Ja voor de MFA in Bakel, maar………..

Voor de komende raadsvergadering staat Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Bakel op de agenda.  Als D66 zijn wij overtuigd van de noodzaak om het centrum van Bakel aantrekkelijker en levendiger te maken en steunen wij die ambitie.  De eerste stappen zijn gezet met de keuzes voor de herinrichting Wilbertsplein.  Een belangrijk vervolg in het waarmaken van deze ambitie betreft de MFA.
D66 is vóór een MFA in het centrum van Bakel. De MFA vergroot de levendigheid van het centrum door activiteiten voor (doel)groepen, centraal te organiseren.  Als de activiteiten onder één dak worden aangeboden, ontstaat er een nieuwe dynamiek die de vitaliteit ten goede komt en een efficiënter beheer mogelijk maken.
D66 zal een plan voor de MFA dan ook steunen.  En toch…
Toch ligt een moeilijk besluit voor.  De totstandkoming van de MFA vergt een investering van meer dan 4 miljoen.  Een investering die helemaal te verantwoorden is, áls de MFA ook gebruikt gaat worden zoals beoogd. Een beperkt aantal organisaties heeft toegezegd  van de accommodatie gebruik te willen maken ( intenties, geen harde toezeggingen). Andere beoogde deelnemers doen dat niet, of weten het nog niet. Dat plaatst D66 voor een dilemma.  Een dermate investering vereist een breed en veelvuldig gebruik van de accommodatie. Maar daar is onvoldoende bevestiging van.
CDA en Dorpspartij werken toe naar een nog grotere investering voor de MFA door van het Basisscenario over te stappen naar het Plusscenario. Een bijzondere ontwikkeling, gezien de onzekerheid van het definitieve gebruik van deze accommodatie. Maar vooral ook omdat in de laatste raadsvergadering unaniem is besloten tot sobere en realistische financiële kaders voor onze gemeente. We hebben een grote  uitdaging om een financieel gezonde gemeente te worden. En nu voor de MFA zonder blikken en blozen, zonder echte onderbouwing over nut en noodzaak, het totaalbedrag met 20% overschrijden!
Verder wordt in de raadsvergadering niet alleen besloten óf er een MFA komt en waar deze komt (de voorkeurslocatie bij Cafézaal ’t Viltje vindt D66 een prima locatie). Meteen wordt besloten over allerlei zaken gekoppeld aan de MFA, maar die nog zeer onzeker zijn. Grond en opstallen van Cafézaal ’t Viltje moeten aangekocht worden. De onderhandeling hierover is al begonnen maar krijgt pas vervolg na het besluit van de raad. Dus moet de raad besluiten over aankoop, op basis van onduidelijke en onzekere kosten.
Bovendien vraagt het College ook in te stemmen met vervolgstappen met betrekking tot de verkoop van de locatie Fuse/ Olleke Bolleke (vervangende locatie voor de gebruikers ontbreekt nog), de verkoop en/of herbestemmen van het Parochiehuis, en verder  onderzoek naar de verplaatsing van de binnensportvoorziening van De Beek naar het Geneneind.  Dit heeft nogal impact op de gebruikers van deze locaties. Verder wordt in het huidige voorstel gewerkt met aannames over verkoopopbrengsten. Ook worden mogelijke lastenbesparingen één op één door verwerkt in de financiële onderbouwing van de MFA terwijl deze nog allemaal onzeker zijn !  Een MFA heeft onze steun, maar wel met een solide plan.