Goed onderwijs en educatie

Vrij zijn begint met goed en passend onderwijs. Dit wordt voor een groot deel bepaald door maatregelen van de landelijke overheid. De gemeente kan echter veel bijdragen aan goed en passend onderwijs en educatie voor al haar inwoners.

Prioriteiten

D66 in Lansingerland heeft de volgende prioriteiten:

Rijke schooldag

 • D66 wil voor elk kind die dat wil een “rijke schooldag”. Dat betekent een dagvullend programma met naast het reguliere onderwijs activiteiten op het gebied van: sport, cultuur, natuur, computervaardigheden, technische vaardigheden, burgerschap en huiswerkbegeleiding. De gemeente stimuleert hierbij een nauwe samenwerking tussen scholen, verenigingen, bibliotheek, culturele instellingen, opvang etc. Leerlingen kunnen als onderdeel van de rijke schooldag ook kennismaken met de grote verscheidenheid aan beroepen in onze gemeente (zorg, maakindustrie, tuinbouw, detailhandel, dienstverlening) door middel van bedrijfsbezoeken en maatschappelijke stages. Een rijke schooldag bevordert gelijke kansen voor iedereen en maakt kinderen weerbaarder in de maatschappij. Voor ouders met een minimuminkomen moet de gemeente zorgen voor ondersteuning via sport- en cultuurfonds en stichting leergeld.

Voorschoolse educatie en peuteropvang

 • Voor kinderen tussen 0 en 4 jaar vindt D66 voorschoolse educatie en opvang belangrijk. Daarmee kunnen leerachterstanden worden voorkomen en hebben alle kinderen gezamenlijk een goede en gelijke start. Daarbij draagt de gemeente financieel bij aan het opwaarderen van alle opvang naar het niveau van voorschoolse educatie en stimuleert de gemeente de samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld door het faciliteren van integrale kindcentra (IKC) en ondersteuning door voorschools maatschappelijk werk.

Basisonderwijs

 • D66 gaat uit van het concept van een “integraal kindcentrum” (IKC) als basis voor het primair onderwijs, samen met kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De gemeente zorgt voor geschikte gebouwen waarin scholen en kinderopvang samenwerken onder één dak en vanuit één pedagogische visie.
 • Het basisonderwijs/kindcentrum moet voor ieder kind, leerling of medewerker een veilige omgeving zijn. Dit betekent dat er in onze gemeente geen plek is voor discriminatie en pesten. Wij zien de gemeente als partner van de scholen om dit veilige klimaat te waarborgen.
 • De gemeente overlegt met kindcentra en omwonenden over veilige routes naar de scholen en het stimuleren van wandelen en fietsen naar school.

Voortgezet onderwijs

 • De overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een grote en essentiële stap. In het kader van de rijke schooldag dienen de leerlingen zo goed mogelijk begeleid en geïnformeerd te worden over de mogelijkheden van vervolgonderwijs na de basisschool. 
 • D66 wil stimuleren dat de bedrijven in onze gemeente samenwerken met (beroeps)opleidingen, door stageplekken te creëren, projectopdrachten (technasium) aan te bieden en door het geven van gastlessen. Dit doen wij bij voorkeur samen met andere gemeenten in regionaal verband.

Passend Onderwijs en zorg

 • Voor alle kinderen moet er een plek op school zijn. D66 wil voorkomen dat er thuiszitters zijn. De gemeente moet actief beleid voeren om ieder kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving onderwijs te bieden, ieder kind heeft een leerrecht en -plicht. D66 wil daarom meer intensieve samenwerking tussen kinderopvang, basisonderwijs, speciaal onderwijs en zorg. 

Onderwijshuisvesting en gezonde scholen

 • Wij streven naar integrale huisvesting van onderwijs en opvang. Met de gezamenlijke schoolbesturen en kinderopvangorganisaties stellen we een meerjarig investeringsplan op om goede huisvesting met adequate spreiding te realiseren. Goede huisvesting betekent voor D66 ook goed onderhouden gebouwen, met een goede ventilatie voor een gezond binnenklimaat, en klimaat- en energiezuinige of -neutrale schoolgebouwen. 
 • Door de corona is duidelijk geworden dat goede ventilatie van groot belang is. D66 wil samen met de scholen en de gemeente richting het Rijk optrekken om extra geld te krijgen voor aanpassingen in de scholen om het binnenklimaat te verbeteren. Na realisatie moet de gemeente die kwaliteit ook samen met de scholen monitoren.
 • Verder wil D66 groene en klimaatadaptieve schoolpleinen met bijvoorbeeld moestuinen stimuleren. D66 wil de bewustwording van gezonde voeding bij kinderen vergroten door gezonde voeding aan te bieden op scholen. Daarnaast geven scholen het voorbeeld van optimale afvalscheiding, ook als educatief doel. 
 • Wij vinden natuureducatie en het klimaat belangrijke onderwerpen. In het kader van de rijke schooldag faciliteren we natuurorganisaties om een lesprogramma natuureducatie op te zetten.

Scholen vervullen een centrale rol in hun omgeving

 • Naast onderwijs, educatie en kinderopvang zijn schoolgebouwen ook de ideale plek voor een ontmoetingsplaats in de wijk. Denk aan bijeenkomsten van wijk- en buurtverenigingen, cursussen voor wijkbewoners, ruimtes voor verenigingen, debatavonden in het kader van burgerschap etc. De gemeente ondersteunt medegebruik van schoolgebouwen zoveel mogelijk.

Volwasseneducatie

 • D66 ziet het belang van een leven lang leren, met een prioriteit om laaggeletterdheid op te heffen, administratieve en computervaardigheden te vergroten. Ook in onze gemeente kennen we laaggeletterde inwoners of inwoners die niet digitaal vaardig genoeg zijn. De gemeente stelt een integraal actieplan op om dit percentage sterk terug te dringen, o.a. door subsidies te verstrekken om mensen te begeleiden.