Rooije Hoefsedijk 41

Beeld: Mark Stebnicki

Rooije Hoefsedijk 41 te Gemert, het adres dat menige Gemertse inwoner uit zijn hoofd zal kennen. Inderdaad het adres van de omstreden beslissing om een uitbreiding van het aantal stallen en een uitbreiding van het aantal varkens toe te staan. Tegen deze beslissing is door een aantal inwoners samen met de Stichting Mens Dier en Peel bezwaar gemaakt. In een eerste uitspraak heeft de rechtbank de bezwaarmakers gelijk gegeven en een bouwstop opgelegd.
Voor de gemeenteraad is dit aanleiding geweest om in een extra raadsvergadering op 7 juni j.l. unaniem een initiatiefvoorstel aan te nemen. Dit initiatiefvoorstel houdt in dat de raad een onderzoeksbureau opdracht heeft gegeven om te onderzoeken of verplaatsing van het varkensbedrijf Rooije Hoefsedijk 41 toch mogelijk is. Vanuit de raad is een onderzoekscommissie ingesteld om dit onderzoek te begeleiden.
Met het aannemen van het initiatiefvoorstel en het instellen van een onderzoekscommissie is een krachtig signaal afgegeven aan het college van b en w. Immers de omschrijving: “De raad blijft van mening dat hij een andere ruimtelijke invulling van de locatie aan de Rooije Hoefsedijk 41 wenselijk acht dan thans vergund.” laat weinig ruimte voor onduidelijkheid.
 
Intussen is de gemeente gewezen op enige fouten in het Bestemmingsplan Buitengebied en gesommeerd om deze fouten te herstellen. De eerdere vergunning die het college van b en w heeft verleend aan Rooije Hoefsedijk 41 is gebaseerd op dit bestemmingsplan. Correctie van dit bestemmingsplan vergt een nieuwe procedure en ook een nieuwe publicatie. Je zou dan als nuchter en praktisch mens denken dan zetten we in het Gemerts Nieuwsblad op de officiële gemeentepagina: “Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, reparatie uitbreiding varkensbedrijf Rooije Hoefsedijk 41.”
Neen dus !!!! U krijgt in het Gemerts Nieuwsblad van 20 juli j.l. te lezen: “Ontwerp- paraplubestemmingsplan Buitengebied reparatie uitbreiding dierenverblijf Gemert-Bakel ter inzage.”
Snapt u waar dit over gaat ? D66 vindt dit verhullend. D66 en ook andere partijen hebben al diverse malen voorbeelden gegeven van publicaties door de gemeente waarbij het absoluut onduidelijk is wat wordt bedoeld. Ook hier is het voor de lezer niet te achterhalen wie, wat en waar wordt bedoeld. Dit is te meer onbegrijpelijk omdat tegen de uitbreiding van varkensstallen Rooije Hoefsedijk 41 protest is gevoerd met 3600 ondertekenaars.
Hoe kan dit gebeuren ? Onvoldoende politiek besef bij het college van b en w ? Niet serieus nemen van de inwoners ? Een medewerker van de afdeling communicatie en/of voorlichting  zal een dergelijk bericht meteen als onvoldoende duidelijk en onvoldoende informatief beoordelen. Waarom wordt een dergelijke medewerker niet ingeschakeld ?
D66 vindt de gang van zaken misleidend en wenst dat de inwoners op een fatsoenlijke en betrouwbare wijze worden geïnformeerd. Nogmaals roepen wij het college van b en w en het ambtelijk apparaat op om de communicatie richting de inwoners te verbeteren. De VVD heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van b en w. D66 ondersteunt deze vragen geheel en al en zijn erg benieuwd naar de antwoorden.

Ad van Veldhoven