D66: de koers van onze gemeente moet duurzamer, socialer en financieel beter volgend jaar

Vorige week behandelde de gemeente Lansingerland de begroting 2021 -2024. Een zeer belangrijk document dat voor de raad het sturingsmiddel is.
Den Heijer (fractievoorzitter D66 Lansingerland): “We hebben voorstellen gedaan om de koers van de coalitie bij te stellen richting een meer financieel robuust, meer sociaal en duurzaam beleid. Wij maken ons zorgen over de grote bedragen die uit de reserve worden gehaald om de begroting sluitend te maken en de lasten die voor onze inwoners en bedrijven blijven stijgen”.

De raad beter betrekken bij voorstellen voor bezuinigingen

Den Heijer: “Ook wij snappen dat er bezuinigingen moeten komen vanwege de tekorten die oplopen. Alleen vinden we dat er nu ad hoc keuze zijn gemaakt om de tekorten te verminderen. Er is geen integrale afweging gemaakt over het totaal van de beleidsvelden en er zijn geen verschillende scenario’s voorgelegd dan wel gekeken naar de consequenties op de langere termijn. De raad moet die informatie hebben om goede keuzes te kunnen maken !”. Een consequentie van het slechte proces dat is gelopen was zichtbaar in alle moties en amendementen die waren opgesteld door zowel oppositie als coalitie. Het was duidelijk dat we als fracties niet waren meegenomen in de discussie over bezuinigingen. Raadsleden moesten nu achteraf alles gaan repareren met moties en amendementen. Daarom heeft D66 een motie gemaakt waarbij we aangeven dat het belangrijk is een proces over bezuinigingsscenarios te starten nog ruim voor de kadernota. Zodat we meer tijd hebben om met elkaar van gedachte te wisselen, scenario’s door te spreken (welke voorzieningen in stand houden, wat terugdraaien, welke gemeente willen we zijn). De motie werd raadsbreed aangenomen. Lees de motie

D66 wil terughoudend zijn met stijging van belastingen

We vinden dat belasting verhoging voor de inwoners niet de gemeentelijke melkkoe moet worden, ook niet wanneer de gemeente in financieel zwaar weer zit. Nu al stijgen jaar na jaar de lasten voor onze inwoners. Een van de grootste oorzaken is de stijgende kosten voor afvalinzameling en scheiding. Dat liet deze begroting ook weer zien. De lokale lasten liggen boven het landelijk gemiddelde, ondanks de goede voornemens van het college die juist het verlagen als speerpunt had. In de afgelopen jaren is het college slechts één keer in de buurt gekomen van het landelijk gemiddelde en toen dankzij een eenmalige teruggave en niet vanwege een structurele verlaging. Het ziet er niet naar uit dat het college voor het einde van deze periode haar belofte na zal komen. Het ontbreken van een gedegen afvalbeleid is hiervan ook een oorzaak: telkens blijft het college dit essentiële stuk beleid uitstellen en worden de stijgende kosten afgewenteld op de inwoners.

Dit jaar stelt het college ook nog eens voor om de OZB voor niet woningen te verhogen. D66 wil deze belastingverhoging voor ondernemers een jaar uit te stellen. Ook al gaat het hier voor ondernemers (gebruikers en eigenaren) om een relatief klein bedrag, we vinden dat we gezien de tijden waarin we zitten geen goed signaal. Uiteraard vinden we de argumenten van het college begrijpelijk en willen we op de langere termijn wel meedenken over het meer richting het landelijk gemiddelde brengen. De logica om deze maatregel juist in 2021 te nemen, midden in een zeer grote economische crisis, ontbreekt in de ogen van D66. Een amendement van D66 om in 2021 de tarieven gelijk te laten aan die van 2020 kon op de steun rekenen van GroenLinks en coalitiepartij VVD. Helaas bleef de rest van de coalitie en een aantal oppositiepartijen achter deze lastenverzwaringen staan en gaat de belasting voor ondernemers volgend jaar dus omhoog.

Daarnaast heeft D66 samen met de VVD het voorstel ingediend om de hondenbelasting te bevriezen; samen met de VVD zijn wij van mening dat extra belastingen voor hondenbezitters ongewenst is als dit een maatregel is dat meer oplevert dan het kost.

D66 wil uitgaven die nog onvoldoende uitgewerkt zijn on hold zetten

We willen de uitgaven die gereserveerd staan voor het project “Huis van de Samenleving” onhold zetten tot nadere orde. Midden in de corona crisis een half miljoen uitgeven aan de publiekshal van het gemeentehuis is onlogisch. Daarnaast is het proces ook bijzonder te noemen: een jaar geleden stelde het college maar 50.000 euro nodig te hebben voor het “Huis van de samenleving”. Voor D66 is het onduidelijk waarom het budget voor dit project vertienvoudigd is en waarom het juist nu urgentie heeft. Vanzelfsprekend moet er altijd budget beschikbaar zijn voor noodzakelijke aanpassingen in de publiekshal, maar het valt nog te bezien of hier echt zoveel geld voor nodig is. Een amendement van D66 om deze investering voorlopig uit te stellen kon helaas niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

In dit kader hebben we ook het Amendement loonkosten ambtenarenapparaat ingediend. We vinden investeringen in de het ambtenarenapparaat een belangrijk gegeven, echter in tijden van bezuinigingen moeten we ook kritisch blijven kijken naar welke dingen we zelf beter, efficiënter kunnen doen.  Volgend jaar bij de kadernota weten we voor welke uitdagingen we staan, dan is het weer een moment om kritisch te kijken naar welke functies waar nodig zijn.

Blijven investeren in de samenleving

Het college stelt in de begroting bezuinigingen voor in het sociaal domein. D66 is daar geen voorstander van omdat het nu een lijst van voorstellen is waarbij onvoldoende is nagedacht over de consequenties. Daarnaast vindt D66 het belangrijk te blijven investeren in onze samenleving, juist in tijden van crisis. Lees het amendement

Het Amendement schrappen participatie en re integratie diende D66 dan ook samen met o.a. WIJ-Lansingerland in omdat dit belangrijke sociale investeringen zijn. Lees het amendement

‘uitbesteden’ mantelzorgcompliment onacceptabel

Om een sluitende begroting te presenteren, heeft het college voorgesteld dat er bezuinigd moet worden op het sociaal domein en zo ook op de mantelzorg. Een van de voorgestelde maatregelen is het schrappen van het mantelzorgcompliment, een jaarlijks geschenk voor mantelzorgers die een groot aantal zorgtaken op zich nemen. Volgens D66 en WIJ-Lansingerland is dit precies het soort uitgaven waarop je niet moet bezuinigen, aangezien er al een tekort is aan mantelzorgers en dat gebrekkige waardering dit tekort nog groter kan maken. Daarom stemde D66 en WIJ als enige partijen voor een amendement om deze bezuiniging terug te draaien.

Vanuit een aantal andere partijen kwam het idee om het mantelzorgcompliment daarom maar ‘uit te besteden’: in plaats van als gemeente deze publieke taak op te nemen, zijn het de ondernemers die maar een compliment moeten voorzien. Vanzelfsprekend juichen wij toe als er ondernemers of organisaties zijn die graag iets willen doen voor mantelzorgers, maar het schrappen van het gemeentelijke aandeel en het simpelweg overlaten van deze publieke taak aan ondernemers is in de ogen van D66 en WIJ onacceptabel. Lees de motie

Regenboog gemeente

Een motie om van Lansingerland een regenbooggemeente te maken, net zoals ruim 70 andere gemeente in Nederland, kon op bijna unanieme steun rekenen in de gemeenteraad. Lansingerland staat open voor iedereen, ongeacht gender of geaardheid. De gemeenteraad was van mening dat het belangrijk is om dit nogmaals expliciet te noemen. Zolang acceptatie nog niet vanzelfsprekend is en mensen nog steeds gediscrimineerd en veroordeeld worden op basis van wie ze zijn, kan het openbaar bestuur niet zwijgen. Lees de motie

Basis banen

Voor mensen die langer in de bijstand zitten is aan het werk komen sowieso al moeilijk maar met de Coronacrisis is dat nog lastiger geworden. Gemeenten als Rotterdam en Groningen hebben een aanpak ontwikkeld voor zogenaamde “basisbanen”. Hiermee kunnen we een kwetsbare groep helpen er financieel en maatschappelijk op vooruit te gaan. Een motie van de PvdA om hier onderzoek naar te doen, die mede door ons werd gesteund, heeft het helaas niet gehaald.  Lees de motie

Duurzaamheid verdient meer aandacht

Op dit moment lijkt duurzaamheid het weeskindje van het college te zijn. In de begroting wordt voorgesteld om naast bezuinigingen in het sociale domein ook de verduurzaming van het beheer van de openbare ruimte niet door te voeren. D66 vindt dit onverstandig omdat dit vaak investeringen zijn die zich later terugverdienen en het vaak meer geld kosten om achteraf te repareren. Voorbeelden: Als je nu verder stenen gaat aanleggen in plaats van groen dan krijg je wateroverlast bij grote hoosbuien. Of als je dynamische verlichting hebt, dan bespaart je dat energie (waar de kosten stijgen van energie). Er is niet goed nagedacht over de consequenties wanneer hier geen stappen in worden gezet. Dus net als de andere bezuinigingen moet ook duurzaamheid een plek krijgen in de integrale afweging. Bovendien vragen we van ondernemers en inwoners ook duurzame keuzes, dan kunnen wij niet opeens ons uit deze beweging ongemotiveerd terugtrekken. D66 heeft voorgesteld om de eerste stap voor het verduurzamen toch uit te voeren, echter de coalitie bleef bij deze bezuiniging en het amendement kreeg geen meerderheid. Lees de motie

Minder folders door invoeren Ja/Ja sticker

In Pijnacker-Nootdorp is het al ingevoerd, maar opnieuw besprak de Raad van Lansingerland het idee om de ‘ja-ja’ brievenbussticker in te voeren in Lansingerland. In veel gemeente (zeker in grote steden zoals Rotterdam) is het al beleid om brievenbussen zonder sticker te zien als een ‘nee-nee’ brievenbus. Door middel van de ‘ja-ja’ en ‘ja-nee’ sticker kunnen bewoners duidelijk maken of ze reclame en huis-aan-huis bladen willen ontvangen, terwijl bewoners zonder sticker niet langer automatisch allerlei bladen ontvangen. Op deze manier kan de hoeveelheid oud papier snel teruggebracht worden, aangezien het voorkomen van afval nog een stuk efficiënter is dan het recyclen van ongelezen drukwerk. Helaas kon een motie om de ‘ja-ja’ sticker ook in Lansingerland in te voeren niet op een meerderheid rekenen. Lees de motie