Samenwerking raden in de Bevelanden

In de raadsvergadering van 13 juli 2021 heeft D66 samen met SGP en GB een motie ingediend die oproept om een raadswerkgroep op te stellen die gaat kijken hoe de samenwerking en afstemming tussen de gemeenteraden in de Bevelanden verbeterd kan worden. De motie haalde een meerderheid!

Onder aan deze pagina is een link naar de motie.

De onderstaande inbreng had onze lijsttrekker Marc van Opstal tijdens een gerelateerd agendapunt over Strategische Samenwerking Bestuurlijk Platform De Bevelanden.

Het lijkt ons als D66 heel goed en noodzakelijk dat we als Bevelanden regionale zaken regionaal strategisch oppakken, en in die zin zijn de genoemde onderwerpen goede onderwerpen om samen mee aan de slag te gaan. En daarom zullen we instemmen met het raadsvoorstel.

Probleem vind ik wel dat hier, net zoals bij de GR-en, de raden beperkt sturend zijn en te weinig gezamenlijk afstemmen en samenwerken. Daarom lijkt het me goed om hier ook als Kapelse raad naar te kijken: hoe willen we de positie van de raad versterken maar dan wel in samenhang met de andere raden uit de verschillende samenwerkingen

Om die reden willen we als D66 de motie mee indienen, ook analoog naar een vergelijkbare motie die in Goes is aangenomen,  om een werkgroep op te zetten die onderzoekt hoe we de samenwerking en afstemming vorm willen geven door middel van een raadsambitiedocument.