D66 trots en verheugd met participatievisie: “Nu aan de slag!”

Tijdens de raadsvergadering van 25 mei werd de participatievisie van Lansingerland vastgesteld. D66 is blij dat er nu een solide fundament ligt voor participatie en Lansingerland zichzelf als doel stelt om vanuit raad en college samen met haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners te gaan besturen.

Duidelijkheid geven

Hoewel iedereen het wel eens is over het feit dat participatie van belang is voor het goed functioneren van de gemeente, bestaat er vaak veel onduidelijkheid over de invulling daarvan. Met de participatievisie geven we nu duidelijkheid over wat Lansingerland wil met participatie en spreken we de ambitie uit om het echt samen te gaan doen. Lansingerland wil contact leggen met haar inwoners, toegankelijk zijn en proberen om tot zo breed mogelijk gedragen oplossingen te komen – zonder dat dit ten koste gaat van de bestuurskracht van de gemeente. D66 is verheugd dat er op deze manier expliciet uitvoering wordt gegeven aan de ambities van D66 in zowel het verkiezingsprogramma als het coalitieakkoord. 

Waarom participatie?

D66 is ervan overtuigd dat door goede participatie betere plannen gemaakt kunnen worden. Zo is het goed als de kennis van de jeugd wordt gebruikt bij de inrichting van speelplekken, ondernemers mee kunnen praten over het terrassenbeleid en bewoners over de inrichting van hun wijk. “Er is ontzettend veel kennis en ervaring in de samenleving. Door dit te benutten kunnen er betere plannen gemaakt worden en ontstaat er meer begrip voor verschillende standpunten”, aldus fractievoorzitter Ineke den Heijer van D66.

Betrouwbaar en voorspelbaar

Woordvoerder participatie Brecht Weerheijm van D66: “Een belangrijk uitgangspunt is dat Lansingerland een betrouwbare en voorspelbare partner gaat zijn. Inwoners moeten precies kunnen weten op welke wijze zij kunnen participeren en als gemeente moeten wij ons houden aan de spelregels die we aan onszelf opleggen in het participatieproces. Alleen dan kan je draagvlak creëren!”

Het proces, niet de uitkomst is leidend

Daarnaast is het van belang dat de gemeenteraad vooral het proces gaat beoordelen, en niet de uitkomst. “Dat vereist voor de gemeenteraad ook een andere rol – als het proces is doorlopen zoals afgesproken, maar de uitkomst niet in lijn is met wat de raad voor ogen had, moet de raad toch echt zich daar echt rekenschap van geven en een stapje terug doen”, stelt Brecht Weerheijm. Ditzelfde geldt ook voor inwoners – participatie is niet vrijblijvend en, het betekent niet dat iedereen de meest gewenste uitkomst kan krijgen.

Gereedschapskist voor de gemeente én inwoners

Lansingerland ontwikkelt de komende tijd een ‘gereedschapskist’ voor medewerkers, om per situatie de juiste soort participatie toe te passen. Participatie is geen ‘one size fits all’ – per onderwerp kan er meer of minder participatie toegepast worden – zo zal het bij urgente zaken vooral gaan om het informeren van inwoners. Op verzoek van D66 gaat het college ook kijken om een vergelijkbare gereedschapskist te maken voor inwoners en initiatiefnemers, zodat het voor iedereen helder is op welke manier je mee kan doen.

Het is nog niet klaar!

Ondanks dat D66 blij is met deze visie, betekent het nu niet dat het klaar is. Participatie is een voortdurend proces, waarbij het zeker niet altijd goed zal gaan. Wethouder Muis; “Deze visie moet gaan leven in organisatie en dat vereist tijd en investeringen. Het zal heus niet altijd goed gaan, maar laten we elkaar vooral de kans geven om gezamenlijk participatie tot een succes te maken, ook of juist als het lastig is!”