Stikstofdossier geen gemeentelijk onderwerp – toch aandacht

De volledige vergadering terugkijken? Dat kan altijd Vergadering Gemeenteraad 07-07-2022 Gemeente Epe (raadsinformatie.nl)

Maidenspeeches

Deze laatste raadsvergadering voor het reces was bijzonder voor onze raadsleden Nathalie Doorn en Joost Boermans. Zij hadden beide de gelegenheid om hun maidenspeech te houden. Nathalie refereerde in haar persoonlijke noot aan het belang van samenwerking en positiviteit en Joost sloot zijn bijdrage af met een gedicht wat hem persoonlijk heeft geraakt.

Beeld: Gemeente Epe

Aandacht voor stikstofproblematiek

Het onderwerp waar het meeste tijd voor genomen werd waren de moties vreemd ingediend aangaande de stikstofproblematiek. Eentje werd ingediend namens CDA, VVD, SGP/CU en ons. De ander werd ingediend door de FvD.

Reden voor ons om mede deze motie in te dienen was om aandacht te vragen voor de stikstofproblematiek. Onze agrariërs worden hierdoor getroffen. Ze hebben hier veel vragen over en zijn van mening dat ze hier onvoldoende antwoord op krijgen. Ook dat zij een onevenredig deel van het probleem voor de kiezen krijgen. We pleiten met deze motie voor een duidelijke aanpak van het stikstofprobleem waarbij de beste oplossing wordt gezocht in samenwerking met alle partijen.

In de gemeente hebben we geen formele rol in dit dossier, alle beleidsvorming gaat buiten de gemeente om. Wel vragen we met deze motie dat ons college onze mening hierover onder de aandacht wil brengen bij de provincie. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen – 20 voor, 1 tegen.

De motie van de FvD konden wij onmogelijk steunen nadat in het inleidende verhaal werd gezegd dat het stikstofprobleem niet bestaat. Deze motie werd ook niet aangenomen – 3 voor, 18 tegen.

Beeld: Gemeente Epe

Overige ondewerpen

Over de andere onderwerpen in de raad nog deze zaken:

  • We zijn blij met de plannen aangaande de nieuwe Dekamarkt in Vaassen. Er gaat hier veel goed en het is heel erg belangrijk om extra betaalbare huurwoningen in onze gemeente te realiseren. Ook past het plan er goed in de ontwikkeling van het centrum van Vaassen. Wel stelden we een aantal vragen en kregen we toezeggingen aangaande de (verwachte) parkeerproblematiek op de locatie.
  • We zijn erg tevreden over de duidelijke presentatie van de jaarrekening – het geeft duidelijk aan waar de successen liggen en waar er nog uitdagingen zijn. We hebben een aantal vragen gesteld waar we nog schriftelijke antwoord op krijgen, alvast vooruitlopend op de begrotingsbehandeling richting einde jaar.
  • De motie vreemd inzake tijdelijke huisvestiging Oekraïners en statushouders werd ingetrokken door de indieners van PvdA en Gemeentebelangen Epe. De wethouder gaf een duidelijk antwoord dat er geen definitieve locaties zullen worden aangewezen zonder het consulteren van de raad, zodat dit in de raad van 2 juni was afgesproken. De burgemeester haalde wel aan dat mocht er een noodsituatie ontstaan, hij vanwege zijn verplichting onder de wet wel gehoor moet geven aan een oproep tot directe plaatsing van Oekraïners. Dit was voor ons overduidelijk en ook reeds meerdere malen aan de raad gecommuniceerd.


 
Vragen voor of aan onze fractie zijn altijd welkom. Onze mailadressen vind je hier:  Samenstelling gemeenteraad – Gemeenteraad – Bestuur – Gemeente Epe