Groot onderhoud Klapwijkseweg

Afgelopen week was de Klapwijkseweg in het nieuws, ondanks dat de raad hier al uitgebreid over heeft gesproken en in september 2022 heeft besloten. De geluidoverlast van de Klapwijkseweg is vorig jaar door D66 en WIJ Lansingerland geagendeerd in de raad, nadat signalen van inwoners waren ontvangen over geluidsoverlast. Na verschillende beraadslagingen in commissie en raad is door D66 samen met WIJ Lansingerland een motie opgesteld. In de raad van 16 juni 2022 werd de motie aangenomen.

Motie vervroeging onderhoud 

In de motie vroegen de fracties het college vier zaken: 
1. Onderzoek, in overleg met het Hoogheemraadschap, of het grootschalig onderhoud, dat voor 2025 op de planning staat, vervroegd kan worden. 
2. In kaart te brengen wat de financiële gevolgen hiervan zouden zijn, alsmede de gevolgen voor de planning van andere projecten. 
3. Op basis van de bovenstaande 2 punten een voorstel aan de raad voorleggen met daarin de consequenties van het vervroegen van het groot onderhoud. 
4. Op basis van dit eventuele besluit de omwonenden betrekken bij de uitvoering van het grootschalig onderhoud.

Onderzoek vervroegen groot onderhoud

Na de verkiezingen ging het nieuwe college voortvarend aan de slag met deze motie. Wethouder Muis, portefeuillehouder Openbare Ruimte, heeft direct na zijn aantreden laten onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zouden zijn om het groot onderhoud naar voren te halen. De resultaten zijn aan de raad gestuurd. Ook de vertegenwoordigers van de bewoners kregen deze raadsinformatie gelijktijdig. 

Uit de stukken die de raad en de vertegenwoordigers van de bewoners ontvingen blijkt dat er wettelijk gezien geen verplichtingen waren op basis waarvan extra maatregelen genomen moesten worden. Er was wel voldoende geld (ruim 1 miljoen euro) beschikbaar voor de investering in het groot onderhoud dat in 2025 wordt uitgevoerd. Echter, het naar voren halen van dit groot onderhoud zou grote gevolgen hebben op andere projecten, zoals het opknappen van sportvelden. De gemeenteraad heeft op basis van de informatie vanuit het college er niet voor gekozen het groot onderhoud te vervroegen. Evenmin zijn er toen extra middelen beschikbaar gesteld. De motie van de raad werd daarmee afgedaan in september 2022.

Onderzoek naar besluitvorming verleden

Naast de motie was er een toezegging vanuit het college aan de raad gedaan om uit te zoeken of er in het verleden tussen de provincie en de gemeente afspraken zijn gemaakt of besluiten zijn genomen over de uitvoering van het wegonderhoud en de inrichting van het fietspad. Dit gaat over een deel van de Klapwijkseweg die in het verleden is overgedragen van provincie aan de gemeente. Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat er geen verplichten zijn voortgekomen uit deze overdracht en zowel de woningen als de wet voldoen aan wet- en regelgeving. De achterliggende informatie is vanzelfsprekend ook gedeeld met de gemeenteraad en omwonenden. Het college heeft daarbij de bewoners uitgenodigd om op ons gemeentehuis bij de stukken een mondelinge toelichting te krijgen. Tot op heden hebben de bewoners hier geen gebruik van gemaakt.

Beperkte mogelijkheden voor maatregelen

De fractie van D66 begrijpt dat de bewoners teleurgesteld zijn over de uitkomsten van alle onderzoeken en de verkenning van de mogelijkheden. De fractie en onze wethouder hebben veel tijd en aandacht besteed en laten besteden in de zoektocht naar mogelijke oplossingen voor de ervaren overlast. Echter, de realiteit is dat de weg op een dijk ligt, wat het treffen van fysieke maatregelen ernstig beperkt. Zo is het plaatsen van beplanting tegen geluidsreductie pas zinvol als deze meer dan 10 meter breed is en voldoende hoog is. Dat hiervoor geen ruimte is en het hoogheemraadschap hier geen toestemming voor geeft, is al in de vorige collegeperiode aan de bewoners uitgelegd door de vorige portefeuillehouder. Hetzelfde geldt voor een geluidsscherm. Ook is er gesproken over het verhogen van het fietspad als mogelijke geluidsbarrière. Dit lost het probleem evenmin op, nog los van het feit dat het voor de gemeente verboden is met een dergelijke maatregel de geluidsoverlast naar de bewoners aan de andere zijde van de weg te verplaatsen. Een andere suggestie is het verlagen van de snelheid op de Klapwijkseweg van 50 naar 30 km per uur. Dit is een afweging die gemaakt moet worden in de nieuwe wegencategorisering die in 2024 in de raad wordt besproken als onderdeel van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. Kort gezegd zijn er feitelijk slechts beperkte mogelijkheden om geluidsoverlast tegen te gaan en moet er daarnaast ook rekening gehouden worden met de belangen van andere projecten en het feit dat de weg voldoet aan wet- en regelgeving.

Uitvoering groot onderhoud 2025

Snelle maatregelen, aangedragen door de bewoners, heeft de gemeente uitgevoerd waar dat kon. Het gaat hierbij om de tijdelijke inzet van mobiele snelheidsdisplays en verkeersborden met 50 km/u. Het college is nu samen met het Hoogheemraadschap gestart met de voorbereiding voor het geplande groot onderhoud in 2025. Het voornemen van het college is om ook stil asfalt aan te brengen. Dit levert een geluidsreductie op van ongeveer 2,5 decibel. Binnen de mogelijkheden die er zijn, wordt hiermee zo veel mogelijk invulling gegeven aan de wensen van de bewoners. Voor D66 betekent dit dat het college genoeg inzet heeft gepleegd op basis van de aangenomen motie. Het feit dat het vervroegen van het groot onderhoud niet mogelijk was zonder andere, ook zeer belangrijke projecten te moeten vertragen, alsmede het feit dat het nemen van aanvullende maatregelen om de geluidsoverlast te beperken technisch onmogelijk bleek, vindt de fractie ook erg jammer, maar is helaas wel de realiteit.