Beleidskader Zon en Wind uitgesteld

Hoewel er ook voor ons persoonlijk een belangrijk onderwerp op de agenda stond: het terugtreden van onze fractievoorzitter en het aantreden van een nieuw raadslid, kwam ook het maatschappelijk zeer belangrijke beleidsstuk over Zon en Wind aan bod.

Niet behandeld

Uiteindelijk hebben we dit beleidsstuk niet behandeld in de raad. Na uitvoerige gesprekken met/ bezoeken aan insprekers (die bij de commissievergadering aanwezig waren) en een uitgebreide studie van de onderliggende stukken heeft ook onze fractie gevraagd om dit onderwerp uit te stellen – ondanks de grote noodzaak aan duurzame energieopwekking.

Kernpunten en vragen

Belangrijk uitgangspunt voor ons is dat de reeds door de raad vastgestelde RES, Omgevingsvisie en ook Transitievisie Energie en Warmte overeind blijven. Onze inwoners hebben recht op een betrouwbaar bestuur. Zonder nieuwe inhoudelijke argumenten zouden deze vastgestelde kaders – die allemaal een participatie proces hebben gehad – wat ons betreft nog steeds als basis moeten dienen voor dit voorliggende beleidskader. Ze zijn tenslotte minder dan anderhalf jaar geleden vastgesteld. Daar zouden onze inwoners op mogen vertrouwen dat dit niet “zomaar” losgelaten wordt.

Wat we ons wel afvragen: is dit beleidskader Zon en Wind voldoende juridisch dichtgetimmerd? Welke “ontsnappingsclausules” zouden er in zitten voor grote bedrijven om toch ergens iets te plaatsen waar we het eigenlijk niet willen? Ook: welke garanties zijn er voor omwonenden dat zij financieel kunnen participeren? Wat betekent precies de inspanningsverplichting? Ook verschillende andere fracties worstelden met dit stuk.

Van uitstel komt geen afstel

Het college liet weten om inderdaad hier nog verder op te werken voordat het opnieuw aangeboden gaat worden aan de raad. Daar waar ze het nieuwe beleidsstuk heel “open en toegankelijk” wilden laten, is daar nu realisatie dat de raad het toch strakker wil formuleren.

De vraag uit de raad was of de nieuwe stukken al voor het zomerreces behandeld zouden kunnen worden, maar dat lijkt lastig te worden. We gaan er in ieder geval volledig van uit dat van uitstel geen afstel komt. We kunnen eigenlijk wachten met de energie opgave, maar niet met onduidelijkheden in het beleidskader.