Omgevingsvisie

Beeld: Kuppens fotografie

In het kader van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt, dient elke gemeente een Omgevingsvisie te ontwikkelen. Daarin wordt voor de komende 10 tot 20 jaar vastgelegd welke richting we samen op moeten als het gaat om de inrichting van de ruimte zodat een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen gewaarborgd is. In het ontwikkelproces naar een omgevingsvisie is een belangrijke rol toebedacht aan burgerparticipatie.
 
B&W hebben een koersdocument laten opstellen dat in de Commissie Ruimte van afgelopen woensdag   is besproken. In dit document worden alle aandachtsgebieden en opgaven genoemd waarmee rekening moet worden gehouden (bijvoorbeeld  gezonde leefomgeving, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit, wonen, werken, recreatie, enzovoort). Tegelijkertijd zien we als D66 dat B&W in dit document alvast zelf de “piketpaaltjes in de grond willen slaan” om zo de visie in een bepaalde richting te sturen. Zo wordt in het Koersdocument gezegd dat “we” trots zijn op onze boeren en “we de bestaande agrarische bedrijven blijven faciliteren”. Wie is “we”? De burgers of het college? De burgers kunnen het niet zijn want er heeft nog geen participatie plaatsgevonden. Overigens zijn ook wij trots op onze boeren, maar ook op al die vrijwilligers, medewerkers en inwoners die zich elke dag inzetten voor ons mooie Gemert-Bakel ten behoeve van ONZE veilige en gezonde leefomgeving? Waarom schrijft het college dan niet ook op deze helden trots te zijn?
 
D66 is principieel tegen de voorgestelde participatieparagraaf: na een algemene peiling worden eerst de “stakeholders” (=belanghebbenden)  geraadpleegd aan de hand van dit Koersdocument (spoor 1) en pas daarna springen de burgers in de rijdende trein (via spoor 2). Op deze manier wordt het proces dichtgetimmerd met een koersdocument dat via de traditionele belangenorganisaties wordt omgevormd tot een visie op hoofdlijnen. Pas daarna wordt de burger via  hoorzittingen gevraagd de visie te omarmen en eventueel de kleurtjes nog wat aan te passen, binnen de lijntjes weliswaar. Op deze manier creëer je geen draagvlak, dat juist vereist is bij zo’n belangrijke visie. Overigens wie zoekt de stakeholders uit? D66 mist bijvoorbeeld Mens Dier en Peel, een deskundige bij uitstek die ook een ander  tegengeluid laat horen. Wat ons betreft starten we het proces met een open vraag aan de inwoners van onze gemeente: waar zijn JULLIE trots op en wat is volgens JULLIE belangrijk ? Gevolgd door sessies waarin zowel burgers als organisaties met elkaar van gedachten wisselen over de gewenste richting.
 
Een laatste punt dat wij willen maken betreft de rol van officieel erkende en beschikbare data (CBS, RIVM, e.d.). Wij zien graag dat er een interactieve en dynamische website Omgevingsvisie  wordt ontwikkeld waarin ook een set van officiële en objectieve data en cijfers wordt opgenomen. Openheid en transparantie van gegevens is van groot belang en bevordert de kwaliteit van meningsvorming en discussie.
 
Er moet een duidelijk en breed gedragen omgevingsvisie komen zodat voor iedereen duidelijk wordt (zowel bedrijven als burgers) wat in de toekomst wel en niet kan in ons mooie Gemert-Bakel.