. Ook voor bijstandsgerechtigden kiest D66 uitdrukkelijk voor maatwerk. De gemeente zal innovatief te werk moeten gaan, liefst in regionaal verband, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren. Vrijwilligerswerk als tegenprestatie is een belangrijke opstap naar een betaalde baan. Extra aandacht vormt de groep statushouders, die zo snel mogelijk geholpen moet worden om zichzelf te kunnen redden in onze gemeente. Zo is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. De bibliotheek en het taalhuis kunnen hierbij helpen. Ook hiervoor mag wat ons betreft een tegenprestatie worden verwacht in de vorm van vrijwilligerswerk. In onze gemeente zijn veel sociaal- en maatschappelijk bewogen ondernemers. Zij zijn bereid te helpen waar zij kunnen, om mensen een kans te bieden op werk. Niet altijd vinden de werkzoekende en werkgever elkaar even makkelijk. D66 vindt dat de gemeente hierbij een belangrijk rol heeft en actief contact moet zoeken met deze betrokken ondernemers. Dit geldt ook voor het realiseren van beschutte werkplekken voor hen die dit nodig hebben. 

Maatschappelijke ondersteuning en zorgvoorzieningen

 • De WMO stelt de zorgbehoefte expliciet centraal. D66 wil daarom dat kwetsbaren de zorg krijgen die zij nodig hebben. We worden met z’n allen steeds ouder en we blijven langer zelfstandig wonen, daardoor zullen er steeds meer mensen een beroep doen op zorgvoorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Algemene voorzieningen voor bepaalde doelgroepen kunnen hieraan bijdragen. D66 vindt het belangrijk dat er ook zoveel mogelijk ruimte is voor maatwerk, het PersoonsGebonden Budget (pgb) is daarbij een belangrijk middel. Zorgvoorzieningen kosten geld en D66 vindt het eerlijk als mensen ook zelf een bijdrage leveren. Uiteraard moeten voorzieningen wel betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen en een eigen bijdrage mag nooit een reden zijn om geen gebruik te maken van zorg of voorzieningen. Kwetsbare mensen met een laag inkomen willen we daarom zoveel mogelijk ontzien. D66 vindt het belangrijk dat mensen die dat willen en nodig hebben, goede maatschappelijke ondersteuning krijgen. De inzet van een onafhankelijke cliëntondersteuner kan hierbij helpen.

Vrijwilligers

 • Binnen onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief bij verschillende organisaties. D66 is van mening dat vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en saamhorigheid in de lokale samenleving. D66 erkent dat het voor besturen van organisaties steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden. Ook worden er steeds meer eisen gesteld aan vrijwilligers. D66 wil dat alle vrijwilligers kosteloos via de gemeente een zogenaamde verklaring omtrent gedrag kunnen aanvragen. Ook is D66 van mening dat de gemeente vrijwilligersorganisaties blijvend moet ondersteunen via het Bureau Vrijwilligerswerk.

Immigratie

 • Wat D66 betreft staat Lansingerland klaar om de meest kwetsbare mensen (vluchtelingen en statushouders) naar vermogen op te vangen. Juist als de internationale situatie een bedreiging vormt voor velen, staat Lansingerland klaar voor opvang waar nodig. De gemeente werkt actief mee aan betere inburgering en experimenteert ook met nieuwe methoden, zoals bijvoorbeeld sponsoring door private partijen.

Sport

 • D66 Lansingerland wil dat de gemeente de sportiefste gemeente van de regio is. Dat meten we door te kijken hoeveel mensen lid zijn van een sportvereniging of lid zijn van een sportclub. Sport geeft mensen zelfvertrouwen. Het biedt kansen om mee te doen in de samenleving. Wat ons betreft moeten sporten en bewegen daarom voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond. 
 • Voor de georganiseerde sport zijn gezonde verenigingen van groot belang. D66 vindt dat verenigingen in de eerste plaats vanuit hun eigen kracht en visie invulling geven aan hun rol binnen de gemeente. D66 gaat ervan uit dat gebruikers van sportvoorzieningen voor zowel de binnen- als buitensport een reële bijdrage leveren aan het gebruik en onderhoud hiervan.
 • D66 wil een (financiële) bijdrage vanuit de algemene middelen leveren, om de sportfaciliteiten op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Ook is het de taak van de gemeente om er voor te zorgen dat er voldoende sportvoorzieningen en –sportfaciliteiten zijn. Belangrijke uitgangspunten zijn de behoeften van de sportverenigingen en de (financiële) mogelijkheden van de gemeente. De sportraad is voor D66 een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner. Samen met sportverenigingen, scholen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties werken we aan het lokale sportbeleid en maken we afspraken in een gezamenlijk lokaal sport akkoord.
 • Alle kinderen moeten in gelegenheid zijn om te kunnen en mogen sporten in verenigingsverband, ook voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Daarom ondersteunt D66 het jeugdsportfonds. 
 • Expeditie Lansingerland, een initiatief dat in corona tijd is ontstaan zorgt voor sportactiviteiten waar alle kinderen aan mee kunnen doen. D66 wil dit goede initiatief doorzetten. 
 • Naast voorzieningen voor georganiseerde sporters zorgt de gemeente ook voor voldoende faciliteiten voor de vrije sporters in de vorm van sportterreintjes en trapveldjes in de wijk en wandel-, skate-, ruiter en fietspaden in het groene buitengebied en kanoroutes. Buitenvoorzieningen zijn belangrijk in het faciliteren van bewegen.