Burgers,
let op uw saeck

Eerder berichtte D66 onder dezelfde titel een aantal zaken waarover D66 zich zorgen maakt. In het Gemerts Nieuwsblad van 26 mei jl. troffen wij in de rubriek Gemeentenieuws onder  “vergunningen” opnieuw een publicatie aan die wij graag nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. Onder “ingediende aanvragen omgevingsvergunning” staat de aanvraag: “De Rips -bouwen van een nieuwe stal en het houden van dieren in betreffende stal, Blaarpeelweg 18f (35336-2021) activiteit milieu ingekomen 10 mei 2021”
Weet u nu wat er gaat gebeuren op het aangegeven adres ? Voor D66 is het in ieder geval volstrekt onduidelijk wat hier gaat gebeuren. Aangezien de omschrijving dermate vaag is en geen antwoord geeft op de vraag welke en hoeveel dieren gehouden gaan worden en wat dit voor gevolgen heeft voor de geur, mestopslag,  etc., etc..,. D66 vraagt zich af wat voor toegevoegde waarde nu de bovengenoemde publicatie heeft. Deze publicatie roept bij ons onmiddellijk de herinnering op aan de publicatie over de bouwaanvraag van een nieuwe stal aan de Rooije Hoefsedijk 41. Hierbij werd het grote publiek op het verkeerde been gezet en onwetend gehouden wat er echt te gebeuren stond. U kent het vervolg daarvan: verontwaardiging en een protestactie met 3600 ondertekenaars.
Voor alle duidelijkheid het gaat D66 hier niet om over de aanvragen  van deze veehouders een inhoudelijk oordeel uit te spreken, maar deze aanvragen als voorbeeld te gebruiken hoe het college van b en w de inwoners van Gemert-Bakel voorlicht. D66 maakt zich al een behoorlijke tijd druk om dit gegeven. Wanneer gaat het college haar inwoners op een fatsoenlijke, correcte en inhoudelijk wijze informeren, zodat bekend is waarvoor een vergunning wordt gevraagd. Waarom wordt niet wat tekst toegevoegd zodat het voor iedereen duidelijk is waarover het gaat. Bijvoorbeeld in de bovengenoemde publicatie: “Het betreft hier een omschakeling van zeugen en biggen naar vleesvarkens, geen toename. Een natuurbeschermingsvergunning is aan dit bedrijf in het verleden reeds verleend.” Een kleine moeite voor een communicatiemedewerker, lijkt ons. Zo weet de burger dat de aanvraag over varkens gaat en naar het effect op de natuur is gekeken. Hoe moet je anders als burger weten wat hier precies over gaat ?  Door een dergelijke toevoeging behalen wij een grote winst voor transparantie in de aanvragen. Het zal ook leiden tot minder aanvragen om aanvullende gegevens en wellicht ook tot minder bezwaarschriften en/of zienswijzen. Minder druk op het ambtelijk apparaat en het gevoel bij de inwoners dat zij serieus worden genomen.  In de gemeenteraad dringen ook andere raadsfracties steeds meer aan op openheid en transparantie. Iedere keer maar weer doorvragen om uiteindelijk te horen waar het precies over gaat, D66 is het zat. Dit moet echt anders.
D66 heeft nu vragen gesteld aan b en w over de bovengenoemde aanvraag en of dit in de toekomst anders kan, neen anders moet. Wij houden u op de hoogte, houdt u ons ook op de hoogte  ?  Reacties, ideeën en initiatieven zijn zeer welkom, laat het ons horen!