Weg naar mestvergisters wijd open? 

Beeld: Kuppens fotografie

Afgelopen donderdag was onze eerste raadsvergadering als nieuwe raadsleden, best spannend. Naast voornamelijk hamerstukken, hadden we twee bespreekstukken.


De eerste betrof een bestemmingsplanwijziging waarbij een varkenshouderij stopt en omgezet wordt naar woondoeleinden. Helemaal goed, daar stemmen wij graag mee in. Echter werd er naast de 300 m2 bijgebouwen ook 130 m2 extra toegestaan tbv tractorpulling. Moeilijk te rijmen met de kaders die in de raadsvergadering van 7 oktober 2021 zijn vastgesteld, waarin de oorspronkelijke 150 m2 aan bijgebouwen al opgerekt is naar 300 m2. Wij vinden dan ook dat binnen die kaders moet worden gebleven. Het amendement dat wij daartoe samen met de VVD en Sociaal Gemert-Bakel hadden ingediend om aan die 300 m2 vast te houden heeft het helaas niet gehaald. Een ander amendement waarin het gebouw mag blijven staan alleen tbv tractorpulling, en directe sloop zodra dat niet meer zo is, bleek het best haalbare.


Dan waren er nog 2 gevallen waarbij het bestemmingsplan was beoordeeld op verkeerde tekeningen. Dit bleek pas een paar dagen voor de raadsvergadering en er kwam een levendige mailwisseling op gang tussen de raadsleden. Eerst was er sprake van een amendement, toen de toezegging dat er een erratum van het college kwam, toen de ambtelijke reactie dat de nieuwe tekeningen voorstelbaar zijn en toen toch geen erratum. Toen werd tijdens de raadsvergadering ook nog tussen neus en lippen door verteld dat deze bestemmingsplannen uit het besluit waren gehaald. Snapt u het nog? Voor mij als nieuw raadslid bijna niet te volgen en weinig transparant. Het kwam dus niet ter sprake in de vergadering, waar ik achteraf spijt van heb. Ik had wel van de wethouder willen horen hoe het nu precies verlopen is. Een leermomentje voor de volgende keer.


En dan was er nog de Transitievisie Warmte. Hierbij wordt uitgegaan van diverse alternatieve warmtebronnen, maar in grote mate toch van het zogenaamde ‘groene’ gas, wat gewonnen wordt in mestvergisters. Een beladen onderwerp zo bleek al in de commissievergadering die hieraan vooraf ging. 
Biogas of ‘groen’ gas is allesbehalve groen. Het hoort wat ons betreft al helemaal niet thuis in een Transitievisie Warmte. Je maakt je als gemeente afhankelijk van de mestvergisters voor het aanleveren van gas. Wat als er te weinig mest is? Hebben we dan geen gas? Hebben we dan geen verwarming? Wij willen juist minder intensieve veeteelt, dus minder mest, afhankelijkheid is dan een slecht idee. 
En dan hebben we het nog niet over de overlast die je krijgt door het grotere aantal vervoersbewegingen voor de mesttoevoer. Wat doet dat met de CO2 uitstoot? Maar ook geur-overlast en milieu-effecten zijn nog helemaal niet duidelijk. Ook moet er een duidelijk kosten-baten plaatje zijn zodat wij weten wat het ons als gemeente gaat kosten.
We wachten nu het beloofde onderzoek af, waarbij de raad de onderzoeksvragen mede zal bepalen, zodat we beargumenteerd verder kunnen spreken. 
Wat ons betreft staat de weg naar mestvergisters nog potdicht.


Frances Dekker
Raadslid D66 Gemert-Bakel